Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1079/2014 de punere în aplicare de fixare, pentru exerciţiul contabil 2015 al FEGA, a ratelor dobânzii care urmează să fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finanţare a măsurilor de intervenţie constând în achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea stocurilor Număr celex: 32014R1079

În vigoare de la 15.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 20 alineatele (1) şi (4), după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei prevede că cheltuielile legate de costurile financiare suportate de statele membre pentru fondurile mobilizate în vederea achiziţionării de produse trebuie fixate în conformitate cu metodele stabilite în anexa I la regulamentul respectiv.

(2) Punctul I.1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 prevede că valoarea costurilor financiare respective se calculează pe baza unei rate uniforme a dobânzii pentru Uniune, fixată de Comisie la începutul fiecărui exerciţiu contabil. Această rată a dobânzii corespunde mediei ratelor Euribor la termen, pe 3 luni şi pe 12 luni, înregistrate în cele şase luni care preced notificarea din partea statelor membre prevăzută la punctul I.2 primul paragraf din anexa respectivă, cărora li se aplică o pondere de o treime şi, respectiv, de două treimi.

(3) De asemenea, în conformitate cu punctul I.2 al doilea paragraf din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014, în absenţa notificării din partea unui stat membru, sub forma şi până la termenul limită menţionate la primul paragraf al punctului respectiv, rata dobânzii suportate de statul membru în cauză este considerată a fi de 0%. Dacă un stat membru declară că nu a suportat nicio cheltuială cu dobânzile pentru că nu a avut produse agricole plasate în depozitare publică în cursul perioadei de referinţă, Comisia fixează respectiva rată a dobânzii în conformitate cu cel de al treilea paragraf al punctului respectiv.

(4) În conformitate cu punctul I.3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014, rata dobânzii determinată pe baza punctului I.2 din anexa respectivă trebuie să fie comparată cu rata uniformă a dobânzii stabilită pe baza punctului I.1 din anexa respectivă. Rata dobânzii aplicabilă fiecărui stat membru este cea mai redusă dintre aceste două rate ale dobânzii.

(5) Având în vedere că nu existau produse agricole în depozitare publică în cursul perioadei de referinţă de şase luni, din martie până în august 2014, statelor membre nu li s-a solicitat să facă notificările prevăzute la punctul I.2 primul paragraf din anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014.

(6) Ratele dobânzilor aplicabile pentru exerciţiul contabil 2015 al FEGA ar trebui fixate ţinând seama de toţi aceşti factori,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cheltuielile aferente costurilor financiare suportate de statele membre pentru mobilizarea fondurilor destinate achiziţionării de produse imputabile exerciţiului contabil 2015 al Fondului european de garantare agricolă (FEGA), ratele dobânzii prevăzute în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv sunt egale cu rata uniformă a dobânzii fixată la 0,4%.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...