Back

Colegiile Consilierilor Juridici din România

Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.03.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 şi 45 din Constituţie, republicată,

Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România adoptă prezentul statut.

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. -

Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional şi se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi prevederilor prezentului statut.

Art. 2. -

Profesia de consilier juridic este independentă şi organizată autonom, fiind exercitată integrat în sistemul de justiţie românesc.

Art. 3. -

Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit în continuare Tablou, ţinut de către Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 4. -

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, codului de deontologie profesională şi prezentului statut al profesiei.

Art. 5. -

În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 6. -

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat şi ale celorlalte entităţi interesate în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Relaţia profesională dintre consilierul juridic şi beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale.

Art. 8. -

În activitatea sa, consilierul juridic asigură:

- consultanţa, asistenţa şi reprezentarea autorităţii sau a instituţiei publice ori a persoanei juridice în favoarea căreia exercită profesia, apără drepturile şi interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;

- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii.

Art. 9. -

Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcţiile de magistrat, avocat, notar public sau în alte funcţii juridice, potrivit dispoziţiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

II. CONSILIERUL JURIDIC

1. Realizarea profesiei

Art. 10. - Jurisprudență (1)

a) Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;

- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată;

b)

1. avizele pentru legalitate şi conformitate vor fi însoţite de semnătura şi parafa profesională;

2. parafa profesională individuală va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- denumirea "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEŢ);

- sigla "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEŢ);

- numele şi prenumele consilierului juridic, însoţite de menţiunea S (stagiar) sau D (definitiv), după caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat în ordinea înscrierii în Tablou, cod unic de înregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele două cifre reprezintă judeţul);

c) în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma în care îşi desfăşoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia îşi exercită profesia.

Art. 11. -

Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. -

Consilierul juridic poate reprezenta gratuit în justiţie rudele sale, ale soţului/soţiei, până la gradul IV inclusiv.

Art. 13. -

a) În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusă, consilierul juridic are dreptul să fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei faţă de beneficiar.
Jurisprudență (3)

c) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Percheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

2. Dobândirea calităţii de consilier juridic

A. Primirea în profesie

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Poate fi consilier juridic persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român şi are domiciliul în România;

b) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;

c) este licenţiată a unei facultăţi de drept;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. -

Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform regulamentului şi statutului fiecărui colegiu teritorial.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înscriere în profesie va fi însoţită de acte care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8, 9 şi 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civilă, ale certificatului de naştere, copie legalizată a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, două fotografii color pentru "Legitimaţia de consilier juridic" şi declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile legale pentru dobândirea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi că nu este înscris în alt colegiu sau asociaţie profesională a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifică îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale prevăzute de legea şi statutul profesiei şi avizează admiterea în colegiul respectiv.

(3) După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform vechimii sale în activităţi juridice.

(4) Taxele de înscriere se vor stabili de către fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. -

La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:

"În numele Legii, Onoarei şi Adevărului
jur
să respect Constituţia şi legile ţării, să-mi exercit profesia
independent, cu demnitate şi probitate şi să păstrez
secretul profesional.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

B. Demnitatea profesională

Art. 18. -

Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

C. Incompatibilitate şi compatibilitate

Art. 19. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat;

b) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) funcţia şi activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată;

f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din situaţia de conflict de interese, în condiţiile legii.

Art. 20. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară şi de cercetare;

b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;

d) orice altă activitate profesională care nu încalcă situaţiile de incompatibilitate şi de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, acţionar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege.

D. Situaţii speciale cumulative. Societatea profesională

Art. 21. - Jurisprudență (1)

Persoana juridică înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, constituită de către unul sau mai mulţi consilieri juridici înscrişi în Tabloul ţinut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesională. În conformitate cu normele deontologice şi de etică profesională şi cu prezentul statut, aceste societăţi profesionale nu pot funcţiona în lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a cărui rază îşi au sediul, care va verifica, în principal, următoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii şi statutului profesiei, a asociatului unic/asociaţilor/acţionarilor;

- obiectul de activitate să fie unic, respectiv activităţi juridice (consultanţă şi reprezentare juridică, exclusiv activităţi atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. În urma dobândirii personalităţii juridice şi a obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, a avizului Colegiului, societatea profesională, prin grija acestuia, va fi înregistrată obligatoriu în partea cu destinaţie specială, respectiv Societăţi Profesionale, din Tabloul ţinut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusă actelor constitutive ale acestor societăţi va trebui adusă la cunoştinţă colegiului teritorial în a cărui rază acestea îşi au sediul.

se încarcă...