Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 713/2014 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare pentru 2015 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0713

În vigoare de la 03.11.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 ("regulamentul privind energia electrică"), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 ("regulamentul privind gazele naturale"), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) Elaborarea şi punerea în aplicare a codurilor de reţea şi a liniilor directoare este o acţiune importantă pentru integrarea deplină a pieţei interne a energiei. Cel de al treilea pachet legislativ din domeniul energiei a creat un cadru instituţional pentru elaborarea codurilor de reţea în vederea armonizării, acolo unde este necesar, a normelor tehnice, operaţionale şi de piaţă care reglementează reţelele de energie electrică şi de gaze. În acest cadru instituţional, un rol important îl au Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei ("ACER"), Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem ("ENTSO") şi Comisia Europeană, care trebuie să lucreze în strânsă cooperare cu toate părţile interesate pertinente pentru elaborarea codurilor de reţea. Domeniile în care pot fi elaborate coduri de reţea sunt prevăzute la articolul 8 alineatul (6) din regulamentul privind energia electrică şi din regulamentul privind gazele naturale.

(2) Deşi există posibilitatea de a elabora coduri de reţea în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 6 şi 8 din regulamentul privind energia electrică şi regulamentul privind gazele naturale, Comisia poate elabora ea însăşi linii directoare şi, ulterior, poate iniţia procedura de adoptare pentru a le face obligatorii din punct de vedere juridic. Domeniile în care pot fi elaborate linii directoare sunt prevăzute la articolul 18 alineatele (1), (2) şi (3) din regulamentul privind energia electrică şi la articolul 23 alineatul (1) din regulamentul privind gazele naturale.

(3) Primul pas în elaborarea unor coduri de reţea europene obligatorii este stabilirea de către Comisie a listei anuale a priorităţilor, în care se identifică domeniile care urmează să fie incluse în elaborarea codurilor de reţea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul privind energia electrică şi din regulamentul privind gazele naturale. Înainte de stabilirea priorităţilor anuale, Comisia Europeană trebuie să consulte ACER, ENTSO şi alte părţi interesate relevante. Prezenta decizie specifică priorităţile stabilite de Comisie pe baza rezultatelor consultării publice.

(4) În 2012 şi 2013 au fost deja adoptate norme armonizate în domeniul gazelor naturale cu privire la procedurile de gestionare a congestiilor, la alocarea capacităţilor şi la echilibrare.

(5) Consultarea publică prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din regulamentele privind energia electrică şi gazele naturale a avut loc în perioada 26 februarie-9 mai 2014. Comisia a primit 20 de răspunsuri (1), inclusiv din partea ENTSO-E. ACER şi ENTSOG nu au răspuns la consultarea publică. În cadrul consultării publice, majoritatea părţilor interesate au sprijinit stabilirea priorităţilor pentru lucrările deja începute şi au subliniat importanţa unei puneri în aplicare bine coordonate şi corespunzătoare a codurilor de reţea şi a liniilor directoare adoptate. În plus, la 3 iunie 2014, ACER a informat Comisia că, potrivit analizei efectuate cu privire la necesitatea unor norme armonizate pentru schimburile comerciale cu gaze naturale asociate dispoziţiilor tehnice şi operaţionale aplicabile serviciilor de acces la reţea şi de echilibrare a reţelei (denumite în continuare "RfT"), astfel de norme nu sunt momentan necesare.

(3) Răspunsurile sunt publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140509_network_code_en.htm

(6) Ţinând cont de răspunsurile părţilor interesate şi de diferitele acţiuni necesare pentru a asigura integrarea completă a pieţei interne a energiei, dar şi de faptul că punerea în aplicare a codurilor de reţea şi a liniilor directoare va necesita resurse importante de la toate părţile relevante, inclusiv Comisia, ACER şi cele două ENTSO, Comisia a decis să nu adauge domenii noi la lista anuală de priorităţi pentru 2015 pentru gazele naturale, ci să elimine RfT propuse.

(7) În fine, Comisia a decis să reintroducă pe lista anuală de priorităţi pentru 2015 în domeniul gazelor naturale norme armonizate privind interoperabilitatea şi schimbul de date, deoarece adoptarea finală a acestui cod de reţea va avea loc abia la începutul anului 2015, şi nu la sfârşitul anului 2014, aşa cum fusese prevăzut iniţial. În ceea ce priveşte lista anuală de priorităţi pentru 2015 în domeniul energiei electrice, Comisia a decis să reintroducă norme armonizate privind (i) securitatea operaţională; (ii) planificarea şi programarea operaţională; (iii) alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor, inclusiv guvernanţa pentru piaţa pentru ziua următoare şi piaţa intrazilnică şi calculul capacităţilor; (iv) cerinţele pentru conectarea la reţea aplicabile unităţilor generatoare; şi (v) conectarea cererilor. Deşi iniţial se avea în vedere finalizarea adoptării lor în cursul anului 2014, necesitatea unor modificări suplimentare identificată de analiza Comisiei şi subliniată, de asemenea, în răspunsurile la consultarea publică înseamnă că ele ar trebui adăugate şi la lista pentru 2015,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...