Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la pieţele monetare (BCE/2014/48) Număr celex: 32014R1333

În vigoare de la 16.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În vederea îndeplinirii misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este necesară elaborarea de statistici privind tranzacţiile de pe pieţele monetare, respectiv privind tranzacţiile de pe pieţele monetare care sunt garantate, negarantate şi cu anumite instrumente financiare derivate, astfel cum se detaliază în prezentul regulament, încheiate de instituţiile financiare monetare (IFM), cu excepţia băncilor centrale şi a fondurilor de piaţă monetară (FPM), cu alte IFM şi între IFM şi alte instituţii financiare, administraţia publică sau societăţi nefinanciare, cu excluderea tranzacţiilor intragrup.

(2) Principalul obiectiv al colectării unor astfel de statistici este de a furniza Băncii Centrale Europene (BCE) informaţii statistice cuprinzătoare, detaliate şi armonizate cu privire la pieţele monetare din zona euro. Datele derivate din tranzacţiile colectate cu privire la segmentele de piaţă sus-menţionate furnizează informaţii cu privire la mecanismul de transmitere a deciziilor de politică monetară. Prin urmare, acestea reprezintă un set de statistici necesar pentru politica monetară din zona euro.

(3) Colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru a da BCE posibilitatea de a furniza asistenţă analitică şi statistică Mecanismului unic de supraveghere (MUS) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului. În acest cadru, colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru susţinerea atribuţiilor BCE în domeniul stabilităţii financiare.

(4) Băncile centrale naţionale (BCN) ar trebui să informeze BCE în cazul în care BCN hotărăşte să nu colecteze datele prevăzute de prezentul regulament, caz în care BCE va prelua atribuţia de colectare a datelor direct de la agenţii raportori.

(5) În conformitate cu Tratatele şi în condiţiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), BCE trebuie să adopte reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC şi, în anumite cazuri, stabilite în dispoziţiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(6) Pentru a minimiza sarcina de raportare a IFM, asigurând totodată existenţa unor statistici de calitate şi oportune, BCE va solicita ca iniţial datele să fie raportate de cele mai mari IFM din zona euro, pe baza dimensiunii totalului principalelor active bilanţiere ale acestora prin comparaţie cu totalul principalelor active bilanţiere pentru toate IFM din zona euro. De la 1 ianuarie 2017 Consiliul guvernatorilor BCE poate extinde numărul de IFM raportoare prin luarea în considerare şi a altor criterii, precum importanţa activităţilor IFM pe pieţele monetare şi relevanţa acesteia pentru stabilitatea şi funcţionarea sistemului financiar. BCE va asigura că există cel puţin trei IFM raportoare pentru fiecare stat membru a cărui monedă este euro (denumit în continuare "stat membru din zona euro") pentru a asigura un nivel minim de reprezentare geografică. BCN pot colecta date şi de la IFM care nu fac parte din unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare pe baza cerinţelor naţionale de raportare statistică corespunzătoare, caz în care aceste date vor fi raportate şi verificate în temeiul prezentului regulament.

(7) Pentru a diminua şi mai mult sarcina de raportare a IFM prin evitarea duplicării cerinţelor de raportare care le sunt aplicabile, asigurându-se în acelaşi timp existenţa unor statistici de calitate şi oportune, BCE ar trebui să le poată scuti de raportarea de date referitoare la tranzacţii de finanţare prin titluri de valoare sau contracte cu instrumente derivate, dacă astfel de date au fost deja raportate unui registru central de tranzacţii, cu condiţia ca BCE să aibă acces efectiv la date actualizate şi standardizate în conformitate cu cerinţele prevăzute în acest regulament

(8) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE poate adopta regulamente pentru a defini şi impune obligaţiile de raportare ce revin unităţilor de observare statistică efective cu obligaţii de raportare din statele membre din zona euro. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta regulamente care să specifice condiţiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua colectarea obligatorie de informaţii statistice.

(9) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic şi să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...