Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R1286

În vigoare de la 09.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Gama produselor de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) aflate la dispoziţia investitorilor individuali în momentul în care aceştia intenţionează să facă o investiţie este din ce în ce mai largă. Unele dintre aceste produse oferă soluţii de investiţii specifice, adaptate nevoilor investitorilor individuali, se combină în mod frecvent cu asigurările, sau pot fi complexe şi dificil de înţeles. Informaţiile oferite în prezent investitorilor individuali în legătură cu aceste PRIIP nu sunt coordonate şi adesea nu ajută investitorii individuali să compare diferitele produse sau să le înţeleagă caracteristicile. Ca urmare, investitorii individuali au făcut adesea investiţii fără să înţeleagă riscurile şi costurile asociate acestora şi au suferit uneori pierderi neprevăzute.

(2) Creşterea transparenţei PRIIP oferite investitorilor individuali reprezintă o măsură importantă de protecţie a investitorilor şi o condiţie preliminară pentru recâştigarea încrederii acestora în piaţa financiară, în special în contextul consecinţelor crizei financiare. Primele măsuri în această direcţie au fost deja luate la nivelul Uniunii odată cu instituirea unui regim de informaţii esenţiale destinate investitorilor prin Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(3) Existenţa unor norme diferite referitoare la PRIIP, în funcţie de sectorul care oferă PRIIP şi de diferenţele în reglementările naţionale în acest domeniu, creează condiţii de concurenţă inegale între diferitele produse şi canale de distribuţie, ridicând astfel noi obstacole în calea unei pieţe interne a serviciilor şi produselor financiare. Statele membre au întreprins deja acţiuni divergente şi necoordonate pentru a remedia deficienţele măsurilor de protecţie a investitorilor, iar această tendinţă ar avea toate şansele să continue. Abordările diferite în materie de comunicare de informaţii despre PRIIP împiedică crearea unor condiţii de concurenţă echitabile între diferiţii creatori de PRIIP şi cei care oferă consultanţă sau vând respectivele produse, denaturând astfel concurenţa şi generând niveluri diferite de protecţie a investitorilor în Uniune. Astfel de divergenţe reprezintă un obstacol în calea creării pieţei interne şi a bunei funcţionări a acesteia.

(4) Pentru a împiedica divergenţele, se impune instituirea unor norme uniforme la nivelul Uniunii în materie de transparenţă, care să se aplice tuturor participanţilor pe piaţa PRIIP şi care să îmbunătăţească astfel protecţia investitorilor. Prin urmare, este necesar un regulament care să prevadă un standard comun aplicabil documentelor cu informaţii esenţiale, într-un mod uniform care să permită armonizarea formatului şi a conţinutului acestora. Aplicabilitatea directă a dispoziţiilor unui regulament ar trebui să asigure faptul că toţi cei care oferă consultanţă cu privire la PRIIP sau le vând intră sub incidenţa unor cerinţe uniforme privind furnizarea documentelor cu informaţii esenţiale către investitorii individuali. Prezentul regulament nu aduce atingere supravegherii documentelor publicitare. De asemenea, acesta nu aduce atingere măsurilor de intervenţie asupra produselor, decât în legătură cu produsele de investiţii bazate pe asigurări.

(5) Îmbunătăţirea comunicării de informaţii despre PRIIP este esenţială pentru a recâştiga încrederea investitorilor individuali în pieţele financiare, însă la fel de importantă este reglementarea efectivă a proceselor de vânzare a acestor produse. Prezentul regulament vine în completarea măsurilor în materie de distribuire prevăzute în Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. De asemenea, acesta vine în completarea măsurilor privind distribuirea produselor de asigurare prevăzute în Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(6) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor produselor, indiferent de forma sau structura lor, create de sectorul serviciilor financiare pentru a oferi oportunităţi de investiţii investitorilor individuali, dacă cuantumul plătibil investitorului individual este expus unor fluctuaţii ca urmare a expunerii la valori de referinţă sau la performanţa unuia sau mai multor active care nu sunt cumpărate direct de investitorul individual. În sensul prezentului regulament, respectivele produse ar trebui cunoscute sub denumirea de PRIIP şi ar trebui să includă, printre altele, produse de investiţii cum sunt fondurile de investiţii, poliţele de asigurare de viaţă cu un element investiţional, produsele structurate şi depozitele structurate. Instrumentele financiare emise de vehicule investiţionale care se conformează definiţiei unui PRIIP ar trebui să intre şi ele sub incidenţa prezentului regulament. Investiţiile în toate aceste produse nu sunt investiţii directe, ca cele efectuate prin cumpărarea sau deţinerea activelor în sine. În schimb, aceste produse se plasează între investitorul individual şi pieţe printr-un proces de "structurare" sau "restructurare", în cadrul căruia sunt puse laolaltă active pentru a crea o expunere diferită, a oferi produse cu caracteristici diferite sau a crea structuri de costuri diferite în comparaţie cu o participaţie directă. Această "structurare" le poate permite investitorilor individuali să se angajeze în strategii de investiţii care altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, însă poate necesita totodată punerea la dispoziţie a unor informaţii suplimentare, în special pentru a face posibile comparaţiile între diferitele moduri de structurare a investiţiilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...