Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1301/2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul "energie" al sistemului feroviar din Uniune (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1301

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, Agenţia Europeană a Căilor Ferate (agenţia) trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-urile) sunt adaptate progresului tehnic, tendinţelor pieţei şi cerinţelor sociale şi trebuie să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenţiei un mandat de elaborare şi de revizuire a STI-urilor în vederea extinderii domeniului de aplicare al acestora la întregul sistem feroviar din Uniune. În baza mandatului respectiv, agenţiei i s-a solicitat să extindă la întregul sistem feroviar din Uniune domeniul de aplicare al STI referitoare la subsistemul "energie".

(3) La 24 decembrie 2012, agenţia a emis o recomandare de modificare a STI referitoare la subsistemul "energie" (ERA/REC/11-2012/INT).

(4) Pentru a ţine pasul cu progresul tehnologic şi a încuraja modernizarea, ar trebui promovate soluţii inovatoare, a căror implementare ar trebui permisă în anumite condiţii. În cazul în care se propune o soluţie inovatoare, producătorul sau reprezentantul său autorizat ar trebui să descrie modul în care aceasta se abate de la secţiunea relevantă din STI sau modul în care o completează, iar Comisia ar trebui să evalueze soluţia inovatoare. Dacă rezultatul acestei evaluări este pozitiv, agenţia ar trebui să elaboreze specificaţiile funcţionale şi de interfaţă corespunzătoare pentru soluţia inovatoare şi să stabilească metodele de evaluare pertinente.

(5) STI privind subsistemul "energie" stabilită prin prezentul regulament nu tratează toate cerinţele esenţiale. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2008/57/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate de aceasta ar trebui să fie identificate drept "puncte deschise" care intră sub incidenţa normelor de drept intern aplicabile în fiecare stat membru.

(6) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei şi celorlalte state membre procedurile de evaluare a conformităţii şi de verificare care urmează să fie utilizate pentru cazurile specifice, precum şi organismele responsabile de aplicarea procedurilor respective. Aceeaşi obligaţie ar trebui să fie introdusă şi în ceea ce priveşte punctele deschise.

(7) În prezent, traficul feroviar se desfăşoară în temeiul unor acorduri naţionale, bilaterale, multinaţionale sau internaţionale existente. Este important ca aceste acorduri să nu constituie un obstacol în calea progreselor actuale şi viitoare în ceea ce priveşte realizarea interoperabilităţii. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice aceste acorduri Comisiei.

(8) În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva 2008/57/CE, STI referitoare la subsistemul "energie" ar trebui să permită, pe o perioadă limitată de timp, încorporarea fără certificare a elementelor constitutive de interoperabilitate în subsisteme, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii.

(9) În consecinţă, Deciziile 2008/284/CE şi 2011/274/UE ale Comisiei ar trebui să fie abrogate.

(10) Pentru a se preveni apariţia unor costuri şi a unor sarcini administrative suplimentare inutile, Deciziile 2008/284/CE şi 2011/274/UE ar trebui să se aplice în continuare, şi după abrogare, în cazul subsistemelor şi al proiectelor menţionate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/57/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...