Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 858/2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a intenţiei sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi care nu fac parte din acquis-ul Schengen Număr celex: 32014D0858

În vigoare de la 01.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii, în special articolul 10 alineatul (5), coroborat cu articolul 4 din Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi cu articolul 331 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea perioadei de tranziţie de cinci ani prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Protocolul nr. 36, să notifice Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, atribuţiile Comisiei şi ale Curţii de Justiţie prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(2) Prin scrisoarea adresată preşedintelui Consiliului la data de 24 iulie 2013, Regatul Unit a făcut uz de posibilitatea menţionată anterior, notificându-i acestuia faptul că nu acceptă atribuţiile în cauză ale Comisiei şi ale Curţii de Justiţie, prin urmare actele relevante în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală încetează să se aplice Regatului Unit la data de 1 decembrie 2014.

(3) Articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit să îşi notifice intenţia de a participa la acele acte care au încetat să i se aplice.

(4) Prin scrisoarea adresată preşedintelui Consiliului, care produce efecte de la data de 1 decembrie 2014, Regatul Unit a făcut uz de această posibilitate, prin notificarea intenţiei sale de a participa la unele dintre actele menţionate anterior.

(5) În cazul actelor vizate care nu fac parte din acquis-ul Schengen, articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 face referire la Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, al cărui articolul 4 face trimitere la procedura prevăzută la articolul 331 alineatul (1) din TFUE. Conform acestei din urmă dispoziţii, Comisia confirmă participarea statului membru care doreşte să participe şi constată, după caz, îndeplinirea condiţiilor de participare.

(6) Conform articolului 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36, instituţiile Uniunii şi Regatul Unit încearcă să restabilească o participare cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, fără ca aceasta să afecteze semnificativ funcţionarea practică a diverselor sale părţi şi respectând, totodată, coerenţa lor.

(7) Condiţiile prevăzute la articolul 10 alineatul (5) ultima teză din Protocolul nr. 36 sunt îndeplinite pentru actele notificate de Regatul Unit, care sunt enumerate în anexa la prezenta decizie.

(8) Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să fie confirmată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Participarea Regatului Unit la actele enumerate în anexa la prezenta decizie este confirmată de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...