Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public.

Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează:

a) integral de la bugetul de stat;

b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
Jurisprudență (1)

c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.

Art. 3. -

Salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea sarcinilor, specificul activităţii fiecărei funcţii, de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, precum şi de rezultatele obţinute.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 4. - Jurisprudență (2)

Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (21)

Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.

Art. 6. -

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază.
Puneri în aplicare (1)

(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. V.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta.

(4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 7. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă.
Modificări (1)

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.

(5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 8. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Tranşa de vechime în muncă Cota din salariul de bază
- între 3 şi 5 ani 5%
- de la 5-10 ani 10%
- de la 10-15 ani 15%
- de la 15-20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 9. -

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 10. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:
Jurisprudență (1)

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
Jurisprudență (1)

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 12. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii.

Art. 13. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (24)

(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
Jurisprudență (4)

a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
Jurisprudență (2)

b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;
Jurisprudență (5)

c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, în secţiile şi compartimentele de ATI şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;
Modificări (2), Jurisprudență (5)

d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de 50-100% din salariul de bază;
Modificări (2), Jurisprudență (6)

f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă - dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localităţile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
Jurisprudență (6)

Art. 14. -

Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfăşura activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică şi primeşte pentru această activitate o indemnizaţie clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, acordată în plus faţă de drepturile salariale acordate de instituţiile de învăţământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate fi integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, pot fi integrate două pe un post în unităţi sanitare, în limita posturilor normate şi vacante.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (6)

Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.
Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare.

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior.

Art. 20. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.
Jurisprudență (9)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor.
Jurisprudență (1)

(4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006.
Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
Jurisprudență (1)

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate.
Jurisprudență (1)

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

CAPITOLUL III Alte drepturi

Art. 22. -

(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii.
Jurisprudență (1)

(2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate.
Jurisprudență (1)

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (40)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Personalul angajat în unităţile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultaţiilor medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unităţile sanitare cu paturi, precum şi la internarea şi tratamentul ambulatoriu în unităţile de asistenţă medico-balneară.

CAPITOLUL IV Angajarea şi promovarea în funcţii

Art. 25. - Jurisprudență (1)

(1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii.

(2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

se încarcă...