Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 94/2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0094

În vigoare de la 28.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 29 septembrie 2014.

întrucât:

(1) În Comunicarea sa din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii", Comisia urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii şi a securităţii energetice printr-o utilizare mai eficientă a resurselor şi a energiei.

(2) Cartea albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată "Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor - Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor" a pledat pentru reducerea dependenţei de petrol a transporturilor. Acest lucru trebuie realizat printr-o multitudine de iniţiative politice, inclusiv prin dezvoltarea unei strategii durabile privind combustibilii alternativi, precum şi a unei infrastructuri adecvate. Cartea albă a Comisiei a propus, de asemenea, o reducere cu 60%, până în 2050, în raport cu valorile din 1990, a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transporturi.

(3) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte un obiectiv de 10% pentru cota de piaţă a energiei din surse regenerabile în combustibilii utilizaţi în transporturi.

(4) În urma consultării părţilor interesate şi a experţilor naţionali, precum şi pe baza experienţei acumulate reflectate în Comunicarea Comisiei din 24 ianuarie 2013 intitulată "Energie curată pentru transporturi: o strategie europeană privind combustibilii alternativi", energia electrică, hidrogenul, biocombustibilii, gazul natural şi gazul petrolier lichefiat (GPL) au fost identificaţi ca fiind în prezent principalii combustibili alternativi care au potenţial de substituire pe termen lung a petrolului, luându-se în considerare şi posibila lor utilizare simultană şi combinată, de exemplu prin intermediul sistemelor tehnologice cu combustibil dublu.

(5) Surse de energie înseamnă toate sursele alternative de energie pentru transporturi, precum energia electrică şi hidrogenul, care nu trebuie să fie eliberate prin combustie sau oxidare de tip noncombustie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...