Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1304/2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "material rulant zgomot", de modificare a Deciziei 2008/232/CE şi de abrogare a Deciziei 2011/229/UE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1304

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate şi, în special, articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului prevede că Agenţia Europeană a Căilor Ferate ("agenţia") se asigură că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adaptate la progresul tehnic, la tendinţele pieţei şi la cerinţele sociale şi propune Comisiei modificări ale STI-urilor pe care le consideră necesare.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenţiei un mandat pentru elaborarea şi revizuirea STI-urilor în vederea extinderii domeniului de aplicare al acestora la întregul sistem feroviar din Uniune şi pentru efectuarea un studiu privind relevanţa unificării cerinţelor de zgomot pentru materialul rulant de mare viteză şi pentru materialul rulant convenţional ("material rulant de mare viteză" şi "material rulant convenţional"). Concluzia studiului ERA/REP/13-2011/INT a fost că o singură STI ar trebui să acopere atât materialul rulant de mare viteză, cât şi materialul rulant convenţional. În consecinţă, cerinţele de zgomot pentru materialul rulant convenţional şi materialul rulant de mare viteză ar trebui unificate.

(3) Secţiunea 7.2 din anexa la Decizia 2011/229/UE a Comisiei prevede că agenţia pregăteşte o revizuire şi o actualizare cuprinzătoare ale STI-urilor privind zgomotul pe baza cărora un raport şi, dacă este necesar, o propunere ar trebui înaintate Comisiei.

(4) La 3 septembrie 2013, agenţia a înaintat recomandarea ERA/REC/07-2013/REC privind adoptarea STI referitoare la zgomot.

(5) Pentru a facilita adaptarea la evoluţiile tehnologice şi a încuraja modernizarea, ar trebui să fie promovate soluţii inovatoare, iar implementarea lor ar trebui să fie permisă, în anumite condiţii. Atunci când se propune o soluţie inovatoare, producătorul sau reprezentantul său autorizat ar trebui să precizeze modul în care aceasta se abate de la dispoziţiile relevante din STI sau modul în care le completează. Soluţia inovatoare ar trebui evaluată de Comisie. Dacă această evaluare este pozitivă, agenţia ar trebui să definească specificaţiile funcţionale şi de interfaţă corespunzătoare ale soluţiei inovatoare, precum şi să elaboreze metodele de evaluare relevante.

(6) La jumătatea perioadei ar trebui efectuată o analiză cu scopul de a reduce zgomotul emis de vehiculele existente, luând în considerare totodată competitivitatea sectorului feroviar. Această analiză vizează în special vagoanele de marfă şi este importantă pentru sporirea gradului de acceptare a traficului feroviar de marfă în rândul cetăţenilor.

(7) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei şi celorlalte state membre procedurile de evaluare a conformităţii şi de verificare care urmează să fie utilizate în cazuri specifice, precum şi organismele responsabile cu îndeplinirea procedurilor respective.

(8) În prezent, materialul rulant este exploatat în temeiul acordurilor naţionale, bilaterale, multinaţionale sau internaţionale în vigoare. Este important ca acordurile respective să nu împiedice progresele actuale şi viitoare în direcţia realizării interoperabilităţii. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice aceste acorduri Comisiei.

(9) Prin urmare, Decizia 2011/229/UE a Comisiei ar trebui abrogată.

(10) Decizia 2008/232/CE a Comisiei ar trebui modificată corespunzător în ceea ce priveşte limitele pentru nivelurile de zgomot la staţionare şi de zgomot din interior şi caracteristicile-limită asociate zgomotului exterior.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...