Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 233/2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la monedele în cazul cărora banca centrală defineşte eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0233

În vigoare de la 14.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 416 alineatul (5),

întrucât:

(1) Articolul 416 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede pentru instituţii obligaţia de a raporta ca active lichide activele care îndeplinesc anumite condiţii. În conformitate cu al treilea paragraf al articolului menţionat, condiţia ca activele să fie garanţii reale eligibile pentru operaţiunile standard de lichiditate ale unei bănci centrale dintr-un stat membru sau ale băncii centrale a unei ţări terţe nu se aplică în cazul activelor lichide deţinute pentru a acoperi ieşirile de lichidităţi într-o monedă în cazul căreia banca centrală defineşte eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv.

(2) Dată fiind importanţa pe care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 o acordă eligibilităţii definite de băncile centrale pentru ca un activ să fie considerat activ lichid, este necesar ca lista monedelor în cazul cărora banca centrală defineşte eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv să fie limitată la acele monede în cazul cărora eligibilitatea definită de băncile centrale se mărgineşte la titlurile de datorie emise de administraţia centrală şi la titlurile de datorie emise de banca centrală şi nu se extinde la niciun fel de alte active care cuprind active lichide în conformitate cu cerinţele suplimentare prevăzute la articolele 416 şi 417 din regulamentul menţionat.

(3) Autoritatea bancară europeană (ABE) a efectuat o evaluare pe baza celor mai bune informaţii disponibile furnizate de autorităţile competente ale statelor membre cu privire la eligibilitatea definită de banca centrală în cazul unei monede date. În cazul Bulgariei, evaluarea a indicat faptul că banca centrală nu acordă lichidităţi instituţiilor decât în circumstanţe excepţionale. La apariţia unui risc de lichiditate care ar putea afecta stabilitatea sistemului bancar, Banca Naţională a Bulgariei poate acorda unei bănci solvabile credite în leva cu o scadenţă de cel mult trei luni, cu condiţia ca aceste credite să fie garantate integral cu aur, valută sau alte active cu grad ridicat de lichiditate de acest tip. În consecinţă, leva bulgară ar trebui să fie considerată drept monedă în cazul căreia banca centrală defineşte eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv.

(4) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ABE.

(5) ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potenţialele costuri şi beneficii aferente şi a solicitat avizul Grupului părţilor interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Monedele în cazul cărora banca centrală defineşte eligibilitatea într-un mod extrem de restrictiv şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 416 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...