Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 810/2014 privind statisticile monetare şi financiare (reformare) (BCE/2014/15) Număr celex: 32014O0810

În vigoare de la 26.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 şi 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană,

având în vedere Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare,

având în vedere Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2007/9 a fost modificată semnificativ. Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, în special având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale şi modificările aferente ale regulamentelor statistice relevante ale Băncii Centrale Europene (BCE), aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Pentru elaborarea de statistici privind bilanţul agregat al sectorului instituţiilor financiare monetare (IFM) pentru zona euro şi pentru statele membre individuale a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro") şi privind bilanţul consolidat al sectorului IFM pentru zona euro şi agregatele monetare relevante din zona euro, BCE solicită raportarea datelor privind bilanţul BCE şi privind bilanţurile referitoare la sectorul IFM al statelor membre din zona euro. Datele urmează a fi raportate de către băncile centrale naţionale (BCN) în conformitate cu prezenta orientare şi utilizând datele de intrare colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33).

(3) Pentru a obţine agregatele monetare, BCE colectează de la BCN din statele membre din zona euro informaţii statistice privind instituţiile emitente de cecuri şi viramente poştale care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/39) şi privind activele şi pasivele administraţiei centrale în conformitate cu prezenta orientare.

(4) BCE elaborează statistici privind bilanţul agregat al anumitor subgrupuri ale sectorului IFM, şi anume privind fondurile de piaţă monetară (FPM) şi instituţiile de credit. Pentru a obţine aceste statistici pentru zona euro şi statele membre individuale din zona euro, BCE colectează de la BCN date privind activele şi pasivele FPM în conformitate cu prezenta orientare.

(5) BCN pot transmite Fondului Monetar Internaţional (FMI) statistici suplimentare privind bilanţul sectorului IFM prin intermediul BCE, în conformitate cu modelele prevăzute în prezenta orientare.

(6) Pentru a analiza mai bine evoluţiile creditelor IFM acordate societăţilor nefinanciare din zona euro şi din statele membre individuale din zona euro, BCE solicită BCN să raporteze, acolo unde sunt disponibile, date privind creditele IFM acordate societăţilor nefinanciare în funcţie de ramura de activitate. Cerinţele în materie de date sunt prevăzute în prezenta orientare.

(7) Pentru a completa analiza evoluţiilor creditului în zona euro şi în statele membre individuale din zona euro, se solicită BCN să furnizeze informaţii privind liniile de credit ale IFM defalcate pe sector instituţional în conformitate cu prezenta orientare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...