Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1228

În vigoare de la 15.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002, Poziţia comună a Consiliului din 3 februarie 2003 şi Decizia Parlamentului European din 4 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 96/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică constituie o etapă importantă în realizarea pieţei interne a energiei electrice.

(2) Consiliul European, reunit la Lisabona, la 23 şi 24 martie 2000, a cerut măsuri rapide pentru realizarea pieţei interne, atât în sectorul energiei electrice, cât şi în cel al gazului, precum şi urgentarea liberalizării în aceste sectoare, în vederea instituirii unei pieţe interne pe deplin operaţionale.

(3) Crearea unei veritabile pieţe interne a energiei electrice trebuie promovată printr-o intensificare a schimburilor comerciale de energie electrică, în prezent insuficient dezvoltate, în comparaţie cu alte sectoare ale economiei.

(4) Ar trebui introduse norme echitabile, care să reflecte costurile, transparente şi direct aplicabile, care să ţină seama de comparaţia între operatorii de reţea eficienţi din zone cu structuri comparabile şi care completează dispoziţiile Directivei 96/92/CE, cu privire la tarifarea transfrontalieră şi alocarea capacităţilor de interconectare disponibile, pentru a asigura accesul efectiv la sistemele de transport, în scopul efectuării tranzacţiilor transfrontaliere.

(5) În concluzia sa, Consiliul Energiei din 30 mai 2000 a invitat Comisia, statele membre, autorităţile naţionale de reglementare şi administraţiile naţionale să asigure punerea în aplicare în timp util a măsurilor de gestionare a congestionării reţelelor şi, împreună cu operatorii de sisteme de transport europene (OSTE), introducerea rapidă a unui sistem robust de tarifare pe termen lung, care să ofere operatorilor pieţei semnale corespunzătoare de alocare a costurilor.

(6) Parlamentul European, în rezoluţia sa din 6 iulie 2000 privind al doilea raport al Comisiei referitor la stadiul liberalizării pieţelor de energie, a cerut condiţii de utilizare a reţelelor în statele membre care să nu împiedice comerţul transfrontalier cu energie electrică şi a invitat Comisia să prezinte propuneri concrete care să vizeze depăşirea tuturor barierelor existente în calea comerţului intracomunitar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...