Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.09.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Planul de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2004, care prevede că unul dintre principalele obiective avute în vedere pentru revigorarea turismului românesc îl reprezintă reglementarea cuprinzătoare a principiilor de dezvoltare a acestui sector, ca domeniu prioritar al economiei naţionale, şi în condiţiile în care turismul românesc nu a beneficiat în ultimul timp de investiţii la nivelul potenţialului existent, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri pentru completarea cadrului legislativ în scopul creşterii competitivităţii produselor turistice pe plan intern şi internaţional şi al încurajării investitorilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice, zone turistice speciale.

(2) Parcul turistic reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi de turism şi servicii specifice, în vederea valorificării potenţialului turistic existent.
Puneri în aplicare (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Terenul aferent parcului turistic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie situat într-o zonă cu potenţial turistic complex, identificat printr-un studiu de oportunitate;

b) să fie delimitat pe baza unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, după caz, avizate şi aprobate conform legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează organizarea şi funcţionarea parcurilor turistice din România, zone turistice speciale, este Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare autoritate centrală pentru turism.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Titlul de parc turistic, zonă turistică specială, se acordă sau se retrage, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, în urma analizei şi evaluării documentaţiei de către autoritatea centrală pentru turism, depusă de autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea obţinerii titlului de parc turistic, zonă turistică specială, autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţia care va cuprinde următoarele:
Modificări (1)

a) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 cu privire la terenul destinat parcului turistic, zonă turistică specială;

b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului turistic, zonă turistică specială, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul acestuia şi a sistemelor de conectare la utilităţile din exteriorul parcului turistic ce urmează a fi realizate;

c) strategia de funcţionare şi dezvoltare a parcului turistic, zonă turistică specială.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1), însoţită de solicitarea expresă a autorităţilor administraţiei publice locale, se depune la autoritatea centrală pentru turism care, în urma analizării şi evaluării documentaţiei, va iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului de acordare a titlului de parc turistic.

Art. 6. -

(1) Titlul de parc turistic este valabil pe durata, în perimetrul şi în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

(2) Durata de funcţionare a parcului turistic va fi acordată, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, pe o perioadă de cel puţin 20 de ani.

(3) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) va specifica, pentru fiecare caz, tipul activităţilor turistice şi al serviciilor ce urmează a se desfăşura, potrivit zonei şi condiţiilor de atragere a unui număr maxim de turişti, tipul investiţiilor privind realizarea infrastructurii (reţele de apă, canalizare şi de drumuri publice, reţele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii etc.), precum şi sursele de finanţare a acestora.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Administrarea parcului turistic se realizează de către un comitet de administrare ale cărui atribuţii vor fi stabilite, în principal, prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili componenţa comitetului de administrare, precum şi alte atribuţii ale acestuia.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Titlul de parc turistic poate fi retras prin hotărâre a Guvernului, în situaţia în care în parcul turistic nu se realizează activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare a titlului, cu un preaviz minim de 3 ani.

Art. 9. -

Pentru organizarea şi funcţionarea parcurilor turistice sursele de finanţare sunt asigurate astfel:

a) din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază funcţionează parcul turistic;

b) din credite interne şi/sau externe;

c) sponsorizări;

d) investiţii private interne şi internaţionale, investiţii mixte;

e) alte surse legal constituite.

Art. 10. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora şi vor supune spre adoptare Guvernului normele privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la acordarea/retragerea titlului de parc turistic, zonele în care pot funcţiona parcurile turistice, modalităţile de delimitare a zonelor ce vor fi declarate parcuri turistice, atribuţiile comitetului de administrare a parcului turistic.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Speranţa Maria Ianculescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 26 august 2004.

Nr. 62.

se încarcă...