Back

Parlamentul României

Legea petrolului nr. 238/2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.09.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3), Referințe în cărți (1)

(1) Resursele de petrol situate în subsolul ţării şi al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

(2) Petrolul reprezintă substanţele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiţii de suprafaţă, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de ţiţei şi condensat.
Jurisprudență (1)

(3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia amestecurilor de gaz condensat.

Art. 2. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează:

1. abandonare semnifică ansamblul lucrărilor care conduc la închiderea exploatării unui zăcământ de petrol, incluzând lucrările de refacere şi reabilitare a mediului;

2. acord petrolier este actul juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între autoritatea competentă şi una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea efectuării de operaţiuni petroliere şi a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora;
Modificări (1)

3. autoritate competentă este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, conform atribuţiilor stabilite de prezenta lege;
Jurisprudență (1)

4. cadastru extractiv semnifică cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operaţiunilor petroliere: terenuri, construcţii şi instalaţii, sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

5. carte petrolieră este instrumentul de evidenţă care cuprinde:

a) toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului dezvoltare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol şi de producţie;

b) date referitoare la delimitarea perimetrelor şi operaţiunile petroliere efectuate în fazele de prospecţiune şi explorare;

6. concedent este autoritatea competentă abilitată de lege să acorde concesiunea;

7. concesiune petrolieră semnifică operaţiunea juridică prin care statul român, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane juridice române sau străine, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a efectua, pe risc şi cheltuială proprii, operaţiuni petroliere ce cad sub incidenţa prezentei legi şi dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate publică, necesare realizării operaţiunilor petroliere, în schimbul unei redevenţe;
Modificări (1)

8. concesionar este titularul căruia i se acordă concesiunea petrolieră;
Modificări (1)

9. conductă colectoare semnifică orice conductă sau reţea de conducte, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală;

10. conductă magistrală este orice conductă, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import şi punctele de predare la unităţile de prelucrare, centrele de distribuţie şi la consumatorii racordaţi direct la aceasta sau la export;

11. conductă de tranzit este conducta care asigură transportul petrolului pe teritoriul României, între două puncte diferite situate pe frontiera de stat a ţării, construită în baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic şi este operată în conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aprobă acordul;

12. depozit subteran este un spaţiu din scoarţa terestră cu calităţi naturale sau dobândite ca urmare a unor operaţiuni petroliere ori activităţi miniere anterioare, proprii pentru introducerea, stocarea şi scoaterea unor volume de petrol;

13. dezvoltare semnifică ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea, montarea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor specifice, conductelor colectoare, conductelor magistrale, echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, tratării, stocării, transportului şi tranzitului petrolului;

14. exploatare semnifică ansamblul de lucrări efectuate la şi de la suprafaţă pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum şi tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea şi punerea în valoare a acestuia;

15. explorare semnifică ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare;

16. fond geologic naţional reprezintă totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale, obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

17. fond naţional de resurse geologice/rezerve de petrol reprezintă totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă de petrol a ţării, determinate conform reglementărilor specifice;

18. forţă majoră semnifică un eveniment imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială ori totală, a operaţiunilor petroliere;

19. înmagazinare subterană reprezintă ansamblul de operaţiuni petroliere executate la şi de la suprafaţă pentru introducerea, stocarea în depozite subterane, precum şi scoaterea petrolului din acestea, în vederea valorificării;

20. mediu semnifică ansamblul de condiţii şi elemente naturale, definite conform Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi afectate prin operaţiuni petroliere;

21. operare a conductelor magistrale semnifică ansamblul activităţilor desfăşurate pentru realizarea transportului petrolului, construirea, exploatarea, dezvoltarea, întreţinerea, repararea, modernizarea şi abandonarea conductelor magistrale sau a unor porţiuni din acestea;

22. operare a terminalelor petroliere semnifică ansamblul activităţilor pentru recepţionarea, stocarea şi transferul la facilităţile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului şi al produselor petroliere;

23. operator semnifică titularul sau o persoană juridică desemnată de titular să conducă operaţiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier şi să îl reprezinte în relaţiile cu autoritatea competentă;

24. operaţiuni petroliere semnifică ansamblul de activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare a unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul şi tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum şi operarea terminalelor petroliere;

25. perimetru petrolier reprezintă aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare şi transport al petrolului, situate în afara acestei arii;

26. perimetru de operare a conductelor magistrale şi a terminalului petrolier delimitează culoarul de protecţie şi siguranţă a conductelor, terenurile aferente staţiilor de pompare, comprimare şi depozitare, precum şi instalaţiilor de protecţie, securitate şi comunicaţii aferente;

27. permis de prospecţiune este actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul neexclusiv, în sensul că se poate acorda simultan mai multor solicitanţi, de a efectua lucrări de explorare într-un perimetru petrolier;

28. plan de abandonare semnifică complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

29. plan de refacere a mediului reprezintă ansamblul măsurilor de refacere şi reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ţinându-se cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

30. preţ de referinţă al petrolului reprezintă preţul stabilit de către autoritatea competentă, în baza unei metodologii fundamentate prin studii de specialitate, care se utilizează pentru calculul veniturilor bugetului de stat aferente redevenţei petroliere;

31. producţie brută de petrol reprezintă cantităţile de petrol extrase din zăcământ, determinate la punctele de măsură, după trecerea prin instalaţiile de separare şi/sau tratare;

32. provizion de abandonare, de refacere a mediului şi de redare în circuitul agricol sau forestier reprezintă suma înregistrată în evidenţa contabilă şi dedusă anual la calculul impozitului pe profit, în condiţiile reglementărilor în vigoare;

33. redevenţă petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în condiţiile legii, pentru exploatarea unui zăcământ petrolier şi a bunurilor aflate în domeniul public, în scopul transportului şi tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum şi operării terminalelor petroliere;
Modificări (1)

34. resursă geologică de petrol semnifică totalitatea cantităţilor sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite şi a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operaţiuni petroliere;

35. rezervă de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată că poate fi extrasă în condiţiile tehnice şi economice existente la data la care a fost calculată;
Puneri în aplicare (1)

36. reziliere este actul juridic prin care autoritatea competentă dispune încetarea, în condiţiile prezentei legi, a unui acord petrolier;

37. sistem naţional de transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către producători, respectiv importatori, la unităţile de prelucrare, spre centrele de distribuţie şi consum sau la export, staţiile de pompare şi comprimare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum şi toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora;
Modificări (1)

38. subcontractant reprezintă persoana juridică ce prestează servicii concesionarului în baza unui contract, care are ca obiect executarea în parte a operaţiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier;

39. terminal petrolier reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe şi instalaţii portuare care asigură transferul petrolului de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilităţile portuare, pentru import, respectiv export;

40. titular semnifică persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier;
Jurisprudență (1)

41. transport desemnează ansamblul activităţilor pentru operarea conductelor magistrale sau a unor porţiuni din acestea, precum şi preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selecţionarea, transmisia şi livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în tranzit;

42. transportator desemnează orice persoană juridică care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale şi/sau de tranzit;

43. tranzit desemnează transportul pe teritoriul României al petrolului provenit dintr-un stat şi destinat altui stat;

44. zăcământ comercial desemnează acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol, a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic şi economic;

45. zonă de protecţie desemnează suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a conductelor magistrale şi a instalaţiilor/infrastructurii aferente, cu o distanţă care asigură integritatea tehnică în funcţionarea acestora;

46. zona de siguranţă desemnează suprafaţa de teren extinsă de o parte şi de alta a proiecţiei în plan orizontal a conductelor magistrale şi a instalaţiilor/infrastructurii aferente, cu o distanţă stabilită pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranţă şi intervenţie ale acestuia.

Art. 3. -

Operaţiunile petroliere se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii, numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către autoritatea competentă.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, obţinute ca urmare a efectuării de operaţiuni asupra resurselor petroliere româneşti, determinate conform art. 1 alin. (1), aparţin statului român.

(2) Persoanele juridice care efectuează operaţiuni petroliere pot utiliza datele şi informaţiile obţinute, numai în interes propriu, pe toată durata acestora.

(3) Transmiterea către alte părţi interesate a datelor şi informaţiilor privind resursele petroliere din România se face cu acordul autorităţii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de acorduri/permise, precum şi alte autorităţi publice şi instituţii cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor transmise de titularii acordurilor şi/sau permiselor de care iau cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, pe toată durata operaţiunilor petroliere, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Lucrările de dezvoltare şi exploatare a zăcămintelor comerciale de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de autoritatea competentă, la propunerea titularului.

(2) Documentaţiile privind calculul rezervelor se întocmesc de către titular, în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de autoritatea competentă.

CAPITOLUL II Dobândirea folosinţei şi accesul la terenurile pe care se efectuează operaţiuni petroliere

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Dreptul de folosinţă a terenurilor necesare efectuării operaţiunilor petroliere se dobândeşte în condiţiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe acestea, la preţul convenit între părţi;

b) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei părţilor;

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de acord;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

(1) Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare şi asupra terenurilor necesare oricăror activităţi pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.
Jurisprudență (1)

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza convenţiei încheiate între părţi cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de acorduri şi/sau permise.
Jurisprudență (3)

(3) În cazul în care părţile nu ajung la un acord de voinţă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanţă, în condiţiile legii.
Jurisprudență (1)

(4) Durata servituţii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. -

(1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabileşte prin negocieri între titularul acordului petrolier şi proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii.
Jurisprudență (1)

(2) În caz de forţă majoră sau avarie, accesul la terenuri este neîngrădit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despăgubire a proprietarului terenului.
Jurisprudență (1)

Art. 9. - Jurisprudență (2)

Dreptul de acces în perimetrul de operare a conductelor este diferenţiat, în funcţie de natura operaţiunilor ce urmează a se efectua, astfel:

a) permanent, pentru verificarea zilnică a perimetrului de operare a conductelor magistrale, cu informarea anuală a proprietarilor terenurilor;

b) ocazional, pentru lucrări de intervenţii în caz de avarii şi de reparaţii programate, cu anunţarea proprietarilor de terenuri şi plata despăgubirilor potrivit legii.

Art. 10. - Jurisprudență (4)

(1) Orice neînţelegeri între titularii care desfăşoară operaţiuni petroliere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
Jurisprudență (1)

(2) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere contravaloarea producţiei estimate a culturilor şi plantaţiilor afectate, precum şi valoarea de circulaţie a bunurilor imobile afectate, stabilite în condiţiile legii, la momentul afectării.
Jurisprudență (2)

Art. 11. -

În cazul în care statul vinde bunurile expropriate în condiţiile art. 6 lit. d), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra în posesia acestora, la un preţ ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată, scop în care vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Efectuarea de operaţiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zone de protecţie sanitară şi perimetre de protecţie hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, precum şi instituirea dreptului de servitute pentru operaţiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise.

(2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii.

Art. 13. -

se încarcă...