Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 825/2014 de stabilire a structurii organizaţionale şi a modului de funcţionare ale reţelei europene pentru dezvoltare rurală şi ale reţelei Parteneriatului european pentru inovare şi de abrogare a Deciziei 2008/168/CE Număr celex: 32014D0825

În vigoare de la 24.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, în special articolul 52 alineatul (4) şi articolul 53 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost înfiinţată o reţea europeană de dezvoltare rurală, în scopul interconectării reţelelor, a organizaţiilor şi a administraţiilor naţionale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost instituită o reţea a Parteneriatului european pentru inovare (PEI), pentru a sprijini PEI privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii menţionate la articolul 55 din regulamentul respectiv şi pentru a permite interconectarea grupurilor operaţionale, a serviciilor de consiliere şi a cercetătorilor.

(3) Prin urmare, este necesar să se adopte norme prin care să se stabilească structura organizaţională şi modul de funcţionare ale reţelei europene pentru dezvoltare rurală ("REDR") şi ale reţelei PEI.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor interconectării prin reţele rurale la nivel european prevăzute la articolul 52 alineatul (2) şi la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 52 alineatul (3) şi la articolul 53 alineatul (3) din regulamentul menţionat în cazul REDR şi, respectiv, în cazul reţelei PEI, este necesar să se instituie o "Adunare a reţelelor rurale" şi să se definească sarcinile şi structura acesteia, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei privind guvernanţa europeană(1) şi cu Comunicarea preşedintelui către Comisie intitulată "Cadru pentru grupurile de experţi ale Comisiei: reguli orizontale şi registru public"(2) ("Cadrul grupurilor de experţi ale Comisiei").

(1) Cartea albă a Comisiei privind guvernanţa europeană, 25 iulie 2001, COM(2001) 428 final.

(2) Comunicarea preşedintelui către Comisie intitulată "Cadru pentru grupurile de experţi ale Comisiei: reguli orizontale şi registru public", 10 noiembrie 2012, C(2010) 7649 final.

(5) În special, adunarea ar trebui să promoveze schimburile şi interconectarea dintre entităţile publice şi private care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale şi în cel al inovării pentru productivitatea şi durabilitatea agriculturii. Adunarea ar trebui să asigure coordonarea dintre REDR şi reţeaua PEI, să creeze cadrul strategic pentru activitatea lor, inclusiv pentru activitatea tematică, să asigure monitorizarea şi evaluarea adecvate ale aceleiaşi activităţi şi să propună membrii grupului de coordonare.

(6) Adunarea ar trebui să fie constituită din reţele rurale naţionale, autorităţi de management, agenţii de plăţi, organizaţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii, grupuri de acţiune locală LEADER, prestatori de servicii de consiliere agricolă care oferă servicii de susţinere a inovării legate de grupuri operaţionale şi institute de cercetare care desfăşoară activităţi de inovare legate de grupuri operaţionale.

(7) Pentru a se garanta o reprezentare deschisă, transparentă şi echilibrată, membrii adunării care sunt organizaţii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii ar trebui să fie cei numiţi în cadrul grupului de dialog civil privind dezvoltarea rurală, în conformitate cu Decizia 2013/767/UE a Comisiei ("grupul de dialog civil privind dezvoltarea rurală").

(8) Pentru a se asigura o organizare eficace şi eficientă a activităţii REDR şi a reţelei PEI, în conformitate cu avizele adoptate de adunare, este necesar să se instituie un grup de coordonare a reţelelor rurale şi să se definească sarcinile şi structura acestuia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...