Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1303/2014 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la "siguranţa în tunelurile feroviare" a sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1303

În vigoare de la 01.01.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") trebuie să se asigure că specificaţiile tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare "STI-uri") sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluţia pieţei şi la cerinţele sociale şi să propună Comisiei orice modificare a STI-urilor pe care o consideră necesară.

(2) Prin Decizia C(2010)2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenţiei un mandat de elaborare şi revizuire a STI-urilor cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. În temeiul mandatului respectiv, agenţiei i s-a solicitat să extindă în mod corespunzător sfera de aplicare a STI referitoare la "siguranţa în tunelurile feroviare".

(3) La 21 decembrie 2012, agenţia a emis o recomandare cu privire la versiunea revizuită a STI referitoare la "siguranţa în tunelurile feroviare".

(4) Pentru a ţine pasul cu evoluţiile tehnologice şi pentru a încuraja modernizarea, ar trebui promovate soluţii inovatoare şi ar trebui să se permită punerea lor în aplicare, în anumite condiţii. În cazurile în care se propune o soluţie inovatoare, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia ar trebui să precizeze modul în care respectiva soluţie se abate de la secţiunea relevantă a STI sau modul în care o completează, iar soluţia inovatoare în cauză ar trebui evaluată de către Comisie. Dacă evaluarea este pozitivă, agenţia ar trebui să definească specificaţiile funcţionale şi de interfaţă corespunzătoare pentru respectiva soluţie inovatoare şi să dezvolte metodele de evaluare relevante.

(5) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei şi celorlalte state membre normele tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii şi de verificare care trebuie utilizate în anumite cazuri, precum şi organismele responsabile cu executarea procedurilor respective.

(6) În prezent, materialul rulant este exploatat în temeiul unor acorduri naţionale, bilaterale, multinaţionale sau internaţionale în vigoare. Acordurile respective nu ar trebui să împiedice progresul actual şi viitor către interoperabilitate. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice astfel de acorduri Comisiei.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tunelurilor, indiferent de volumul lor de trafic.

(8) Unele state membre dispun deja de norme de siguranţă care impun un nivel de siguranţă mai ridicat decât cel dispus de prezenta STI. Prezentul regulament ar trebui să permită statelor membre să menţină astfel de norme numai în ceea ce priveşte subsistemele infrastructură, energie şi exploatare. Asemenea norme deja existente trebuie considerate norme de siguranţă naţionale în sensul articolului 8 din Directiva 2004/49/CE al Parlamentului European şi al Consiliului. În plus, în conformitate cu articolul 4 din directiva menţionată, statele membre se asigură că siguranţa căilor ferate este în general menţinută şi, când este rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătăţită în mod continuu, ţinând seama de evoluţia legislaţiei Uniunii şi de progresul tehnic şi ştiinţific şi acordând prioritate prevenirii accidentelor grave. Cu toate acestea, nu ar trebui să se prevadă măsuri suplimentare pentru materialul rulant.

(9) Statele membre dispun de capacitatea de a defini rolul şi responsabilitatea serviciilor de salvare. Pentru tunelurile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statele membre ar trebui să asigure accesul în scopuri de salvare, coordonându-se cu serviciile de salvare. Este important să se specifice măsuri în domeniul salvării care să se bazeze pe ipoteza că serviciile de salvare ce intervin în cazul unui accident într-un tunel trebuie să protejeze vieţi, nu valori materiale, precum vehicule sau structuri.

(10) Decizia 2008/163/CE a Comisiei privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la "siguranţa în tunelurile feroviare" ar trebui abrogată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...