Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 215/2015 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind protecţia datelor şi privind punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unor părţi ale dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii Schengen în ceea ce priveşte Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Număr celex: 32015R0215

În vigoare de la 12.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen, în special articolul 6 alineatele (1) şi (3),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2000/365/CE, Consiliul a autorizat Regatul Unit să participe la părţi din acquis-ul Schengen.

(2) În urma notificării de către Regatul Unit a intenţiei sale de a se prevala de aceste posibilităţi, în conformitate cu articolul 10 alineatele (4) şi (5) din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Decizia 2000/365/CE a fost modificată prin Decizia 2014/857/UE a Consiliului.

(3) În conformitate cu articolul 4 din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene ("Protocolul Schengen"), anexat la TUE şi la TFUE, Decizia 2000/365/CE precizează la articolul 6 alineatul (3), coroborat cu articolul 6 alineatul (1), că dispoziţiile menţionate la articolul 1 litera (a) punctul (ii), precum şi alte dispoziţii relevante referitoare la Sistemul de informaţii Schengen (SIS) adoptate după 1 decembrie 2009, dar care nu au fost puse încă în aplicare, sunt puse în aplicare între Regatul Unit şi statele membre şi alte state în cazul cărora dispoziţiile respective au fost puse deja în aplicare, atunci când precondiţiile pentru punerea lor în aplicare vor fi fost îndeplinite, prin intermediul unei decizii de punere în aplicare adoptate de Consiliu, hotărând cu întrunirea unanimităţii de voturi a membrilor săi menţionaţi la articolul 1 din Protocolul Schengen şi a reprezentantului Guvernului Regatului Unit.

(4) În noiembrie 2012, Regatul Unit şi-a exprimat intenţia de a începe punerea în aplicare a următoarelor părţi ale acquis-ului Schengen: SIS şi normele aferente privind protecţia datelor.

(5) În iulie 2013, Regatului Unit i-a fost transmis un chestionar şi răspunsurile date în baza acestuia au fost înregistrate, ulterior efectuându-se o vizită de verificare şi evaluare în Regatul Unit în conformitate cu procedurile aplicabile în domeniul protecţiei datelor.

(6) Cu privire la aplicarea acquis-ului Schengen care vizează domeniul protecţiei datelor, răspunsurile la chestionar şi vizita efectuată în octombrie 2013 au demonstrat că cerinţele privind legislaţia, nivelul forţei de muncă, infrastructura şi resursele materiale au fost îndeplinite.

(7) Ca urmare, Consiliul a fost în măsură să conchidă, la 3 martie 2014, că precondiţiile pentru punerea în aplicare de către Regatul Unit a dispoziţiilor acquis-ului Schengen menţionate la articolul 1 litera (a) punctul (ii) din Decizia 2000/365/CE, în măsura în care acestea privesc protecţia datelor, au fost îndeplinite, făcând posibilă punerea în aplicare a respectivelor dispoziţii şi a modificărilor lor ulterioare în cazul Regatului Unit.

(8) Regatul Unit a semnalat că este pregătit să pună în aplicare cu titlu provizoriu părţile din acquis-ul Schengen menţionate la articolul 1 litera (a) punctul (ii) din Decizia 2000/365/CE, în măsura în care acestea privesc funcţionarea SIS, de la 13 februarie 2015.

(9) În termen de şase luni de la data punerii în aplicare cu titlu provizoriu a respectivelor părţi din acquis-ul Schengen, ar trebui efectuate vizite de evaluare în Regatul Unit pentru a evalua dacă SIS funcţionează în mod adecvat şi dacă Decizia 2007/533/JAI a Consiliului este aplicată corect.

(10) În conformitate cu articolul 23 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului, Decizia Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 ("Decizia din 16 septembrie 1998") continuă să se aplice până la 1 ianuarie 2016 în ceea ce priveşte procedurile de evaluare a Regatului Unit în scopul evaluării respective.

(11) Avându-se în vedere rezultatul evaluării respective, punerea definitivă în aplicare a părţilor relevante ale SIS pentru Regatul Unit ar trebui să facă obiectul unei noi decizii de punere în aplicare a Consiliului, adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) şi (3) din Decizia 2000/365/CE coroborat cu articolul 4 din Protocolul Schengen.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...