Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 27/2015 privind publicarea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul EN 474-1:2006+A4:2013 privind utilajele pentru lucrări de terasamente în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0027

În vigoare de la 28.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE, în special articolul 10,

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,

întrucât:

(1) În cazul în care un standard naţional care transpune un standard armonizat, a cărui referinţă s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, are ca obiect una sau mai multe cerinţe esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute în anexa I la Directiva 2006/42/CE, se presupune că echipamentul tehnic construit în conformitate cu acest standard satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă în cauză.

(2) Două petiţii au fost adresate de către aceeaşi persoană Parlamentului European referitoare la accidentele de muncă mortale care au avut loc în Germania şi care au implicat utilaje pentru lucrări de terasamente, susţinând că accidentele au fost legate de insuficienta vizibilitate din postul de conducere. Echipamentul tehnic în cauză a fost conceput în conformitate cu standardul armonizat EN 474-1 "Utilaje pentru lucrări de terasamente - Siguranţă - Partea 1: Cerinţe generale".

(3) În consecinţă, standardul armonizat EN 474-1:2006+A4:2013 "Utilaje pentru lucrări de terasamente - Siguranţă - Partea 1: Cerinţe generale", a cărui referinţă a fost publicată prima dată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 28 noiembrie 2013, a fost examinat de către Comisie împreună cu reprezentanţii comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Directiva 2006/42/CE. S-a concluzionat că utilajele pentru lucrări de terasamente proiectate şi fabricate în conformitate cu standardul în cauză nu permit conducătorului o vizibilitate suficientă pentru a acţiona echipamentul tehnic fără niciun risc pentru conducător sau terţe persoane.

(4) Prin urmare, Comisia a concluzionat că standardul armonizat EN 474-1: 2006+A4:2013 nu îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la punctele 1.2.2. Dispozitive de control (vizibilitatea în zonele periculoase în timpul pornirii) şi 3.2.1. Postul de conducere (vizibilitatea în timpul operaţiunilor) din anexa I la Directiva 2006/42/CE.

(5) Luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi aspectele de siguranţă din standardul EN 474-1:2006+A4:2013 şi în aşteptarea unei revizuiri corespunzătoare a acestui standard, publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul EN 474-1:2006+A4:2013 ar trebui să fie însoţită de o avertizare corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Standardul armonizat EN 474-1:2006+A4:2013 "Utilaje pentru lucrări de terasamente - Siguranţă - Partea 1: Cerinţe generale", se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu restricţia prevăzută în anexă.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...