Back

Parlamentul României

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.08.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Referințe în cărți (1)

Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 2. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (13)

(1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
Jurisprudență (3)

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
Jurisprudență (3)

b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro;
Modificări (2)

c) respectă criteriul de independenţă, astfel cum este acesta definit în alin. (2).

(2) Sunt considerate independente întreprinderile mici şi mijlocii care nu sunt deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.
Jurisprudență (1)

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), este considerată independentă o întreprindere aflată în una dintre următoarele situaţii:
Derogări (1),

a) întreprinderea este deţinută de societăţi publice de investiţii, de societăţi cu capital de risc, investitori instituţionali, universităţi sau centre de cercetare nonprofit, cu condiţia ca aceştia să nu exercite, în mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii;

b) capitalul este divizat de aşa natură încât deţinătorii nu pot fi identificaţi, întreprinderea declară cu bună-credinţă, pe propria răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

(4) Îndeplinirea criteriului de independenţă se stabileşte pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcţie de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Jurisprudență (4)

(1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, în următoarele categorii:
Modificări (2), Jurisprudență (3)

a) până la 9 salariaţi - microîntreprinderi;
Jurisprudență (2)

b) între 10 şi 40 de salariaţi - întreprinderi mici;

c) între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii.

(2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie, precum şi termenul derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi în toate reglementările, statisticile şi alte documente oficiale emise de către autorităţi sau instituţii publice.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Numărul mediu de salariaţi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară.

(2) Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale -, împărţită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

(3) În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu de salariaţi se includ salariaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat între întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract.
Modificări (2)

(4) Salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parţial.
Jurisprudență (2)

(5) La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se au în vedere salariaţii pentru perioada în care contractul individual de muncă al acestora este suspendat conform prevederilor legale.
Modificări (2)

(6) Nu vor fi introduse în numărul mediu scriptic salariatele aflate în concediu de maternitate.
Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (2), Jurisprudență (3)

(1) Datele în funcţie de care se calculează încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu de salariaţi şi la cifra de afaceri sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale.
Jurisprudență (4)

(2) Plafoanele cifrei de afaceri utilizate la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii se raportează la cifra de afaceri reflectată de situaţiile financiare anuale.
Jurisprudență (5)

(3) În cazul întreprinderilor înfiinţate de mai puţin de un an, plafonul cifrei de afaceri se stabileşte fie pe baza situaţiilor financiare depuse la organul competent, în cazul întreprinderilor care aveau obligaţia să depună situaţiile financiare până în momentul eliberării dovezii, fie pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a acestora, în cazul în care nu aveau obligaţia depunerii situaţiilor financiare.
Jurisprudență (1)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență (5)

(1) Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, utilizate la definirea întreprinderilor mici şi mijlocii, se stabileşte pe bază de declaraţii pe propria răspundere ale reprezentanţilor legali ai întreprinderilor interesate în atestarea încadrării în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi se raportează la numărul mediu de salariaţi din anul anterior celui în care se întocmesc declaraţiile pe propria răspundere, fiind valabile întregul an în curs.

(4) În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, se va lua în calcul perioada cuprinsă între data înfiinţării şi data întocmirii declaraţiilor pe propria răspundere.

(5) În cazul în care întreprinderea nu are salariaţi, aceasta va emite o declaraţie pe propria răspundere care să ateste acest fapt.

(6) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se eliberează de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la cererea întreprinderii interesate.

(7) Unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt obligate să elibereze dovada prevăzută la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu de salariaţi va fi exercitat de Inspecţia Muncii pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii.

(2) În cazul descoperirii nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la stabilirea plafoanelor privind numărul mediu de salariaţi şi la întocmirea declaraţiilor pe propria răspundere, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.

CAPITOLUL II Crearea unui cadru favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
Jurisprudență (1)

SECŢIUNEA 1 Proceduri administrative

Art. 9. - Jurisprudență (5), Referințe în cărți (1)

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor mici şi mijlocii în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare.
Jurisprudență (1)

(2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de iniţiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înfiinţează şi funcţionează sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi din care fac parte membrii desemnaţi de asociaţiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi membre în Consiliul Economic şi Social, cadre universitare, cercetători, economişti şi reprezentanţi ai instituţiilor iniţiatoare ale actelor normative respective.
Modificări (1)

(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise instituţiei iniţiatoare, însoţite de analize cost-beneficiu şi comparaţii cu opţiunea de nonreglementare.
Modificări (1)

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Modificări (1)

Art. 10. -

Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt interzise orice acţiuni sau acte având ca obiect ori putând avea ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a întreprinderilor nou-înfiinţate, pe criterii de mărime ori vechime.
Jurisprudență (2)

SECŢIUNEA a 2-a Accesul la servicii publice şi la active aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

Art. 11. - Referințe în cărți (1)

(1) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile naţionale de reglementare şi autorităţile locale sunt obligate să adopte măsuri concrete în vederea facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice necesare activităţii acestora, fără a distorsiona competiţia liberă de pe piaţă.

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), autorităţile publice competente au obligaţia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze şi să promoveze proiecte de acte normative conţinând măsuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, pe care le va prezenta spre analiză Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

(3) Măsurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, după caz, vor viza în principal:

a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele de utilităţi publice;

b) simplificarea şi unificarea documentaţiilor solicitate întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea obţinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordării şi accesului la reţelele de utilităţi publice;

c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare şi al tarifelor ce pot fi percepute întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea documentaţiilor şi executarea lucrării de branşare-racordare a acestora la reţelele de utilităţi publice;

d) reglementarea posibilităţii achitării în mod eşalonat a acestor taxe sau tarife de către întreprinderile mici şi mijlocii;

e) reducerea sau renunţarea la garanţiile solicitate şi la modalităţile de plată anticipată pentru consumurile de utilităţi şi servicii publice furnizate întreprinderilor mici şi mijlocii;

f) elaborarea şi implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia ajutorului de stat.

Art. 12. - Jurisprudență (26)

(1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a drepturilor contractuale ale creditorilor ale căror creanţe sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra cărora este instituit sechestru asigurător, în următoarele condiţii:
Jurisprudență (12)

a) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile art. 13, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
Jurisprudență (1)

b) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locaţie de gestiune sau a contractului de asociere în participaţiune, încheiate cu regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi cu societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vândute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi, după deducerea investiţiilor efectuate în activ de către locatar/asociat. În cazul contractelor de locaţie de gestiune şi asociere în participaţiune, asociatul/locatarul, întreprindere mică sau mijlocie, poate solicita şi încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în aceleaşi condiţii. În cazul depunerii unei solicitări exprese privind cumpărarea activului sau încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare de către beneficiarii prezentelor dispoziţii, care utilizau activul în baza unui contract de închiriere, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului de închiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de închiriere cu o perioadă considerată de părţi suficientă pentru rezolvarea formalităţilor legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare;
Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (38)

c) contractul de închiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi;

d) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preferinţă la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate. Dreptul de preferinţă se poate exercita prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute, transferul, în orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului de preferinţă;
Jurisprudență (4), Proceduri (1)

e) întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. În termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări în acest sens, regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o primă licitaţie deschisă cu strigare doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Oferta de vânzare va specifica faptul că este adresată doar întreprinderilor mici şi mijlocii. Prevederile privind vânzarea de active cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. În situaţia neadjudecării licitaţiei, se poate organiza o altă licitaţie, cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare.
Jurisprudență (4)

(2) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile alin. (1) lit. a).
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (18)

(3) Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate eşalonate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.
Jurisprudență (3)

Art. 13. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (17)

(1) În contextul prezentei legi, prin active se înţelege unităţi de producţie, subunităţi, secţii, spaţii comerciale, spaţii de cazare ori alte bunuri de acelaşi gen din patrimoniul unei regii autonome, societăţi/companii naţionale, precum şi al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate să funcţioneze independent.
Jurisprudență (4)

(2) În înţelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:
Jurisprudență (9)

a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 luni;
Jurisprudență (9)

b) se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an;
Jurisprudență (2)

c) activele închise operaţional, numai în cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e).
Jurisprudență (2)

(3) Desfăşurarea procedurii de vânzare a activelor închise operaţional este supusă prevederilor prezentei legi în situaţia în care o solicitare privind cumpărarea activului din partea unei întreprinderi mici şi mijlocii este făcută în interiorul termenului prevăzut de art. 326 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească şi să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, la organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

(5) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public şi vor fi afişate la sediile camerelor de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale organizaţiilor patronale şi asociaţiilor profesionale, precum şi pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunţa prin intermediul presei locale unde este afişată lista cuprinzând activele disponibile.
Jurisprudență (5)

(6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi ministerele de resort vor transmite lunar Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie situaţia activelor utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing şi concesiune, încheiate în condiţiile prezentei legi.
Modificări (2)

(7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu excepţia situaţiilor în care au fost depăşite termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), în oricare dintre următoarele cazuri:
Jurisprudență (1)

a) declanşarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare;

b) declanşarea procedurii de dizolvare voluntară şi lichidare;

c) declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului.

Art. 14. - Jurisprudență (7)

(1) Adunările generale şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabilă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţilor publice locale, după caz.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţile publice locale, după caz, au obligaţia să urmărească derularea valorificării activelor potrivit art. 12 alin. (1).
Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență (4)

(1) De la prevederile art. 12 şi 13 sunt exceptate mijloacele fixe şi activele componente ale patrimoniului aparţinând aeroporturilor, staţiilor de cale ferată, porturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Modificări (1)

(2) Sunt exceptate de la obligaţiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) instituţiile de învăţământ de stat şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

SECŢIUNEA a 3-a Accesul prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii
Jurisprudență (1)

Art. 16. - Jurisprudență (21), Referințe în cărți (1)

(1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale trebuie să încurajeze creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut.
Jurisprudență (1)

(2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.
Jurisprudență (72)

(3) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de asistenţă tehnică gratuită pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice prin programe gestionate de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.
Modificări (2)

(4) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislaţia în domeniu.

(5) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanţi.

se încarcă...