Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 16/2015 privind publicarea, împreună cu o restricţie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 1870-17:2012 privind maşinile manuale de tăiat transversal pe orizontală cu o unitate de tăiere în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0016

În vigoare de la 27.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE, în special articolul 10,

având în vedere avizul comitetului instituit în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,

întrucât:

(1) În cazul în care un standard naţional care transpune un standard armonizat, a cărui referinţă s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, are ca obiect una sau mai multe cerinţe esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute în anexa I la Directiva 2006/42/CE, se presupune că maşina fabricată în conformitate cu respectivul standard satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă în cauză.

(2) În mai 2013, Franţa a prezentat o obiecţie oficială în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2006/42/CE în legătură cu standardul EN 1870-17:2012 "Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului - Maşini de tăiat circulare - Partea 17: Maşini manuale de tăiat transversal pe orizontală cu o unitate de tăiere (ferăstraie cu braţe radiale) ", pe care Comitetul European de Standardizare (CEN) l-a propus spre armonizare în conformitate cu Directiva 2006/42/CE.

(3) Obiecţia oficială se bazează pe deficienţa dispoziţiilor de la clauza 5.3.6.1. Protejarea lamei de fierăstrău alineatul (3), care precizează că apărătoarea poate fi fixă sau mobilă, fără a indica în ce cazuri ar fi necesară una sau alta, iar aceste două categorii de dispozitive sunt de natură diferită şi oferă niveluri diferite de siguranţă care corespund unor analize de risc diferite.

(4) În urma examinării standardului EN 1870-17:2012 împreună cu reprezentanţii comitetului instituit prin articolul 22 din Directiva 2006/42/CE, Comisia a concluzionat că standardul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă prevăzute la punctul 1.4.2. "Cerinţe speciale pentru apărătoare" din anexa I la Directiva 2006/42/CE, deoarece permite proiectantului să opteze pentru instalarea unor apărători care oferă niveluri diferite de siguranţă fără a face referire la o analiză de risc.

(5) Includerea într-un standard armonizat a unor opţiuni, dintre care una nu respectă cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă din Directiva 2006/42/CE, poate crea confuzie în ceea ce priveşte prezumţia de conformitate conferită prin aplicarea standardului.

(6) Luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi aspectele de siguranţă din standardul EN 1870-17:2012 şi până la revizuirea corespunzătoare a respectivului standard, publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinţei standardului EN 1870-17:2012 ar trebui să fie însoţită de o avertizare corespunzătoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referinţa standardului EN 1870-17:2012 "Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului - Maşini de tăiat circulare - Partea 17: Maşini manuale de tăiat transversal pe orizontală cu o unitate de tăiere (ferăstraie cu braţe radiale)" se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu restricţia prevăzută în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...