Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 710/2014 privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014H0710

În vigoare de la 11.10.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru), în special articolul 15 alineatul (1),

având în vedere avizul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi avizul Comitetului pentru comunicaţii (COCOM),

întrucât:

(1) Directiva 2002/21/CE stabileşte un cadru legislativ pentru sectorul comunicaţiilor electronice care vizează, inter alia, să răspundă tendinţelor de convergenţă prin includerea tuturor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în domeniul său de aplicare. În conformitate cu Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cadrul de reglementare are ca obiectiv, inter alia, reducerea treptată a reglementărilor ex ante specifice sectorului, pe măsură ce se intensifică concurenţa pe piaţă şi, în cele din urmă, reglementarea comunicaţiilor electronice doar prin dreptul concurenţei.

(2) În conformitate cu acest obiectiv, scopul prezentei recomandări este să identifice pieţele de produse şi de servicii în cazul cărora reglementarea ex ante poate fi justificată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE. Obiectivul oricărei intervenţii de reglementare ex ante este, în ultimă instanţă, de a genera beneficii pentru utilizatorii finali prin transformarea pieţelor cu amănuntul în pieţe efectiv concurenţiale în mod durabil. Este probabil ca, în viitor, autorităţile naţionale de reglementare să fie treptat în măsură să constate că pieţele cu amănuntul sunt concurenţiale, chiar şi în absenţa reglementării la nivel angro, în special ţinând seama de îmbunătăţirile preconizate în ceea ce priveşte inovarea şi concurenţa.

(3) Definiţia pieţelor relevante se poate modifica în timp, pe măsură ce caracteristicile produselor şi ale serviciilor pot evolua, iar posibilităţile de substituire din perspectiva cererii şi a ofertei pot suferi modificări. Dat fiind faptul că Recomandarea 2007/879/CE a Comisiei este în vigoare de peste şase ani, în prezent este oportun ca aceasta să fie revizuită pe baza evoluţiilor înregistrate pe piaţă de la adoptarea sa.Prin urmare, prezenta recomandare înlocuieşte Recomandarea 2007/879/CE şi furnizează autorităţilor naţionale de reglementare orientări privind viitoarele analize de piaţă.

(4) Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE prevede obligaţia Comisiei de a identifica pieţe din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii de reglementare, în conformitate cu principiile dreptului concurenţei. Prin urmare, principiile dreptului concurenţei sunt utilizate în prezenta recomandare pentru a defini pieţele de produse din sectorul comunicaţiilor electronice.

(5) În conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE, este de competenţa autorităţilor naţionale de reglementare să definească, în conformitate cu dreptul concurenţei şi ţinând seama în cea mai mare măsură de prezenta recomandare, pieţele relevante corespunzătoare circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice relevante de pe teritoriul lor.

(6) În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE, obligaţiile de reglementare ex ante sunt impuse numai pe pieţe care nu sunt efectiv concurenţiale. Astfel cum s-a explicat la considerentul 27 din directivă, acestea sunt pieţe în care există una sau mai multe întreprinderi cu o putere de piaţă semnificativă şi în care soluţiile oferite de dreptul concurenţei intern şi al UE nu sunt suficiente pentru rezolvarea problemei de concurenţă identificate. De asemenea, analiza caracterului efectiv al concurenţei ar trebui să stabilească dacă există perspective de concurenţă pe piaţă şi dacă, prin urmare, se prevede o persistenţă a lipsei concurenţei efective.

(7) Atât pentru Comisie, cât şi pentru autorităţile naţionale de reglementare, punctul de plecare pentru identificarea pieţelor angro care pot face obiectul reglementării ex ante este analiza pieţelor cu amănuntul corespunzătoare. Această analiză a pieţelor cu amănuntul se efectuează luând în considerare substituibilitatea din punctul de vedere al cererii şi, dacă este cazul, al ofertei, dintr-o perspectivă orientată spre viitor pentru un orizont de timp dat. Atunci când definesc pieţele relevante în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE, autorităţile naţionale de reglementare ar trebui să identifice o zonă geografică în care condiţiile de concurenţă sunt similare sau suficient de omogene şi care poate fi deosebită de zonele învecinate în care condiţiile de concurenţă predominante diferă în mod considerabil, în special în ceea ce priveşte stabilirea faptului dacă un potenţial operator cu putere semnificativă pe piaţă acţionează în mod uniform în zona acoperită de reţeaua sa sau dacă acesta îşi desfăşoară activitatea în condiţii de concurenţă care diferă în mod considerabil, astfel încât activităţile sale sunt limitate în unele zone, însă nu şi în altele.

(8) Ar trebui să se evalueze dacă pieţele cu amănuntul sunt efectiv concurenţiale dintr-o perspectivă orientată către viitor în absenţa unei reglementări întemeiate pe constatarea unei puteri de piaţă semnificative. Pe de altă parte, analiza ar trebui să ţină seama de efectele altor tipuri de reglementări aplicabile pieţei (pieţelor) cu amănuntul relevante şi pieţei (pieţelor) angro conexe pe întreaga durată a perioadei în cauză.

(9) Atunci când se efectuează o analiză de piaţă în temeiul articolului 16 din Directiva 2002/21/CE, evaluarea unei pieţe ar trebui realizată dintr-o perspectivă orientată către viitor, pornind de la condiţiile de piaţă existente. Analiza ar trebui să evalueze dacă există perspective de concurenţă pe piaţă şi dacă orice lipsă a concurenţei are un caracter durabil, ţinând seama de evoluţiile preconizate sau previzibile ale pieţei(1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...