Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1300/2014 privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1300

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1) şi articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluţiile pieţei şi la cerinţele sociale şi să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576, Comisia a acordat agenţiei un mandat de elaborare şi revizuire a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate, cu scopul de a extinde domeniul acestora de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. În temeiul mandatului respectiv, agenţiei i s-a solicitat să extindă la întregul sistem feroviar de pe întreg teritoriul Uniunii domeniul de aplicare al STI privind accesibilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză, prevăzută de Decizia 2008/164/CE a Comisiei pentru persoanele cu handicap şi pentru persoanele cu mobilitate redusă.

(3) La 6 mai 2013, agenţia a prezentat o recomandare privind adoptarea STI referitoare la persoanele cu mobilitate redusă.

(4) Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care Uniunea şi majoritatea statelor membre sunt parte, recunoaşte accesibilitatea ca unul dintre principiile sale generale. Conform articolului 9 la convenţie, statele părţi trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu handicap au acces în condiţii de egalitate cu alte persoane. Aceste măsuri trebuie să includă identificarea şi eliminarea obstacolelor şi a barierelor din calea accesibilităţii şi se aplică, printre altele, domeniului transporturilor.

(5) Directiva 2008/57/CE stabileşte "accesibilitatea" ca o cerinţă esenţială a sistemului feroviar din cadrul Uniunii.

(6) Directiva 2008/57/CE prevede publicarea şi actualizarea în mod regulat a unui registru de infrastructură şi a unor registre de vehicule care să indice principalii parametri. Decizia 2008/164/CE defineşte mai în detaliu parametrii pentru STI referitoare la "persoane cu mobilitate redusă" care trebuie incluşi în aceste registre. Întrucât obiectivele acestor registre sunt legate de procedura de autorizare şi de compatibilitatea tehnică, se consideră că este necesară instituirea unui instrument separat pentru parametrii în cauză. Acest inventar al activelor ar trebui să permită identificarea obstacolelor şi a barierelor în calea accesibilităţii, precum şi monitorizarea eliminării lor progresive.

(7) Directiva 2008/57/CE stabileşte principiul implementării treptate, stipulând în special că subsistemele-ţintă indicate într-o STI pot fi implementate în mod treptat, într-un interval de timp rezonabil, şi că fiecare STI ar trebui să indice o strategie de implementare, cu scopul de a realiza o tranziţie treptată de la situaţia existentă la situaţia finală în care conformitatea cu STI va fi generalizată.

(8) În vederea eliminării progresive, într-un termen rezonabil, a tuturor barierelor identificate în calea accesibilităţii, printr-un efort coordonat de reînnoire şi modernizare a subsistemelor şi prin aplicarea de măsuri de exploatare, statele membre ar trebui să instituie planuri naţionale de implementare. Cu toate acestea, având în vedere că planurile naţionale de implementare respective nu pot fi suficient de detaliate şi că sunt supuse unor modificări

(9) Uniunea ar trebui să adopte priorităţi şi criterii comune pe care statele membre ar trebui să le integreze în planurile lor naţionale de implementare. Acest lucru va contribui la realizarea progresivă a implementării STI într-un termen rezonabil.

(10) Pentru a ţine seama de evoluţiile tehnologice şi pentru a încuraja modernizarea, ar trebui ca soluţiile inovatoare să fie promovate, iar implementarea lor să fie, în anumite condiţii, permisă. Atunci când se propune o soluţie inovatoare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ar trebui să precizeze modul în care aceasta se abate de la secţiunea relevantă a STI, iar soluţia inovatoare ar trebui evaluată de Comisie. Dacă această evaluare este pozitivă, agenţia ar trebui să definească specificaţiile funcţionale şi de interfaţă corespunzătoare ale soluţiei inovatoare şi să elaboreze metodele de evaluare corespunzătoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...