Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 857/2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a dorinţei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală şi de modificare a Deciziilor 2000/365/CE şi 2004/926/CE Număr celex: 32014D0857

În vigoare de la 01.12.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii (denumit în continuare "Protocolul nr. 36") anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 10 alineatul (5),

având în vedere Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen") anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 4,

având în vedere notificarea, în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36, efectuată de către Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (denumită în continuare "Regatul Unit"), prin scrisoarea sa din 24 iulie 2013 adresată preşedintelui Consiliului,

având în vedere notificarea, în temeiul articolului 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36, efectuată de către Guvernul Regatului Unit, prin scrisoarea sa adresată preşedintelui Consiliului şi preşedintelui Comisiei şi care produce efecte de la 1 decembrie 2014, a dorinţei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală,

întrucât

(1) Articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea perioadei de tranziţie de cinci ani după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, să notifice Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competenţele Comisiei şi ale Curţii de Justiţie prevăzute la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(2) Prin scrisoarea din 24 iulie 2013 adresată preşedintelui Consiliului, Regatul Unit a făcut uz de posibilitatea menţionată prin notificarea către Consiliu că nu acceptă competenţele sus-menţionate ale Comisiei şi ale Curţii de Justiţie, cu consecinţa că actele relevante în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală ar înceta să se aplice Regatului Unit de la data de 1 decembrie 2014.

(3) Articolul 10 alineatul (5) din Protocolul nr. 36 permite Regatului Unit să notifice Consiliului dorinţa de a participa la actele sus-menţionate, inclusiv la acele acte care fac parte din acquis-ul Schengen, caz în care s-ar aplica dispoziţiile relevante din Protocolul Schengen.

(4) Prin scrisoarea adresată preşedintelui Consiliului şi preşedintelui Comisiei care produce efecte de la 1 decembrie 2014, Regatul Unit a făcut uz de această posibilitate prin notificarea către Consiliu a dorinţei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen incluse în acte ale Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală la care participă deja în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului, cu Decizia 2004/926/CE a Consiliului şi cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul Schengen.

(5) Prin urmare, este necesar să se identifice actele şi dispoziţiile în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală care fac parte din acquis-ul Schengen şi la care Regatul Unit va continua să participe în urma notificării sus-menţionate a dorinţei de a face acest lucru şi, prin urmare, să se modifice Decizia 2000/365/CE şi Decizia 2004/926/CE.

(6) Decizia 2000/365/CE şi Decizia 2004/926/CE astfel modificate vor continua astfel să se aplice, mai ales în privinţa acelor dispoziţii din acquis-ul Schengen la care Regatul Unit a fost autorizată să participe şi care nu sunt acte şi dispoziţii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Protocolul nr. 36.

(7) De asemenea, Regatul Unit va continua să participe la acele acte şi dispoziţii ale acquis-ului Schengen la care a fost autorizată să participe, care, deşi sunt acte şi dispoziţii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au fost modificate printr-un act aplicabil Regatului Unit adoptat după intrarea respectivă în vigoare şi care intră, prin urmare, sub incidenţa articolului 10 alineatul (2) din Protocolul nr. 36. Acesta este cazul Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 privind mecanismul de evaluare Schengen, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului, şi al articolelor 48-53 din Convenţia din 1990 de punere în aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985, precum şi Convenţia privind asistenţa judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi protocolul la aceasta, care au fost modificate prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Acesta este şi cazul acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la asocierea Confederaţiei Elveţiene la punerea în aplicare, respectarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, modificat prin protocolul privind aderarea Principatului Liechtenstein la acordul menţionat (denumit în continuare "Acordul din 2008 privind asocierea Elveţiei la acquis-ul Schengen").

(8) Astfel cum se reaminteşte în Decizia 2000/365/CE, Regatul Unit are o poziţie specială cu privire la aspectele reglementate de titlul V din partea III a Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), după cum se recunoaşte în Protocolul Schengen, precum şi în Protocolul nr. 20 privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din TFUE în cazul Regatului Unit şi al Irlandei (denumit în continuare "Protocolul nr. 20") şi în Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie (denumit în continuare "Protocolul nr. 21"), anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi TFUE. Datorită acestei poziţii speciale, Protocolul Schengen prevede posibilitatea ca Regatul Unit să participe la unele dintre dispoziţiile acquisului Schengen.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...