Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Acordul cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale din 09.09.2002 *)

În vigoare de la 12.07.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele părţi la prezentul acord,

luând în considerare faptul că Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale adoptat la 17 iulie 1998 de Conferinţa Diplomatică a Plenipotenţiarilor Organizaţiei Naţiunilor Unite a înfiinţat Curtea Penală Internaţională care poate să îşi exercite jurisdicţia asupra persoanelor pentru crimele cele mai grave care aduc atingere comunităţii internaţionale,

având în vedere că, în temeiul art. 4 din Statutul de la Roma, Curtea Penală Internaţională are personalitate juridică internaţională şi capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor şi îndeplinirea obiectivelor sale,

ţinând cont de faptul că art. 48 din Statutul de la Roma dispune că, pe teritoriul statelor părţi la Statutul de la Roma, Curtea Penală Internaţională se bucură de privilegiile şi imunităţile necesare îndeplinirii obiectivelor sale,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Definirea termenilor

În sensul prezentului acord:

a) prin statut se înţelege Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale adoptat la 17 iulie 1998 de Conferinţa Diplomatică a Plenipotenţiarilor Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la înfiinţarea unei Curţi Penale Internaţionale;

b) prin Curte se înţelege Curtea Penală Internaţională înfiinţată prin statut;

c) prin state părţi se înţelege statele părţi la prezentul acord;

d) prin reprezentanţii statelor părţi se înţelege delegaţii, delegaţii adjuncţi, consilierii, experţii tehnici şi secretarii delegaţiilor;

e) prin Adunare se înţelege Adunarea statelor părţi la statut;

f) prin judecători se înţelege judecătorii Curţii;

g) prin preşedinţie se înţelege organul format din preşedinte şi din primul vicepreşedinte şi al doilea vicepreşedinte ai Curţii;

h) prin procuror se înţelege procurorul ales de Adunare conform art. 42 paragraful 4 din statut;

i) prin procurori adjuncţi se înţelege procurorii adjuncţi aleşi de către Adunare conform art. 42 paragraful 4 din statut;

j) prin grefier se înţelege grefierul ales de către Curte conform art. 43 paragraful 4 din statut;

k) prin grefier adjunct se înţelege grefierul adjunct ales de către Curte conform art. 43 paragraful 4 din statut;

l) prin apărător se înţelege avocatul şi reprezentanţii legali ai victimei;

m) prin secretar general se înţelege secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

n) prin reprezentanţii organizaţiilor interguvernamentale se înţelege şefii executivi ai organizaţiilor interguvernamentale, inclusiv orice reprezentant oficial care acţionează în numele acestora;

o) prin Convenţia de la Viena se înţelege Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961;

p) prin Regulamentul de procedură şi probă se înţelege Regulamentul de procedură şi probă adoptat conform art. 51 din statut.

ARTICOLUL 2 Statutul juridic şi personalitatea juridică a Curţii

Curtea va avea personalitate juridică internaţională şi capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor şi pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Are, în special, capacitatea de a contracta, de a dobândi şi de a dispune de bunuri imobiliare şi mobiliare şi de a sta în justiţie.

ARTICOLUL 3 Dispoziţii generale cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii

Curtea se bucură pe teritoriul statelor părţi de privilegiile şi imunităţile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

ARTICOLUL 4 Inviolabilitatea localurilor Curţii

Localurile Curţii sunt inviolabile.

ARTICOLUL 5 Steagul, emblema şi însemnele

Curtea are dreptul să arboreze steagul, emblema şi însemnele proprii în localurile sale şi pe vehicule şi alte mijloace de transport utilizate în scop oficial.

ARTICOLUL 6 Imunitatea Curţii, proprietatea, fondurile şi bunurile

1. Curtea şi patrimoniul, fondurile şi bunurile sale, oriunde s-ar afla şi oricine le-ar deţine, se bucură de imunitate de jurisdicţie absolută, cu excepţia situaţiei şi în măsura în care Curtea a renunţat expres la imunitatea sa într-un caz particular. Se înţelege însă că renunţarea la imunitate nu se extinde şi la măsurile executorii.

2. Patrimoniul, fondurile şi bunurile Curţii, oriunde s-ar afla şi oricine le-ar deţine, nu pot face obiectul percheziţiei, sechestrului, rechiziţiei, confiscării, exproprierii sau oricărei alte forme de intervenţie ca urmare a unei decizii administrative, judiciare, legislative ori de executare.

3. În măsura necesară îndeplinirii funcţiilor Curţii, patrimoniul, fondurile şi bunurile Curţii, oriunde s-ar afla şi oricine le-ar deţine, nu pot face obiectul restricţiilor, reglementărilor, controalelor sau blocării de orice natură.

ARTICOLUL 7 Inviolabilitatea arhivelor şi a documentelor

Arhivele Curţii, toate hârtiile şi documentele, sub orice formă, şi materialele trimise către sau de către Curte, păstrate de către Curte ori aparţinând acesteia, oriunde s-ar afla şi oricine le-ar deţine, sunt inviolabile. Încetarea sau absenţa acestei inviolabilităţi nu afectează măsurile de protecţie pe care le poate dispune Curtea conform statutului şi Regulamentului de procedură şi probă cu privire la documentele şi materialele puse la dispoziţia sa sau utilizate de către Curte.

ARTICOLUL 8 Scutiri de impozite, taxe vamale şi restricţii la import sau export

1. Curtea, patrimoniul său, venitul şi alte bunuri, precum şi operaţiile şi tranzacţiile sale sunt scutite de toate impozitele directe, care includ, între altele, impozitul pe venit, impozitul pe capital şi impozitul pe societate, precum şi impozitele directe percepute de autorităţile locale sau regionale. Totuşi, Curtea nu va pretinde scutirea de acele taxe care sunt, de fapt, plăţi pentru servicii de utilitate publică furnizate la un tarif fix, în funcţie de cantitatea de servicii furnizate, şi care pot fi identificate, descrise şi detaliate cu precizie.

2. Curtea este scutită de toate taxele vamale, de impozitele pe cifra de afaceri la import şi de interdicţiile şi restricţiile la import şi export cu privire la articolele importate sau exportate de către Curte pentru uzul său oficial, precum şi cu privire la publicaţiile sale.

3. Bunurile astfel importate sau cumpărate în franciză nu pot fi vândute sau înstrăinate în alt mod pe teritoriul unui stat parte decât cu respectarea condiţiilor convenite cu autorităţile competente ale statului parte respectiv.

ARTICOLUL 9 Rambursarea taxelor

1. Curtea nu va pretinde, în principiu, nici scutirea de acele taxe care sunt incluse în preţul bunurilor mobile sau imobile şi al serviciilor furnizate. Cu toate acestea, atunci când Curtea, pentru uzul său oficial, efectuează achiziţii importante de bunuri şi articole sau de servicii al căror preţ include ori poate include taxe şi impozite identificabile, statele părţi vor lua măsurile administrative necesare pentru a o exonera de aceste taxe sau pentru a-i rambursa taxele şi impozitele plătite.

2. Bunurile astfel cumpărate în franciză sau pentru care Curtea a obţinut rambursări nu pot fi vândute ori înstrăinate sub altă formă decât în condiţiile stabilite de statul parte care a acordat scutirea sau rambursarea. Nu se acordă nici o scutire sau rambursare a taxelor plătite de Curte pentru utilizarea serviciilor publice.

ARTICOLUL 10 Fondurile şi absenţa restricţiilor în materia schimburilor valutare

1. Fără a fi îngrădită de nici un control, reglementare sau moratoriu financiar în îndeplinirea activităţilor sale, Curtea:

a) poate să deţină fonduri, devize sau aur şi să gestioneze conturi în orice monedă;

b) poate să îşi transfere liber fondurile, aurul sau devizele sale dintr-o ţară în alta sau în interiorul aceleiaşi ţări şi să îşi convertească devizele deţinute în orice altă monedă;

c) poate primi, deţine, negocia, transfera, converti sau poate efectua orice alte operaţiuni legate de titluri ori alte valori mobiliare;

d) se va bucura de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca cel acordat de către statul parte respectiv oricărei organizaţii interguvernamentale sau misiuni diplomatice cu privire la ratele de schimb pentru tranzacţiile sale financiare.

2. În exercitarea drepturilor prevăzute la paragraful 1, Curtea va ţine cont de observaţiile făcute de orice stat parte în măsura în care apreciază că poate da curs acestora fără a prejudicia propriile interese.

ARTICOLUL 11 Facilităţi de comunicare

1. Curtea se bucură pe teritoriul fiecărui stat parte, pentru comunicările şi corespondenţa sa oficială, de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca cel acordat de către statul parte respectiv oricărei organizaţii interguvernamentale sau misiuni diplomatice în ceea ce priveşte priorităţile, tarifele şi taxele aplicabile în cazul transmiterii prin poştă sau prin diverse forme de comunicare ori corespondenţă.

2. Comunicările şi corespondenţa oficială ale Curţii nu pot fi supuse nici unei forme de cenzură.

3. Curtea poate folosi toate mijloacele corespunzătoare de comunicare, inclusiv mijloacele electronice, şi are dreptul de a-şi codifica sau cifra comunicările şi corespondenţa oficială. Comunicările şi corespondenţa oficială ale Curţii sunt inviolabile.

4. Curtea are dreptul de a expedia şi de a primi corespondenţă şi alte materiale sau comunicări prin curier sau în valize sigilate, care se vor bucura de aceleaşi privilegii, imunităţi şi facilităţi ca ale curierilor şi valizelor diplomatice.

5. Curtea va avea dreptul de a utiliza echipamente radio şi de telecomunicaţii pe orice frecvenţă alocată de către statele părţi, conform procedurilor lor interne. Statele părţi vor depune toate diligenţele pentru a-i aloca, în măsura posibilă, frecvenţele solicitate de către Curte.

ARTICOLUL 12 Exercitarea funcţiilor Curţii în afara sediului său

În situaţia în care Curtea consideră potrivit, conform art. 3 paragraful 3 din statut, să îşi desfăşoare activitatea în altă parte decât la sediul său de la Haga, Olanda, poate încheia cu statul respectiv un acord privind acordarea de către acesta a facilităţilor corespunzătoare pentru exercitarea funcţiilor sale.

ARTICOLUL 13 Reprezentanţii statelor participante în cadrul Adunării şi al organelor
sale subsidiare şi reprezentanţii organizaţiilor interguvernamentale

1. Reprezentanţii statelor părţi la statut care participă la reuniunile Adunării şi ale organelor sale subsidiare, reprezentanţii altor state care pot participa la reuniunile Adunării şi ale organelor subsidiare în calitate de observator conform art. 112 paragraful 1 din statut şi reprezentanţii statelor şi ai organizaţiilor interguvernamentale invitate la reuniunile Adunării şi ale organelor sale subsidiare se bucură, pe durata exercitării funcţiilor lor oficiale şi a călătoriei la şi de la locul întrunirii, de următoarele privilegii şi imunităţi:

a) imunitate în ceea ce priveşte arestarea sau detenţia;

b) imunitate absolută de jurisdicţie pentru declaraţii sau înscrisuri, precum şi pentru toate actele îndeplinite de către aceştia în calitate oficială; această imunitate subzistă chiar dacă persoanele în cauză au încetat să îşi exercite funcţiile de reprezentanţi;

c) inviolabilitatea hârtiilor şi documentelor sub orice formă;

d) dreptul de a utiliza coduri sau cifruri, de a primi hârtii şi documente sau corespondenţă prin curier ori în valize sigilate şi de a primi sau de a expedia comunicări electronice;

e) scutiri de la restricţiile de imigrare, cerinţele de înregistrare a străinilor şi de la obligaţiile de efectuare a serviciului naţional în statele părţi pe care le vizitează sau pe care le tranzitează în exercitarea funcţiilor lor;

f) aceleaşi facilităţi monetare şi de schimb ca cele acordate reprezentanţilor guvernelor străine în misiuni oficiale temporare;

g) aceleaşi imunităţi şi facilităţi cu privire la bagajul personal de care se bucură trimişii diplomatici potrivit Convenţiei de la Viena;

h) aceeaşi protecţie şi aceleaşi facilităţi de repatriere ca cele acordate agenţilor diplomatici în situaţii de crize internaţionale, conform Convenţiei de la Viena;

i) alte asemenea privilegii, imunităţi şi facilităţi care nu sunt incompatibile cu cele menţionate anterior şi de care se bucură agenţii diplomatici, cu excepţia dreptului de a pretinde scutiri de taxe vamale pentru bunurile importate (care nu fac parte din bagajul lor personal), scutiri de accize sau de taxe de vânzare.

2. Întrucât orice formă de taxare se aplică în funcţie de reşedinţă, perioadele în care reprezentanţii descrişi la paragraful 1, care participă la reuniunile Adunării sau ale organelor sale subsidiare, sunt prezenţi pe teritoriul unui stat parte pentru îndeplinirea funcţiilor lor nu vor fi considerate perioade de reşedinţă.

3. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică în raporturile dintre un reprezentant şi autorităţile statului parte al cărui cetăţean este sau ale statului parte ori organizaţiei interguvernamentale al cărei reprezentant a fost sau este.

ARTICOLUL 14 Reprezentanţii statelor participante la lucrările Curţii

Reprezentanţii statelor care participă la lucrările Curţii se bucură, în timpul exercitării funcţiilor oficiale şi în timpul călătoriei la şi de la locul unde se desfăşoară lucrările, de privilegiile şi imunităţile prevăzute la art. 13.

ARTICOLUL 15 Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncţi şi grefierul

1. Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncţi şi grefierul se bucură, în exercitarea funcţiilor lor în serviciul Curţii sau în legătură cu acestea, de aceleaşi privilegii şi imunităţi care sunt acordate şefilor de misiuni diplomatice şi vor continua să se bucure de imunitate absolută de jurisdicţie pentru declaraţiile, înscrisurile şi actele îndeplinite în exercitarea funcţiei lor oficiale şi după expirarea mandatului.

2. Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncţi şi grefierul, precum şi membrii familiilor lor cu care gospodăresc împreună vor beneficia de toate facilităţile pentru părăsirea ţării în care se găsesc şi pentru intrarea şi părăsirea ţării în care Curtea îşi desfăşoară activitatea. În timpul călătoriilor legate de exercitarea funcţiilor lor, judecătorii, procurorul, procurorii adjuncţi şi grefierul se bucură, în toate statele părţi prin care tranzitează, de toate privilegiile, imunităţile şi facilităţile acordate de aceste state părţi agenţilor diplomatici în împrejurări asemănătoare, potrivit Convenţiei de la Viena.

3. Dacă un judecător, procurorul, un procuror adjunct sau grefierul, pentru a rămâne la dispoziţia Curţii, are reşedinţa în alt stat parte decât cel al cărui cetăţean sau rezident permanent este, se bucură, împreună cu membrii de familie cu care gospodăreşte împreună, de facilităţi, imunităţi şi privilegii diplomatice pe toată durata şederii.

4. Judecătorilor, procurorului, procurorilor adjuncţi şi grefierului, precum şi membrilor familiilor lor cu care gospodăresc împreună li se vor acorda aceleaşi facilităţi de repatriere în timpul crizelor internaţionale ca cele prevăzute de Convenţia de la Viena pentru agenţii diplomatici.

5. Paragrafele 1-4 se vor aplica judecătorilor Curţii chiar şi după expirarea mandatului lor dacă vor continua să îşi exercite funcţiile conform art. 36 paragraful 10 din statut.

6. Salariile, beneficiile şi indemnizaţiile plătite judecătorilor, procurorului, procurorilor adjuncţi sau grefierului de către Curte sunt scutite de taxe. Întrucât orice formă de taxare se aplică în funcţie de reşedinţă, perioadele în care judecătorii, procurorul, procurorii adjuncţi şi grefierul sunt prezenţi pe teritoriul unui stat parte pentru îndeplinirea funcţiilor lor nu vor fi considerate perioade de reşedinţă în scopul impozitării. Statele părţi pot lua în considerare aceste salarii, beneficii şi indemnizaţii pentru evaluarea taxelor care vor fi percepute pentru venitul provenind din alte surse.

7. Statele părţi nu sunt obligate să acorde scutiri de la impozitul pe venit pentru pensiile sau anuităţile plătite foştilor judecători, procurori şi grefieri şi persoanelor aflate în întreţinerea lor.

ARTICOLUL 16 Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului şi personalul Grefei

1. Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului şi personalul Grefei se vor bucura de privilegiile, imunităţile şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea independentă a funcţiilor lor. Aceştia beneficiază de:

a) imunitate în ceea ce priveşte arestarea sau detenţia şi controlul ori reţinerea bagajului personal;

b) imunitate absolută de jurisdicţie pentru declaraţiile, înscrisurile şi actele îndeplinite în calitate oficială, această imunitate continuând să le fie acordată şi după ce nu mai sunt angajaţi de către Curte;

c) inviolabilitatea tuturor hârtiilor şi documentelor oficiale sub orice formă şi a materialelor oficiale;

d) scutirea de la impozitele percepute asupra salariilor, beneficiilor şi indemnizaţiilor care le sunt plătite de către Curte. Statele părţi pot lua în considerare aceste salarii, beneficii şi indemnizaţii pentru evaluarea impozitelor care să fie percepute asupra venitului provenind din alte surse;

e) scutirea de la obligaţia de efectuare a serviciului naţional;

f) scutirea, pentru ei şi pentru membrii familiei cu care gospodăresc împreună, de la restricţiile de imigrare şi de la formalităţile de înregistrare a străinilor;

g) scutirea de la percheziţionarea bagajului personal, cu excepţia cazurilor în care există temeiuri serioase pentru a crede că bagajul conţine articole al căror import sau export este interzis ori supus reglementărilor privind carantina din statul parte respectiv; în acest caz percheziţia se va face în prezenţa oficialului respectiv;

h) aceleaşi facilităţi valutare, monetare şi de schimb care sunt acordate oficialilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice stabilite în statul parte respectiv;

i) aceleaşi facilităţi de repatriere, pentru ei şi pentru membrii familiilor lor cu care gospodăresc împreună, care sunt prevăzute în timpul crizelor internaţionale de Convenţia de la Viena pentru agenţii diplomatici;

j) dreptul de a importa, fără a plăti taxe vamale, cu excepţia plăţilor pentru servicii, mobilă şi efecte cu ocazia primei instalări în funcţie în statul parte respectiv şi de a le exporta fără taxe vamale către ţara de domiciliu.

2. Statele părţi nu sunt obligate să acorde scutiri de la impozitul pe venit pentru pensiile sau anuităţile plătite foştilor grefieri adjuncţi, membrilor personalului Biroului procurorului, membrilor personalului Grefei şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora.

ARTICOLUL 17 Personalul recrutat local căruia nu i se aplică prezentul acord

Personalul recrutat local de către Curte şi care nu intră în sfera de aplicare a prezentului acord se bucură de imunitate de jurisdicţie cu privire la declaraţiile sau înscrisurile şi toate actele îndeplinite în calitate oficială pentru Curte şi va continua să se bucure de această imunitate şi după încetarea raporturilor de muncă pentru acele activităţi realizate în numele Curţii. Pe durata angajării se bucură şi de toate celelalte facilităţi ce îi sunt necesare pentru exercitarea independentă a funcţiilor sale.

se încarcă...