Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 761/2014 privind aplicarea normelor pieţei interne a energiei între statele membre ale UE şi părţile contractante la Comunitatea Energiei Număr celex: 32014H0761

În vigoare de la 31.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Uniunea Europeană este parte la Comunitatea Energiei care îşi propune să creeze un spaţiu unic de reglementare pentru pieţele energiei din Europa.

(2) Părţile contractante (1) la Comunitatea Energiei au ca scop să îşi integreze pieţele energiei cu piaţa internă a energiei din UE prin adaptarea legislaţiei UE privind piaţa internă a gazelor şi energiei electrice şi încorporarea acesteia în legislaţia lor naţională.

(1) Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Republica Muntenegru, Republica Serbia, Ucraina şi Administraţia Interimară ONU în Kosovo în conformitate cu Rezoluţia nr. 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(3) Principiile de bază ale legislaţiei UE privind piaţa internă a gazelor şi a energiei electrice sunt prevăzute în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice, Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale, care sunt aplicabile în statele membre de la 3 martie 2011. Norme importante ale legislaţiei UE privind piaţa internă a gazelor şi energiei electrice sunt, de asemenea, stabilite în codurile de reţea şi orientările obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza legislaţiei menţionate anterior şi aflate parţial în curs de elaborare.

(4) Părţile contractante la Comunitatea Energiei sunt obligate să pună în aplicare directivele şi regulamentele menţionate până la 1 ianuarie 2015 (2) şi să aplice măsurile de punere în aplicare de la aceeaşi dată, sub rezerva câtorva excepţii. Codurile de reţea şi orientările sunt, de asemenea, încorporate în mod progresiv în ordinea juridică a Comunităţii Energiei.

(2) Cu unele excepţii, conform acquis-ului Comunităţii Energiei. Pentru mai multe detalii, a se vedea http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/ Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(5) Părţile contractante au prevăzut punerea în aplicare a unor acte suplimentare din legislaţia UE privind piaţa internă a gazelor şi a energiei electrice, în special Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri, Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului şi Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009.

(6) Aplicarea geografică a legislaţiei UE privind piaţa internă a gazelor şi energiei electrice cuprinde întregul teritoriu al UE.

(7) Comunitatea Energiei a adoptat la 23 septembrie 2014 o interpretare a Consiliului ministerial, în temeiul articolului 94 din Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, pentru a trata în actele juridice ale Comunităţii Energiei care încorporează legislaţia Uniunii Europene fluxurile de energie, importurile şi exporturile, precum şi tranzacţiile comerciale şi de echilibrare, capacităţile reţelei şi interconexiunile dintre părţile contractante şi statele membre ale UE în acelaşi mod ca în cazul fluxurilor, importurilor, exporturilor, tranzacţiilor, capacităţilor şi infrastructurilor respective dintre părţile contractante în temeiul legislaţiei Comunităţii Energiei.

(8) Tratamentul uniform al fluxurilor transfrontaliere, al tranzacţiilor transfrontaliere şi al infrastructurii transfrontaliere (interconexiuni) între toate părţile la Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei reprezintă un element important în spaţiul unic de reglementare pentru comerţul cu gaze şi energie electrică şi constituie un element indispensabil pentru realizarea obiectivelor Comunităţii Energiei. În plus, cooperarea dintre Comitetul de reglementare al Comunităţii Energiei şi Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei în ceea ce priveşte deciziile sale este necesară pentru a facilita integrarea părţilor contractante cu piaţa internă a energiei din UE,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...