Back

Act Internaţional

Acordul privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie din 25.11.2003

În vigoare de la 02.06.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

România, reprezentată de către ministrul administraţiei şi internelor, şi Oficiul European de Poliţie, denumit în continuare Europol, reprezentat de către director, denumite în continuare părţi contractante,

conştiente de problemele urgente care rezultă din criminalitatea internaţională organizată, în special terorismul, traficul cu fiinţe umane şi contrabanda cu migranţi, traficul ilicit de droguri şi alte forme grave ale criminalităţii internaţionale,

având în vedere că Europol a primit aprobarea Consiliului Uniunii Europene pentru iniţierea negocierilor unui Acord de cooperare cu România la data de 27 martie 2000 (Decizia Consiliului din 27 martie 2000, care permite directorului Europol să iniţieze negocierile privind acorduri cu state terţe şi organizaţii care nu fac parte din Uniunea Europeană) şi faptul că, la data de 8 mai 2003, Consiliul Uniunii Europene a concluzionat că nu există obstacole în ceea ce priveşte includerea în acord a transmiterii de date personale între Europol şi România,

luând în considerare că nimic în acest acord nu va prejudicia sau afecta în vreun fel sau nu va avea impact asupra prevederilor oricărui tratat de asistenţă juridică reciprocă, relaţie de lucru între agenţii de aplicare a legii, sau asupra oricărui alt acord sau aranjament pentru schimbul de informaţii dintre România şi orice stat membru al Uniunii Europene,

având în vedere aprobarea dată Europol de către Consiliul Uniunii Europene, pentru a conveni următoarele prevederi între România şi Europol,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiţii

Pentru scopurile acestui acord:

a) convenţie reprezintă Convenţia întemeiată pe articolul K.3 al Tratatului Uniunii Europene privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol);

b) date personale reprezintă orice informaţii în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale ori sociale;

c) procesarea datelor personale (denumită în continuare procesare) reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor personale, cu sau fără mijloace automate, cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea ori punerea la dispoziţie prin orice alt procedeu, alinierea sau combinarea, blocarea, ştergerea ori distrugerea;

d) informaţii reprezintă date personale şi nepersonale.

ARTICOLUL 2 Scopul acordului

Scopul prezentului acord este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, acţionând prin intermediul Europol, şi România pentru combaterea formelor grave ale criminalităţii internaţionale în domeniile prevăzute la art. 3, în special prin schimbul de informaţii şi contacte periodice între Europol şi România, la toate nivelurile corespunzătoare.

ARTICOLUL 3 Domenii ale infracţionalităţii la care se aplică acordul

1. Cooperarea, aşa cum este stabilită prin prezentul acord, se va referi, potrivit interesului de cooperare al părţilor contractante în situaţii speciale, la toate domeniile de criminalitate incluse în mandatul Europol la data intrării în vigoare a prezentului acord, precum şi la infracţiunile conexe.

2. Infracţiunile conexe reprezintă infracţiuni săvârşite în vederea obţinerii mijloacelor pentru comiterea faptelor menţionate la paragraful 1, infracţiuni săvârşite în vederea înlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte şi infracţiuni săvârşite în vederea eludării răspunderii pentru astfel de fapte.

3. În cazul în care mandatul Europol este modificat în vreun fel, Europol poate să propună, în scris, de la data la care schimbările în mandatul Europol intră în vigoare, aplicarea prezentului acord în conformitate cu noul său mandat. În acest sens, Europol va informa România asupra tuturor aspectelor relevante legate de schimbarea mandatului. Prezentul acord se va extinde asupra noului mandat de la data la care Europol primeşte acceptarea scrisă a propunerii din partea României, în conformitate cu procedurile sale interne.

4. Pentru formele specifice de criminalitate menţionate în paragraful 1, care sunt incluse în anexa nr. 1 la prezentul acord, se vor aplica definiţiile incluse în aceasta. Atunci când o modificare a mandatului la care se face referire în paragraful 3 impune acceptarea unei definiţii a unei alte forme de criminalitate, o astfel de definiţie va fi, de asemenea, aplicabilă dacă această formă de criminalitate devine parte a prezentului acord în conformitate cu paragraful 3. Europol va informa România dacă şi când definiţia domeniului de criminalitate este dezvoltată, amendată sau completată. Noua definiţie a unui domeniu de criminalitate va deveni parte a prezentului acord de la data la care Europol primeşte acceptul scris al României în legătură cu definiţia. Orice amendament la documentul la care se referă definiţia va fi considerat, de asemenea, un amendament al acesteia.

ARTICOLUL 4 Domenii de cooperare

Cooperarea poate presupune - pe lângă schimbul de informaţii - toate celelalte atribuţii ale Europol menţionate în convenţie, în special schimbul de cunoştinţe de specialitate, rapoarte privind situaţii generale, informaţii privind procedurile de investigare, informaţii privind metodele de prevenire a criminalităţii, participarea la activităţi de pregătire, precum şi oferirea de consultanţă şi sprijin în investigaţiile criminale individuale.

ARTICOLUL 5 Punctul naţional de contact

1. România desemnează Punctul naţional focal al Ministerului Administraţiei şi Internelor (Punctul naţional focal) să acţioneze ca punct naţional de contact între Europol şi alte autorităţi competente din România.

2. Întâlniri la nivel înalt între Europol şi autorităţile competente din România se vor desfăşura cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar să se discute probleme referitoare la prezentul acord şi la cooperare, în general.

3. Un reprezentant al Punctului naţional focal ar putea fi invitat să participe la întâlnirile şefilor unităţilor naţionale Europol.

ARTICOLUL 6 Autorităţile competente

1. Autorităţile de aplicare a legii din România, responsabile, potrivit legislaţiei naţionale, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor menţionate în art. 3 paragraful 1 (denumite în continuare autorităţi competente), sunt enumerate în anexa nr. 2 la prezentul acord. România va notifica Europol despre orice schimbări operate în această listă, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a respectivelor modificări.

2. România va furniza Europol, la cererea acestuia, prin intermediul Punctului naţional focal, toate informaţiile referitoare la organizarea internă, atribuţiile şi sistemele de protecţie a datelor personale ale autorităţilor competente menţionate în paragraful 1.

ARTICOLUL 7 Prevederi generale privind schimbul de informaţii

1. Schimbul de informaţii dintre părţile contractante se va desfăşura numai în scopul şi în conformitate cu prevederile prezentului acord.

2. Schimbul de informaţii, aşa cum este specificat în prezentul acord, va avea loc între Europol şi Punctul naţional focal. Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru ca schimbul de informaţii să se desfăşoare în permanenţă. România va asigura existenţa unei legături directe între Punctul naţional focal şi autorităţile competente menţionate în art. 6 paragraful 1.

3. Europol va furniza României numai informaţii obţinute, stocate şi transmise în conformitate cu prevederile aplicabile ale convenţiei şi ale regulamentelor de aplicare a acesteia.

4. România va furniza Europol numai informaţii care au fost obţinute, stocate şi transmise în conformitate cu legislaţia naţională. În acest context, Europol se va baza pe art. 4(4) din Decizia Consiliului din 3 noiembrie 1998, care stabileşte regulile privind primirea informaţiilor de către Europol.

5. Persoanele fizice vor avea acces la informaţiile care le privesc, transmise în baza prezentului acord, sau vor putea să verifice aceste informaţii, să le corecteze ori să le şteargă, în conformitate cu legislaţia naţională română sau cu prevederile aplicabile ale convenţiei. În cazul în care acest drept este exercitat, partea transmiţătoare va fi consultată înaintea luării unei decizii finale legate de această solicitare.

6. Toate comunicările dintre România şi Europol se vor face în limba engleză.

ARTICOLUL 8 Furnizarea informaţiilor de către România

1. România va notifica Europol, o dată cu furnizarea informaţiei sau anterior, scopul pentru care a fost furnizată respectiva informaţie şi orice restricţii privind folosirea, ştergerea sau distrugerea acesteia, inclusiv posibilele restricţii de acces, în termeni generali sau specifici. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricţii devine evidentă după furnizarea informaţiei, România va informa ulterior Europol în legătură cu astfel de restricţii.

2. După primire, Europol va stabili fără întârziere, dar în orice caz în termen de 6 luni de la primire, dacă şi în ce măsură datele personale care au fost furnizate pot fi incluse în bazele de date ale Europol, potrivit scopului pentru care acestea au fost furnizate de către România. Europol va notifica României cât mai curând posibil după ce s-a hotărât că datele personale nu vor fi incluse. Datele personale care au fost transmise vor fi şterse, distruse sau returnate în cazul în care aceste date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori în cazul în care nu s-a luat nici o hotărâre privind includerea lor în bazele de date Europol, în termen de 6 luni de la primirea lor.

3. Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale menţionate în paragraful 2, înainte de includerea lor în bazele de date ale Europol, numai pentru un funcţionar Europol autorizat corespunzător, în scopul de a hotărî dacă aceste date personale pot sau nu pot să fie incluse în bazele de date ale Europol.

4. Dacă Europol, după această evaluare, are motive să presupună că datele furnizate nu sunt exacte sau nu mai sunt actuale, va informa România despre aceasta. România va asigura verificarea datelor şi va informa Europol despre rezultatul unor astfel de verificări, urmând ca Europol să întreprindă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu art. 11.

ARTICOLUL 9 Furnizarea de date personale de către Europol

1. În cazul în care datele personale sunt transmise la cererea României, acestea pot fi folosite numai în scopurile ce însoţesc solicitarea. În cazul în care datele personale sunt transmise fără o anume solicitare, la momentul transmiterii informaţiei sau anterior acestui moment, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum şi orice restricţie privind folosirea, ştergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restricţii de accesare, în termeni generali sau specifici. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricţii devine evidentă după furnizare, Europol va informa ulterior România despre aceste restricţii.

2. România va trebui să îndeplinească următoarele condiţii pentru toate transmisiile de date personale ale Europol către România:

1. după primire, România va stabili fără întârziere, oricând va fi posibil în termen de 3 luni de la primire, dacă şi în ce măsură datele personale care au fost furnizate sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate;

2. datele personale nu vor fi comunicate de către România unor terţe state sau organisme;

3. datele personale vor fi furnizate numai către Punctul naţional focal, în conformitate cu art. 7 paragraful 2;

4. transmiterea mai departe a datelor personale de către destinatarul iniţial va fi restrânsă la autorităţile competente menţionate în art. 6 şi se va desfăşura în aceleaşi condiţii cu cele aplicabile transmisiei iniţiale;

5. furnizarea de date personale trebuie să fie necesară, în cazurile individuale, pentru prevenirea sau combaterea infracţiunilor menţionate în art. 3 paragraful 1;

6. dacă datele personale au fost comunicate la Europol de către un stat membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise către România numai cu consimţământul respectivului stat membru;

7. orice condiţii de folosire a datelor personale, specificate de Europol, trebuie respectate; dacă datele personale au fost comunicate la Europol de către un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a stipulat condiţii de folosire a unor astfel de date, aceste condiţii trebuie să fie respectate;

8. în cazul în care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de informaţii trebuie să specifice indicaţii privind atât scopul, cât şi motivul solicitării;

9. datele personale pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost comunicate;

10. datele personale vor fi corectate şi şterse de către România dacă se dovedeşte că acestea sunt incorecte, inexacte, nu mai sunt actuale sau nu ar fi trebuit transmise;

11. datele personale vor fi şterse atunci când nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise.

3. România, în conformitate cu legislaţia sa naţională, se va asigura că datele personale primite de la Europol sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice. Astfel de măsuri vor fi necesare numai în cazul în care efortul pe care îl presupun este proporţional cu obiectivul care trebuie să fie îndeplinit în termeni de protecţie şi vor fi menite:

a) să interzică accesul persoanelor neautorizate la aparatura de procesare a datelor, folosită pentru procesarea datelor personale;

b) să prevină citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a mediilor de date;

c) să prevină introducerea neautorizată de date personale şi cercetarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor personale stocate;

d) să prevină folosirea sistemelor de procesare automată a datelor de către persoane neautorizate care folosesc aparatura de comunicare a datelor;

e) să asigure faptul că persoanele autorizate să folosească un sistem automatizat de procesare a datelor au acces numai la datele personale pentru care li s-a dat autorizaţia de acces;

f) să asigure faptul că sunt posibile verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele personale folosind echipamentul de comunicare a datelor;

g) să asigure faptul că ulterior este posibil să se verifice şi să se stabilească ce date personale au fost introduse în sistemele automatizate de date sau de procesare şi când şi de către cine au fost introduse datele personale;

h) să prevină citirea, copierea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor personale în timpul transferului acestora sau pe timpul transportării mediilor de date;

i) să asigure faptul că sistemul instalat poate, în cazul unei întreruperi, să fie imediat repus în funcţiune;

j) să asigure faptul că sistemul funcţionează impecabil, că apariţia unor erori intervenite în funcţionarea sistemului este imediat raportată şi că asupra datelor personale stocate nu pot interveni influenţe ale funcţionării defectuoase a sistemului.

4. Datele personale care evidenţiază originea rasială, opţiunile politice sau religioase ori alte credinţe sau care se referă la sănătate şi viaţă sexuală, aşa cum se menţionează în art. 6 din Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automată a datelor personale, vor fi furnizate numai în cazurile absolut necesare şi numai în completarea altor informaţii.

5. În cazul în care nu se mai garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor, nu se vor mai furniza nici un fel de date personale.

6. În cazul în care Europol observă că datele personale transmise sunt incorecte, nu mai sunt valabile ori nu ar fi trebuit să fie transmise, va informa Punctul naţional focal despre aceasta. Europol va solicita Punctul naţional focal să-i confirme că datele vor fi corectate sau şterse.

7. Europol va păstra evidenţa tuturor transmisiilor de date personale efectuate în temeiul prezentului articol, precum şi a justificărilor pentru aceste transmisii.

8. Fără să se opună paragrafului 2 subparagraful 11, păstrarea datelor personale transmise de Europol nu va depăşi 3 ani. Fiecare limită de timp va începe de la data la care are loc un eveniment care conduce la stocarea acelor date. Dacă prin aplicarea acestui paragraf perioada totală de stocare a datelor personale transmise de Europol depăşeşte 3 ani, nevoia de stocare în continuare va fi reînnoită anual.

ARTICOLUL 10 Evaluarea surselor şi informaţiilor

1. Atunci când informaţia este furnizată de Europol, pe baza prezentului acord, sursa informaţiei va fi indicată, cât mai exact posibil, pe baza următoarelor criterii:

a) când nu există nici o îndoială cu privire la autenticitatea, veridicitatea şi competenţa sursei ori dacă informaţia este furnizată de către o sursă care s-a dovedit în trecut a fi de încredere în toate situaţiile;

b) sursa de la care s-a primit informaţia s-a dovedit în majoritatea situaţiilor a fi de încredere;

c) sursa de la care s-a primit informaţia s-a dovedit în majoritatea situaţiilor a nu fi de încredere;

d) credibilitatea sursei nu poate fi evaluată.

2. Atunci când informaţia este furnizată de Europol, pe baza prezentului acord, acurateţea informaţiei va fi indicată, cât mai exact posibil, pe baza următoarelor criterii:

a) informaţii despre a căror acurateţe nu există nici o îndoială;

b) informaţii cunoscute personal de către sursă, dar necunoscute personal de către oficialul care le transmite;

c) informaţii pe care sursa nu le cunoaşte personal, dar care se coroborează cu alte informaţii deja obţinute;

d) informaţii pe care sursa nu le cunoaşte personal şi care nu pot fi coroborate.

3. România va trebui, atunci când furnizează informaţii în baza prezentului acord, să indice, cât mai exact posibil, sursa informaţiei şi fiabilitatea acesteia, pe baza criteriilor specificate la paragrafele 1 şi 2.

4. Dacă oricare dintre părţile contractante - pe baza informaţiilor deja deţinute - ajunge la concluzia că evaluarea informaţiilor furnizate de către cealaltă parte contractantă necesită corecturi, va informa cealaltă parte contractantă şi va încerca să convină cu aceasta asupra amendamentelor ce trebuie aduse evaluării. Nici una dintre părţile contractante nu va modifica evaluarea informaţiilor primite fără o astfel de înţelegere.

5. Dacă o parte contractantă primeşte informaţii fără o evaluare, aceasta va încerca, pe cât posibil, să evalueze gradul de încredere ce se poate acorda sursei ori informaţiei, pe baza informaţiilor aflate deja în posesia sa.

6. Părţile contractante pot conveni, în termeni generali, asupra evaluării unor anumite tipuri de date ori surse precizate, care vor trebui înscrise într-un memorandum de înţelegere între România şi Europol. Astfel de acorduri generale trebuie să fie aprobate de către fiecare dintre părţile contractante. Dacă informaţia a fost furnizată pe baza unor astfel de înţelegeri generale, acest lucru va trebui menţionat alături de datele respective.

7. Dacă nu poate fi făcută o evaluare fiabilă sau nu există nici o înţelegere în termeni generali, informaţia va fi evaluată potrivit paragrafului 1 lit. d) şi paragrafului 2 lit. d) de mai sus.

ARTICOLUL 11 Corectarea şi ştergerea informaţiilor furnizate de România

1. Punctul naţional focal va informa Europol când informaţiile transmise la Europol sunt corectate sau şterse. Punctul naţional focal va informa, de asemenea, Europol, pe cât posibil, atunci când are motive să presupună că informaţia furnizată nu este exactă sau nu mai este actuală.

2. Atunci când Punctul naţional focal informează Europol că a corectat sau a şters informaţia transmisă acestuia, Europol va corecta sau va şterge informaţia respectivă. Europol poate decide să nu şteargă informaţia în cazul în care, pe baza unor informaţii mai cuprinzătoare decât cele deţinute de România, are în continuare nevoie să proceseze acea informaţie. Europol va informa Punctul naţional focal despre faptul că informaţia respectivă este păstrată în continuare.

3. Dacă Europol are motive să presupună că informaţia furnizată nu este exactă sau nu mai este actuală, va informa Punctul naţional focal. Punctul naţional focal va verifica datele şi va informa Europol despre rezultatul respectivelor verificări. În cazul în care informaţia este corectată sau ştearsă de către Europol, acesta va informa Punctul naţional focal asupra corecturii sau ştergerii.

ARTICOLUL 12 Confidenţialitatea informaţiilor

1. Toate informaţiile procesate de sau prin Europol, cu excepţia informaţiilor marcate în mod expres sau clar recognoscibile a fi informaţii publice, fac obiectul unui nivel primar de securitate în cadrul organizaţiei Europol, precum şi în statele membre ale Uniunii Europene. Informaţiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesită marcajul specific al unui nivel de securitate Europol, ci vor fi considerate ca informaţii Europol.

2. Părţile contractante vor asigura nivelul de protecţie primar menţionat în paragraful 1 pentru toate informaţiile schimbate în baza prezentului acord, printr-o varietate de măsuri, inclusiv obligaţia de discreţie şi confidenţialitate, limitând accesul la informaţie pentru personalul autorizat, protecţia datelor personale şi măsurile generale, tehnice şi procedurale, pentru asigurarea securităţii informaţiei.

3. Informaţiile care necesită măsuri suplimentare de securitate fac obiectul unui nivel de securitate al României sau Europol, care este indicat printr-un marcaj specific. Informaţiilor le este atribuit un astfel de nivel de securitate numai dacă este strict necesar şi numai pentru perioada necesară.

4. Nivelurile de securitate ale părţilor contractante şi denumirea acestora sunt specificate în anexa nr. 4 la prezentul acord şi se referă la un ansamblu specific de securitate în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor contractante. Nivelurile de securitate se referă la ansambluri specifice de securitate, care oferă diferite niveluri de protecţie, în funcţie de conţinutul informaţiei şi iau în considerare prejudiciile ce pot fi aduse, prin accesul neautorizat, diseminarea sau folosirea informaţiilor asupra intereselor părţilor contractante. Părţile contractante se obligă să ofere protecţie echivalentă informaţiei marcate cu un nivel de securitate în conformitate cu tabelul de echivalenţă a nivelurilor de securitate conţinut în anexa nr. 4 la prezentul acord.

5. România va asigura faptul că autorizaţiile de acces şi protejarea informaţiilor marcate să fie respectate de către toate autorităţile competente cărora le-ar putea fi transmise informaţiile în conformitate cu prezentul acord.

ARTICOLUL 13 Proceduri de confidenţialitate

1. Fiecare parte contractantă va fi responsabilă pentru alegerea nivelului corespunzător de securitate în conformitate cu art. 12 pentru informaţiile furnizate celeilalte părţi contractante.

2. La alegerea nivelului de securitate, fiecare parte contractantă va ţine cont de clasificarea informaţiei potrivit legislaţiei naţionale sau reglementărilor care se pot aplica, precum şi de necesitatea flexibilităţii.

3. Dacă oricare parte contractantă - pe baza unor informaţii aflate deja în posesia sa - ajunge la concluzia că nivelul de securitate ales necesită modificări, va informa cealaltă parte contractantă şi va încerca să convină cu aceasta nivelul de securitate adecvat. Nici una dintre părţile contractante nu va specifica sau nu va schimba nivelul de securitate a informaţiei furnizate de cealaltă parte contractantă fără acordul respectivei părţi.

4. Fiecare parte contractantă poate cere, în orice moment, modificarea nivelului de securitate atribuit informaţiei pe care a furnizat-o, inclusiv o posibilă eliminare a unui astfel de nivel. Cealaltă parte contractantă va modifica nivelul de securitate în conformitate cu astfel de cerinţe. Fiecare parte contractantă va cere, imediat ce situaţia o permite, modificarea nivelului de securitate în sensul reducerii sau eliminării acestuia.

5. Fiecare parte contractantă poate specifica perioada de timp pentru care se va aplica nivelul de securitate ales, precum şi orice eventuale modificări ale nivelului de securitate după această perioadă.

6. Dacă informaţiile pentru care nivelul de securitate este modificat în conformitate cu prezentul articol au fost deja furnizate către unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, Europol va informa destinatarii, la cererea Punctului naţional focal, despre schimbarea nivelului de securitate.

se încarcă...