Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 723/2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcţiile de politică monetară şi de supraveghere ale Băncii Centrale Europene (BCE/2014/39) Număr celex: 32014D0039

În vigoare de la 18.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 25 alineatele (1), (2) şi (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) şi autorităţile naţionale competente (ANC) din statele membre participante.

(2) Articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să îşi îndeplinească atribuţiile de supraveghere separat de atribuţiile sale legate de politica monetară şi de orice alte atribuţii şi fără să aducă atingere acestora. Atribuţiile de supraveghere ale BCE nu ar trebui să interfereze cu atribuţiile sale legate de politica monetară şi nici să fie determinate de acestea din urmă. Totodată, aceste atribuţii de supraveghere nu ar trebui să interfereze cu atribuţiile BCE referitoare la Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) sau cu orice alte atribuţii. BCE trebuie să raporteze Parlamentului European şi Consiliului în legătură cu modul în care s-a conformat acestei dispoziţii. Atribuţiile de supraveghere ale BCE nu impietează asupra monitorizării pe bază continuă a solvabilităţii contrapărţilor sale în contextul punerii în aplicare a politicii monetare. În plus, personalul implicat în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere ar trebui separat din punct de vedere organizaţional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuţii conferite BCE şi ar trebui să facă obiectul unei raportări ierarhice separate.

(3) Articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE, în sensul articolului 25 alineatele (1) şi (2), să adopte şi să publice toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional şi schimbul de informaţii între cele două domenii funcţionale.

(4) Articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să asigure funcţionarea complet diferenţiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce priveşte atribuţiile monetare şi, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferenţiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor şi ordinilor de zi.

(5) Pentru a asigura separarea atribuţiilor de politică monetară de cele de supraveghere, articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să instituie un grup de mediere pentru a soluţiona diferenţele de opinii exprimate de autorităţile competente din statele membre participante vizate cu privire la o anumită obiecţie a Consiliului guvernatorilor la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere. Acesta va include câte un membru din partea fiecărui stat membru participant, ales de fiecare stat membru dintre membrii Consiliului guvernatorilor şi ai Consiliului de supraveghere. Deciziile sale se adoptă cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la câte un vot. BCE este obligată să adopte şi să publice un regulament de instituire a grupului de mediere şi regulamentul de procedură al acestuia; în acest context, BCE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/26).

(6) Regulamentul de procedură al BCE a fost modificat pentru a adapta organizarea internă a BCE şi a organelor de decizie ale acesteia la noile cerinţe care decurg din Regulamentul privind MUS şi pentru a clarifica interacţiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire şi adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

(7) Articolele 13g-13j din Regulamentul de procedură al BCE oferă detalii privind adoptarea deciziilor Consiliului guvernatorilor în chestiuni legate de Regulamentul privind MUS. În special, articolul 13g se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS, iar articolul 13h se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS, punând în aplicare cerinţele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul privind MUS.

(8) Articolul 13k din Regulamentul de procedură al BCE prevede că BCE trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile de supraveghere separat de atribuţiile sale legate de politica monetară şi de orice alte atribuţii şi fără să aducă atingere acestora. În această privinţă, BCE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcţiile de politică monetară şi cele de supraveghere. Totodată, separarea funcţiilor de politică monetară şi de supraveghere nu ar trebui să împiedice schimbul de informaţii între aceste două domenii funcţionale, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor BCE şi ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

(9) Articolul 13l din Regulamentul de procedură al BCE prevede că reuniunile Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuţiile de supraveghere trebuie să se desfăşoare separat de reuniunile obişnuite ale Consiliului guvernatorilor şi să aibă ordini de zi separate.

(10) În conformitate cu articolul 13m din Regulamentul de procedură al BCE privind structura internă în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere, competenţa Comitetului executiv în ceea ce priveşte structura internă a BCE şi personalul BCE include atribuţiile de supraveghere. Comitetul executiv trebuie să consulte preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înfiinţa şi dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistenţă în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere şi sunt subordonate Consiliului de supraveghere. De asemenea, articolul 13m prevede desemnarea secretarului Consiliului de supraveghere şi al comitetului director de către preşedintele BCE, după consultarea preşedintelui Consiliului de supraveghere. Secretarul trebuie să coopereze cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere şi este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

(11) Considerentul 66 din Regulamentul privind MUS prevede că separarea personalului din punct de vedere organizaţional ar trebui să vizeze toate serviciile necesare unei politici monetare independente şi ar trebui să asigure faptul că exercitarea atribuţiilor de supraveghere este pe deplin supusă controlului democratic şi monitorizării prevăzute de Regulamentul privind MUS. Personalul implicat în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere ar trebui să fie subordonat preşedintelui Consiliului de supraveghere. În acest cadru, pentru a îndeplini cerinţele prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS (1), BCE a înfiinţat o structură de patru direcţii generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi un secretariat al Consiliului de supraveghere, subordonat funcţional preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului de supraveghere. De asemenea, BCE a identificat câteva departamente care vor acorda asistenţă atât pentru funcţia de politică monetară, cât şi pentru funcţia de supraveghere ale BCE, fiind considerate servicii comune, acolo unde această asistenţă nu va conduce la conflicte de interese între obiectivele de supraveghere şi cele de politică monetară ale BCE. În cadrul câtorva departamente considerate servicii comune au fost înfiinţate servicii dedicate atribuţiilor de supraveghere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...