Back

Parlamentul României

Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.07.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Statutul legal Jurisprudență (4)

(1) Banca Naţională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică.

(2) Banca Naţională a României este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.

ARTICOLUL 2 Obiectivul fundamental şi principalele atribuţii Jurisprudență (4)

(1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

(2) Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României sunt:

a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

b) autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
Jurisprudență (3)

c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
Jurisprudență (1)

e) administrarea rezervelor internaţionale ale României.

(3) Banca Naţională a României sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

ARTICOLUL 3 Colaborarea cu alte autorităţi

(1) În îndeplinirea atribuţiilor, Banca Naţională a României şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.

(2) Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care priveşte domeniile în care Banca Naţională a României are atribuţii, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naţionale a României. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
Jurisprudență (1)

(3) Banca Naţională a României colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget.

(4) Pentru necesităţile proprii, Banca Naţională a României elaborează studii şi analize privind moneda, cursul de schimb, creditul şi operaţiunile sistemelor de plăţi şi ale instituţiilor de credit.

(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenţii la care România este parte, Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile din ţară şi din străinătate prin furnizarea de informaţii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod compatibil cu prezenta lege.

(6) În scopul aplicării prevederilor din legislaţia privind activitatea bancară, referitoare la colaborarea cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, Banca Naţională a României va asigura condiţiile necesare pentru realizarea schimbului de informaţii cu aceste autorităţi. Informaţiile care vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre vor face obiectul cerinţelor referitoare la secretul profesional, prevăzute la art. 52 alin. (1).

(7) Banca Naţională a României poate încheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informaţii şi cu autorităţile competente din terţe ţări sau cu alte autorităţi sau organisme din terţe ţări, prevăzute la alin. (8), în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe referitoare la păstrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor care le revin autorităţilor şi organismelor respective în domeniul supravegherii. Informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obţinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.

(8) În exercitarea funcţiei de supraveghere, Banca Naţională a României va asigura schimbul de informaţii cu:

a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor instituţii financiare şi a societăţilor de asigurări şi autorităţile responsabile cu supravegherea pieţelor financiare din România şi din statele membre;
Jurisprudență (1)

b) organismele şi instituţiile, din România şi din statele membre, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit, precum şi în alte proceduri similare;

c) persoanele din România şi din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al instituţiilor de credit şi al altor instituţii financiare;

d) organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor din România şi din statele membre.

(9) Banca Naţională a României poate colabora, inclusiv prin schimb de informaţii, cu autorităţi din România şi din statele membre, responsabile cu:

a) supravegherea instituţiilor sau organismelor implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit şi în alte proceduri similare;

b) supravegherea persoanelor care realizează auditul financiar al instituţiilor de credit, al societăţilor de servicii de investiţii financiare, al societăţilor de asigurări şi al altor instituţii financiare.

(10) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe minime:

a) informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor de supraveghere prevăzute la alin. (9);

b) informaţiile primite sunt supuse cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obţinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.

(11) În scopul întăririi stabilităţii financiare şi păstrării integrităţii sistemului financiar, Banca Naţională a României poate să colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informaţii, cu autorităţile sau organismele cu competenţe legale în domeniul depistării şi investigării încălcărilor legislaţiei privind societăţile comerciale. Schimbul de informaţii se va realiza cu respectarea următoarelor cerinţe minime:

a) informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor;

b) informaţiile primite sunt supuse cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obţinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.

(12) Banca Naţională a României va comunica Comisiei Europene şi statelor membre numele autorităţilor din România care pot primi informaţii, conform prevederilor alin. (9)- (11).

(13) În scopul exercitării competenţelor Băncii Naţionale a României în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi îndeplinirii atribuţiilor care revin autorităţilor monetare, băncilor centrale sau organismelor cu funcţii similare, precum şi altor autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăţi, Banca Naţională a României poate realiza schimb de informaţii cu aceste autorităţi.

(14) În scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a sistemelor de plăţi, Banca Naţională a României poate transmite informaţii de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de compensare şi decontare pentru orice piaţă din România sau dintr-un stat membru.

(15) Informaţiile primite de Banca Naţională a României de la autorităţile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autorităţilor competente de la care au fost obţinute.

(16) Entităţile cărora le-au fost transmise informaţii, în situaţiile prevăzute la alin. (8)- (11) şi alin. (13) şi (14), sunt obligate să asigure păstrarea secretului profesional.

(17) Instituţiile şi autorităţile publice vor furniza Băncii Naţionale a României informaţiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al îndeplinirii obiectivului fundamental şi atribuţiilor Băncii Naţionale a României.

(18) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, schimburile de informaţii prevăzute în prezentul articol se realizează numai în condiţii de reciprocitate.

(19) Prevederile alin. (18) se menţin şi după data aderării României la Uniunea Europeană, pentru schimbul de informaţii cu entităţi din terţe ţări.

ARTICOLUL 4 Cooperarea internaţională

(1) Din împuternicirea Parlamentului, Banca Naţională a României poate participa la organizaţii internaţionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăţi şi poate să devină membru al acestora.

(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Naţională a României poate participa la organizaţii internaţionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăţi şi poate să devină membru al acestora, fără a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

(3) Banca Naţională a României poate participa, în nume propriu sau în numele statului, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de schimb şi de plăţi, precum şi în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit.

(4) Banca Naţională a României exercită drepturi şi îndeplineşte obligaţii care revin României, în calitate de membru al Fondului Monetar Internaţional, inclusiv utilizarea facilităţilor acestei instituţii de finanţare pe termen mediu şi lung, pentru nevoile balanţei de plăţi şi consolidarea rezervelor internaţionale ale ţării.

(5) Banca Naţională a României poate negocia şi încheia acorduri, convenţii sau alte înţelegeri privind împrumuturi pe termen scurt şi alte operaţiuni financiar-bancare cu instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, societăţi bancare şi nebancare, cu condiţia rambursării acestora în termen de 1 an.

(6) Banca Naţională a României poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare şi de plăţi sau orice alte convenţii de decontare şi de plăţi cu instituţii publice sau private care îşi au sediul în străinătate.

CAPITOLUL II Politica monetară, politica de curs de schimb şi regimul valutar
Referințe (1)

ARTICOLUL 5 Politica monetară Puneri în aplicare (1)

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Naţională a României utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii.

ARTICOLUL 6 Operaţiuni de piaţă monetară

(1) Se interzice Băncii Naţionale a României achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicţia prevăzută la alin. (1) se extinde şi la creanţele asupra altor organisme şi companii de drept public din statele membre.

(3) Banca Naţională a României poate efectua pe piaţa secundară, cu respectarea prevederilor alin. (1), operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

ARTICOLUL 7 Operaţiuni de creditare

(1) Banca Naţională a României poate acorda credite instituţiilor de credit eligibile, în condiţii care se stabilesc prin reglementări proprii.

(2) Se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

(3) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică instituţiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiază de tratamentul acordat instituţiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).

(4) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicţia prevăzută la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publică şi companii publice din statele membre.

ARTICOLUL 8 Rezerve minime obligatorii Puneri în aplicare (1)

(1) Banca Naţională a României stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta.

(2) Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în valută.

(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naţională a României va bonifica dobânzi cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituţiile de credit.

(4) Pentru neîndeplinirea cerinţelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează şi se percep dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Naţională a României.

ARTICOLUL 9 Politica de curs de schimb

(1) Banca Naţională a României elaborează şi aplică politica de curs de schimb.

(2) Banca Naţională a României este abilitată:

a) să elaboreze balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională a ţării;

b) să stabilească cursurile de schimb pentru operaţiunile proprii pe piaţa valutară, să calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică;

c) să păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului.

ARTICOLUL 10 Regimul valutar Jurisprudență (1)

(1) Banca Naţională a României poate elabora reglementări privind monitorizarea şi controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul ţării şi emite autorizaţii pentru operaţiuni valutare de capital, tranzacţii pe pieţele valutare şi alte operaţiuni specifice.

(2) Reglementările Băncii Naţionale a României se referă în principal la:

a) autorizarea şi retragerea autorizaţiei, precum şi supravegherea persoanelor care au obţinut autorizaţia de a efectua tranzacţii valutare;

b) stabilirea de plafoane şi alte limite pentru deţinerea de active externe şi operaţiuni cu acestea, pentru persoane juridice şi fizice;

c) stabilirea plafonului şi a condiţiilor îndatorării externe a persoanelor juridice şi fizice care intră sub incidenţa regimului valutar.

ARTICOLUL 11 Monitorizare şi raportare

Pentru monitorizarea tranzacţiilor valutare, persoanele juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni valutare raportează Băncii Naţionale a României asupra tranzacţiilor efectuate, prin documente ale căror formă şi conţinut se stabilesc de către aceasta.

CAPITOLUL III Emisiunea monetară
Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 12 Dreptul exclusiv de emisiune

Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

ARTICOLUL 13 Unitatea monetară

Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

ARTICOLUL 14 Însemnele monetare

(1) Banca Naţională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor.

(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a casierului central.

(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor şi monedelor se pedepseşte conform legii.

(4) Dispoziţiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor şi monedelor emise de Banca Naţională a României.

(5) Grafica bancnotelor şi a monedelor este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara1/1, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Băncii Naţionale a României.

ARTICOLUL 15 Programul de emisiune monetară

(1) Banca Naţională a României elaborează programul de emisiune a bancnotelor şi monedelor, astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în strictă concordanţă cu nevoile reale ale circulaţiei băneşti.

(2) Suma totală a bancnotelor şi monedelor în circulaţie, care exclude rezerva de numerar, se evidenţiază ca element de pasiv în contabilitatea Băncii Naţionale a României.

ARTICOLUL 16 Mijloace legale de plată

Bancnotele şi monedele emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţională a României reprezintă însemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.

se încarcă...