Back

Parlamentul României

Legea nr. 395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă

În vigoare de la 13.12.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege stabileşte normele generale aplicabile, precum şi specificul activităţilor hidrografice maritime, condiţiile şi modul lor de desfăşurare în zona de competenţă naţională a României la Marea Neagră, în porturile sale maritime şi instituie autoritatea naţională cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul hidrografiei maritime.

Art. 2. -

(1) Prin activităţi hidrografice maritime se înţelege totalitatea acţiunilor care au ca scop cunoaşterea condiţiilor de navigaţie în zona maritimă de competenţă naţională, inclusiv a acţiunilor de desfăşurare în condiţii de siguranţă a navigaţiei în afara porturilor maritime.

(2) Activităţile hidrografice maritime cuprind acţiuni specifice privind cunoaşterea naturii şi topografiei marine, a geodeziei ariei marine şi a regiunii de coastă învecinată, a aspectului liniei de ţărm, a condiţiilor oceanografice şi climatologice marine cu impact asupra navigaţiei, precum şi acţiuni de asigurare cu faruri. În activităţile hidrografice maritime sunt cuprinse şi acţiunile de balizaj şi alte categorii de acţiuni necesare asigurării navigaţiei, efectuate în afara porturilor maritime.

Art. 3. -

Scopul activităţilor hidrografice maritime este crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, în scopul protejării navelor, mărfurilor, echipajelor şi pasagerilor, bunurilor acestora, precum şi de protecţie a mediului.

Art. 4. -

Datele obţinute prin activitatea hidrografică maritimă reprezintă baza sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime.

CAPITOLUL II Desfăşurarea activităţii hidrografice

Art. 5. -

(1) Autoritatea naţională în domeniul activităţii hidrografice maritime este Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia hidrografică maritimă, care are ca atribuţii realizarea, gestionarea şi ţinerea la zi a fondului de date şi informaţii privind cartografia, geodezia marină şi navigaţia maritimă, conform reglementărilor naţionale şi siguranţei navigaţiei maritime şi convenţiilor internaţionale la care România este parte sau conform acordurilor şi înţelegerilor bilaterale semnate cu statele maritime cu care România are frontieră.

(2) Direcţia hidrografică maritimă desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

a) cercetarea batimetrică a mării, cercetarea geodezică şi de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin şi din zona submarină, geofizica mării şi oceanografia în partea relevantă pentru hidrografie;

b) punerea la dispoziţie navelor şi ambarcaţiunilor a informaţiilor hidrografice, prin emiterea avizelor pentru navigatori, culegerea, analiza şi schimbul de avize hidrografice şi de navigaţie cu instituţii similare din alte state, în scopul actualizării hărţilor maritime oficiale şi a documentelor nautice proprii;

c) elaborarea, producţia şi actualizarea hărţilor de navigaţie oficiale şi a documentelor nautice româneşti, corelarea lor cu recomandările organizaţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi păstrarea şi actualizarea originalelor;

d) descrierea şi marcarea pe documentele elaborate a limitei suveranităţii pe mare a României, definită geodezic, luând în considerare documentele naţionale, tratatele, acordurile şi înţelegerile bilaterale care reglementează frontierele maritime;

e) actualizarea şi gestionarea bazei oficiale de date hidrografice maritime pe baza informaţiilor rezultate din activităţile sale specifice sau obţinute de la alte instituţii/organizaţii naţionale, civile sau militare, cu care colaborează;

f) reprezentarea României la organizaţiile internaţionale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime;

g) gestionarea sistemului naţional de informaţii hidrografice maritime;

h) organizarea serviciului de supraveghere hidrografică, realizarea reţelei de staţii sau substaţii permanente ori temporare de culegere a datelor;

i) distribuţia şi vânzarea hărţilor de navigaţie şi a documentelor nautice româneşti, a căror utilizare este obligatorie pentru siguranţa navigaţiei.

Art. 6. -

(1) Activitatea hidrografică maritimă definită conform art. 2 poate fi desfăşurată şi de alte instituţii, organisme sau organizaţii publice ori private, române sau străine, care au prevăzute în statutul propriu astfel de activităţi specifice, numai cu autorizarea expresă a Direcţiei hidrografice maritime.
Referințe (1)

(2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează în mod gratuit de Direcţia hidrografică maritimă, la cererea celor interesaţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţilor.

(3) Direcţia hidrografică maritimă este abilitată să colaboreze direct cu instituţiile, organismele şi organizaţiile publice sau private prevăzute la alin. (1), să solicite sau să primească, conform legii, datele şi informaţiile necesare activităţilor sale specifice, utilizându-le cu respectarea dreptului de autor al colaboratorului sau colaboratorilor respectivi.

(4) Direcţia hidrografică maritimă poate colabora, pentru promovarea şi derularea unor cercetări oceanografice, în cadrul programelor naţionale, sectoriale, precum şi în cadrul programelor internaţionale, cu unităţi şi instituţii de drept public şi privat din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică administraţiilor de porturi şi de căi navigabile care au în obiectul de activitate executarea de lucrări în Marea Neagră pentru accesul navelor din mare în Canalul Sulina şi în porturile maritime româneşti, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care desfăşoară activităţi specifice de cercetare marină şi costieră, potrivit competenţelor legale.

(6) Direcţia hidrografică maritimă anulează autorizaţia eliberată în situaţia în care nu sunt respectate prevederile prezentei legi şi informează organele competente române, pentru aplicarea măsurilor legale necesare.

Art. 7. -

Instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private autorizate să desfăşoare activităţi hidrografice maritime sunt obligate să respecte prevederile tratatelor şi convenţiilor din domeniul hidrografic la care România este parte.

Art. 8. -

Instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private, autorizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), trimit Direcţiei hidrografice maritime, în cel mult 30 de zile de la data terminării lucrărilor, câte o copie a fiecărui raport, studiu, proiect, precum şi întregul volum de date colectate.

Art. 9. -

(1) Direcţia hidrografică maritimă colectează şi analizează datele obţinute în activitatea hidrografică maritimă şi, în funcţie de rezultat, le declară date oficiale.

(2) Datele cercetărilor, colectate şi analizate de instituţiile, organismele ori organizaţiile publice sau private prevăzute la art. 6 alin. (1), nu sunt considerate oficiale.

(3) Direcţia hidrografică maritimă stochează datele oficiale şi le publică în hărţi oficiale, documente nautice şi avize pentru navigatori, potrivit solicitărilor şi nevoilor.

(4) În publicaţiile speciale Direcţia hidrografică maritimă face cunoscute modificările şi amendamentele la hărţile care privesc apărarea naţională.

Art. 10. -

Navele care navighează în apele din zona de competenţă naţională a României sunt obligate să aibă la bord hărţile oficiale şi documentele nautice actualizate pentru această zonă, publicate de Direcţia hidrografică maritimă.

Art. 11. -

(1) Originalele documentelor hidrografice, cartografice şi geodezice, precum şi datele primare privind natura şi topografia fundurilor marine, aspectul de linie de ţărm, condiţiile oceanografice şi climatologice marine cu impact asupra navigaţiei în zona Mării Negre, în care România are sau dobândeşte drepturi suverane, sunt păstrate la Direcţia hidrografică maritimă.

(2) Cedarea originalelor prevăzute la alin. (1) pentru uzul altor instituţii, organisme, organizaţii publice sau private ori persoane fizice nu este permisă.

Art. 12. -

Copierea parţială sau integrală a hărţilor şi documentelor nautice, studiilor şi a altor ediţii publicate de Direcţia hidrografică maritimă şi distribuirea acestora sunt permise numai cu acordul prealabil, în scris, al Direcţiei hidrografice maritime.

Art. 13. -

Datele obţinute din activitatea hidrografică maritimă pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Datele publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă se pun la dispoziţie utilizatorilor, contra cost. La solicitarea instituţiilor, organismelor sau organizaţiilor publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), Direcţia hidrografică maritimă poate desfăşura, contra cost, activităţi hidrografice, cartografice şi de publicare.

(2) Datele prevăzute la alin. (1), precum şi tarifele practicate se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei hidrografice maritime se asigură din fonduri de la bugetul de stat, pe baza unor programe anuale şi multianuale, în condiţiile legii.

Art. 16. -

Datele care urmează a fi publicate în avizele către navigatori şi care se referă la posturile maritime româneşti sunt transmise Direcţiei hidrografice maritime numai de Autoritatea Navală Română şi de administraţiile portuare.

CAPITOLUL III Sancţiuni

Art. 17. -

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei desfăşurarea activităţii hidrografice maritime de către instituţiile, organismele sau organizaţiile publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), fără obţinerea autorizării legale, cu excepţia celor prevăzute la art. 6 alin. (5).

Art. 18. -

Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice şi cu amendă de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoanele fizice.

Art. 19. -

(1) Împiedicarea desfăşurării activităţii hidrografice maritime, autorizată conform legii, precum şi deteriorarea cu bună ştiinţă a echipamentului specific constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 40.000.000 lei pentru persoanele juridice şi cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) În situaţia deteriorării echipamentului specific, contravenientul suportă şi contravaloarea pagubelor produse.

Art. 20. -

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17-19 se fac de către personalul Direcţiei hidrografice maritime împuternicit de conducătorul acesteia.

Art. 21. -

Contravenţiilor prevăzute la art. 17-19 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 22. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 11 octombrie 2004.

Nr. 395.

se încarcă...