Back

Act Internaţional

Convenţia privind Institutul Forestier European din 28.08.2003 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.03.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile la prezenta convenţie, denumite în continuare părţi contractante,

amintind deciziile referitoare la pădure adoptate la Conferinţa Naţiunilor Unite privind mediul şi dezvoltarea din 1992, propunerile de acţiune ale Grupului interguvernamental privind pădurile şi ale Forumului interguvernamental privind pădurile, Programul de lucru lărgit referitor la diversitatea biologică forestieră, raportat la Convenţia privind diversitatea biologică, precum şi rezultatul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă,

recunoscând progresul şi realizările făcute în implementarea angajamentelor conferinţelor ministeriale privind protecţia pădurilor în Europa,

conştiente de caracterul schimbător al pădurii europene şi al problemelor forestiere, precum şi de îngrijorările din cadrul societăţii şi de nevoia de a elabora date ştiinţifice relevante în scopul unui bun proces de decizie,

considerând că Institutul Forestier European a fost înfiinţat ca o asociaţie sub legislaţia finlandeză în 1993, care să contribuie la studiul silviculturii, pădurilor şi conservării pădurii la nivel european,

atente la valoarea adăugată a introducerii silviculturii şi a cercetării forestiere într-un context internaţional,

dorind să continue pe o bază internaţională cooperarea lor în silvicultură şi cercetare forestieră, evitând în acelaşi timp dublarea eforturilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Institutul

Institutul Forestier European, denumit în continuare Institutul, este înfiinţat, prin prezenta convenţie, ca o organizaţie internaţională. Institutul va avea sediul în Joensuu, Finlanda.

ARTICOLUL 2 Scop şi funcţii

1. Scopul Institutului este de a întreprinde cercetări la nivel paneuropean cu privire la politica forestieră, inclusiv la aspectele sale de mediu, la ecologia, funcţiile multiple, resursele şi sănătatea pădurilor europene şi la oferta şi cererea de lemn şi alte produse şi servicii forestiere, în scopul promovării conservării şi managementului durabil al pădurilor din Europa.

2. Pentru realizarea scopului său Institutul:

a) oferă informaţii relevante pentru factorii politici şi de decizie din ţările europene, referitoare la pădure şi la sectorul industrial forestier;

b) conduce cercetări în domeniile menţionate mai sus;

c) dezvoltă metode de cercetare;

d) organizează şi participă la întâlniri ştiinţifice; şi

e) organizează şi răspândeşte cunoştinţele şi rezultatele muncii sale.

ARTICOLUL 3 Informare

Părţile contractante sprijină activitatea Institutului cu informaţii referitoare la păduri, în baza unei cereri specifice, atunci când aceste date nu sunt disponibile de la alte organisme deţinătoare de date şi care pot fi obţinute rezonabil. Pentru evitarea dublării eforturilor, Institutul îşi propune să asigure o coordonare corespunzătoare cu alte organizaţii internaţionale, inclusiv cu cele care realizează colectarea datelor.

ARTICOLUL 4 Membrii, membrii asociaţi şi afiliaţi ai Institutului

1. Părţile contractante sunt membre ale Institutului.

2. Calitatea de membru asociat al Institutului este deschisă pentru institute de cercetare, unităţi de învăţământ, organizaţii comerciale, autorităţi forestiere, organizaţii neguvernamentale şi instituţii de natură similară din statele europene, denumite în continuare membri asociaţi. Calitatea de membru afiliat este deschisă pentru instituţiile de natură similară din statele noneuropene, denumite în continuare membri afiliaţi. Membrii afiliaţi nu participă în procesul de luare a deciziilor din Institut.

ARTICOLUL 5 Organe de conducere

Organele Institutului vor fi un consiliu, o conferinţă, un comitet şi un secretariat condus de un director.

ARTICOLUL 6 Consiliul

1. Consiliul va fi alcătuit din reprezentanţii membrilor, care se vor întâlni în sesiuni ordinare la fiecare 3 ani. O sesiune extraordinară poate fi organizată la cererea unui membru sau a Comitetului, în baza aprobării cu majoritatea simplă a membrilor.

2. Consiliul:

a) va numi membrii Comitetului în conformitate cu art. 8 paragrafele 2 a), c) şi d);

b) va aproba numirea directorului în conformitate cu art. 8 paragraful 4 d);

c) va stabili cadrul politic de lucru al Institutului;

d) va decide asupra problemelor generale de natură tehnică, financiară sau administrativă, înaintate de membri, de Conferinţă sau de Comitet;

e) va aproba, cu majoritatea simplă a membrilor, liniile directoare necesare pentru funcţionarea Institutului şi a organelor sale; şi

f) va aproba şi va amenda, cu majoritatea simplă a membrilor, regulile de procedură.

3. Fiecare membru are un singur vot. Deciziile vor fi luate prin consens, cu excepţia cazurilor contrare prevăzute de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 7 Conferinţa

1. Conferinţa va fi alcătuită din reprezentanţii membrilor asociaţi. Conferinţa se va desfăşura o dată pe an în sesiune plenară şi va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor. Membrii afiliaţi pot participa la sesiunea plenară anuală a Conferinţei. Instituţiile şi organizaţiile regionale sau internaţionale care nu au calitatea de membru afiliat ori asociat al Institutului pot fi invitate să participe la sesiunea plenară a Conferinţei conform regulilor stabilite de către Comitet.

2. Inter alia, Conferinţa:

a) va numi membrii Comitetului conform art. 8 paragrafele 2 b), c) şi d);

b) va fixa plata cotizaţiei pentru membrii asociaţi şi afiliaţi;

c) va face recomandări pentru a iniţia activităţi în vederea realizării scopurilor Institutului;

d) va aproba bilanţul auditului financiar;

e) va aproba planul de lucru pentru următorul an, înaintat de către Comitet;

f) va trece în revistă şi va adopta raportul anual privind activităţile Institutului; şi

g) va aproba şi va amenda propriile reguli de procedură.

ARTICOLUL 8 Comitetul

1. Comitetul va fi compus din 8 persoane cu competenţe stabilite în domeniul activităţilor Institutului. Aceşti membri ai Comitetului nu vor îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

2.

a) Patru membri ai Comitetului vor fi numiţi de către Consiliu pe o perioadă de 3 ani.

b) Patru membri ai Comitetului vor fi numiţi de către Conferinţă pe o perioadă de 3 ani.

c) Consiliul şi Conferinţa vor adopta reguli cu privire la procesul de numire şi de rotaţie a membrilor pe care îi numesc.

d) Posturile vacante vor fi completate prin proceduri scrise de către Consiliu sau, respectiv, Conferinţă.

3. Comitetul se va întruni cel puţin o dată pe an şi va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor.

4. Comitetul are următoarele atribuţii:

a) în cadrul politicii formulate de către Consiliu, va stabili şi va revizui programul administrativ şi de cercetare al Institutului;

b) va adopta orice reguli interne dacă sunt necesare, în baza recomandărilor Consiliului;

c) va aproba bugetul şi conturile;

d) va numi directorul, în baza încuviinţării Consiliului;

e) va aproba admiterea şi expulzarea membrilor afiliaţi şi asociaţi;

f) va raporta Consiliului şi Conferinţei;

g) va aproba acordul la care se face referire în art. 12, în baza recomandărilor Consiliului;

h) va aproba şi va amenda regulile sale de procedură; şi

i) va stabili regulile la care se face referire în art. 7 paragraful 1.

ARTICOLUL 9 Secretariatul

1. Secretariatul, condus de către director, va fi alcătuit din personalul Institutului.

2. În conformitate cu directivele generale ale Consiliului, Conferinţei şi Comitetului, directorul va numi personalul de care este nevoie pentru scopurile Institutului, în termenii şi pentru executarea anumitor sarcini stabilite de director.

ARTICOLUL 10 Resursele financiare

Resursele financiare necesare pentru funcţionarea Institutului vor fi furnizate de:

a) membrii asociaţi şi afiliaţi, prin intermediul cotizaţiilor de membru;

b) membri, prin contribuţii voluntare, dacă aceştia doresc; şi

c) alte surse disponibile.

ARTICOLUL 11 Bugetul şi conturile

Bugetul şi conturile Institutului vor fi aprobate cu majoritatea simplă a membrilor de către Comitet, la propunerea directorului.

ARTICOLUL 12 Personalitate juridică, privilegii şi imunităţi

Institutul va avea personalitate juridică naţională şi internaţională. Pe teritoriul Finlandei se va bucura de privilegiile şi imunităţile necesare pentru a-şi exercita funcţiile. Aceste privilegii şi imunităţi vor fi stabilite într-un acord între Institut şi Guvernul Finlandei.

ARTICOLUL 13 Soluţionarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu este soluţionat prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului, poate, în baza acordului mutual al părţilor la diferend, să fie supus concilierii pe baza Regulilor opţionale de conciliere ale Curţii Permanente de Arbitraj.

ARTICOLUL 14 Semnarea şi exprimarea consimţământului de a fi legat prin convenţie

1. Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare statelor europene şi organizaţiilor europene pentru integrare economică regională, la Joensuu, la 28 august 2003. Ulterior, ea va rămâne deschisă pentru semnare la Helsinki, la Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, până la 28 noiembrie 2003.

2. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele şi organizaţiile europene pentru integrare economică regională semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Finlandei, care va avea rolul de depozitar.

3. Prezenta convenţie va fi deschisă aderării statelor europene şi organizaţiilor europene pentru integrare economică regională care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

4. În înţelesul prezentei convenţii, un stat european este un stat care este eligibil pentru calitatea de membru al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite ca stat european.

ARTICOLUL 15 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat şi organizaţie pentru integrare economică regională, care a ratificat, a acceptat, a aprobat sau a aderat la prezenta convenţie după depunerea celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii de către acel stat sau acea organizaţie pentru integrare economică regională a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL 16 Dispoziţii tranzitorii

1. La intrarea în vigoare a prezentei convenţii, institutele de cercetare, unităţile de învăţământ, organizaţiile comerciale, autorităţile forestiere, organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile cu un caracter similar din statele europene, care sunt membri sau membri asociaţi ai Institutului Forestier European fondat în 1993 ca o asociaţie conformă cu legislaţia finlandeză şi care, până la acea dată, nu au înaintat o cerere de retragere, în conformitate cu statutul acestuia, vor deveni membri asociaţi ai Institutului. Instituţiile cu caracter similar din statele noneuropene, care sunt membri asociaţi ai Institutului Forestier European menţionat, în absenţa unei notificări de retragere, vor deveni membri afiliaţi ai Institutului.

2. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Institutul va iniţia negocieri cu Institutul Forestier European fondat în 1993 ca o asociaţie conformă cu legislaţia finlandeză, pentru transferul activităţilor, fondurilor, activului şi pasivului celui din urmă către Institut.

ARTICOLUL 17 Amendamente

1. Prezenta convenţie poate fi amendată prin unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la sesiunea Consiliului sau printr-o procedură scrisă. Orice propunere de amendare va fi comunicată de către depozitar cu cel puţin 8 săptămâni înainte. În cazul unei proceduri scrise depozitarul va stabili termenul pentru răspunsuri.

2. Amendamentul va intra în vigoare în a 60-a zi de la data la care toate părţile contractante au notificat depozitarului că au îndeplinit formalităţile cerute de către legislaţia naţională cu privire la amendamentul respectiv.

3. Cu excepţia cazului în care Conferinţa aprobă acest lucru, amendamentele nu vor afecta poziţia instituţională a membrilor afiliaţi sau asociaţi.

ARTICOLUL 18 Retragerea

O parte contractantă se poate retrage din prezenta convenţie prin trimiterea unei notificări scrise de retragere la depozitar. Retragerea va fi efectivă la un an după primirea notificării de retragere de către depozitar.

ARTICOLUL 19 Dispoziţii finale

Prezenta convenţie îşi va înceta valabilitatea dacă, în orice moment după intrarea sa în vigoare, rămân mai puţin de 8 părţi contractante.

Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi de guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.

se încarcă...