Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 724/2014 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţelele inteligente şi sistemele de contorizare inteligentă Număr celex: 32014H0724

În vigoare de la 18.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Reţelele inteligente facilitează punerea în aplicare a politicilor energetice fundamentale. În contextul cadrului de politică pentru 2030, reţelele inteligente, în calitate de coloană vertebrală a viitorului sistem energetic fără emisii de carbon, sunt recunoscute ca un element care facilitează transformarea infrastructurii energetice pentru a găzdui cote mai mari de energie din surse regenerabile diverse, a îmbunătăţi eficienţa energetică şi a asigura securitatea aprovizionării. Reţelele inteligente oferă o oportunitate de a stimula competitivitatea furnizorilor de tehnologie din UE, precum şi o platformă pentru companiile energetice tradiţionale şi noii participanţi pe piaţă pentru dezvoltarea de servicii şi produse energetice inovatoare în sectorul infrastructurii de reţea şi al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) aferente, al domoticii şi al aparaturii electrocasnice.

(2) Sistemele de contorizare inteligentă sunt o piatră de temelie pentru reţelele inteligente. Acestea oferă instrumentele necesare pentru a încuraja participarea activă a consumatorilor pe piaţa energiei şi asigură flexibilitatea sistemului prin intermediul unor sisteme de răspuns la cerere şi alte servicii inovatoare. În conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, statele membre au obligaţia să asigure punerea în aplicare a sistemelor de contorizare inteligentă care contribuie la participarea activă a consumatorilor pe pieţele furnizării de energie electrică şi de gaze naturale.

(3) Funcţionarea sistemelor de contorizare inteligentă - şi, a fortiori, orice dezvoltare de reţele şi dispozitive inteligente - are potenţialul de a prelucra date referitoare la o persoană, şi anume date cu caracter personal în sensul articolului 2 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(4) Avizul 12/2011(1) emis de Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit în conformitate cu articolul 29 din Directiva 95/46/CE, prevede că sistemele de contorizare inteligentă şi reţelele inteligente au potenţialul de a prelucra cantităţi tot mai mari de date cu caracter personal şi de a pune la dispoziţie respectivele date cu caracter personal unui cerc mai larg de destinatari decât în prezent, creând astfel noi riscuri pentru persoanele vizate, care erau anterior necunoscute în sectorul energetic.

(1) Grupul de lucru instituit prin articolul 29 pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Avizul 12/2011 privind contorizarea inteligentă, 00671/11/EN, WP183, 4 aprilie 2011.

(5) Avizul 4/2013 (2) al grupului de lucru prevede că sistemele de contorizare inteligentă şi reţelele inteligente prefigurează "Internetul obiectelor", care este iminent, şi că riscurile potenţiale asociate colectării de date detaliate privind consumul sunt de natură să crească în viitor, atunci când sunt combinate cu date din alte surse, cum ar fi datele de geolocalizare, de urmărire şi cele furnizate de profilele de pe internet, de sistemele de supraveghere video şi de sistemele de identificare prin frecvenţe radio (RFID) (3).

(2) Grupul de lucru instituit prin articolul 29 pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Avizul 4/2013 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţele inteligente şi sisteme de contorizare inteligentă (denumit în continuare "modelul DPIA"), elaborat de grupul de experţi 2 din cadrul grupului operativ pentru reţele inteligente al Comisiei, 00678/13/EN, WP205, 22 aprilie 2013.

(3) Ibid. şi Recomandarea CM/Rec(2010)13 din 23 noiembrie 2010 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre privind protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal în contextul creării unor tipologii pe baza unor criterii specifice ("profiling").

(6) Creşterea gradului de conştientizare cu privire la caracteristicile şi beneficiile substanţiale ale reţelelor inteligente ar trebui să sprijine această tehnologie să îşi folosească potenţialul maxim, reducând în acelaşi timp riscurile ca aceasta să fie utilizată în detrimentul interesului public şi sporindu-i, prin urmare, acceptabilitatea.

(7) Drepturile şi obligaţiile prevăzute de Directiva 95/46/CE şi de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sunt pe deplin aplicabile sistemelor de contorizare inteligentă şi mediilor de reţele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.

(8) Pachetul adoptat de Comisie pentru reformarea Directivei 95/46/CE include o "propunere de regulament privind protecţia datelor"(4) care, odată adoptată, se va aplica sistemelor de contorizare inteligentă şi mediilor de reţele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...