Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 676/2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio) Număr celex: 32002D0676

În vigoare de la 24.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 5 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 16 octombrie 2001 şi Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 14 februarie 2002.

întrucât:

(1) La 10 noiembrie 1999, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor o comunicare în care propunea etapele următoare ale politicii în domeniul spectrului de frecvenţe radio pe baza rezultatelor consultării publice referitoare la cartea verde privind politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în contextul politicilor Comunităţii Europene precum telecomunicaţiile, radiodifuziunea, transporturile şi cercetarea şi dezvoltarea (R & D). Comunicarea a fost salutată de Parlamentul European într-o rezoluţie din 18 mai 2000. Trebuie subliniată oportunitatea unei armonizări mai avansate a politicii comunitare de gestionare a spectrului de frecvenţe radio pentru servicii şi aplicaţii, în special pentru serviciile şi aplicaţiile care au ca obiect Comunitatea Europeană, precum şi necesitatea de a garanta că statele membre aplică în mod adecvat anumite decizii luate în cadrul Conferinţei Europene a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor (CEAPT).

(2) Prin urmare, trebuie stabilit un cadru comunitar politic şi legal pentru a se asigura coordonarea politicilor şi, după caz, armonizarea condiţiilor referitoare la disponibilitatea şi gestionarea eficace a spectrului de frecvenţe radio necesar pentru crearea şi funcţionarea pieţei interne în domenii ale politicii comunitare precum comunicaţiile electronice, transportul, precum şi cercetarea şi dezvoltarea (R & D). Abordarea politicii privind gestionarea spectrului de frecvenţe radio trebuie coordonată şi, după caz, armonizată la nivel comunitar, pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele politicii comunitare. Coordonarea şi armonizarea la nivel comunitar pot contribui, de asemenea, în anumite cazuri, la armonizarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio la nivel global. În acelaşi timp, se poate asigura un sprijin tehnic adecvat la nivel naţional.

(3) Politica comunitară de gestionare a spectrului de frecvenţe radio trebuie să contribuie la libertatea de exprimare, inclusiv la libertatea de opinie şi libertatea de obţinere şi diseminare a informaţiilor şi ideilor fără să ţină seama de frontiere, precum şi la libertatea şi pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

(4) Prezenta decizie se bazează pe principiul conform căruia, în cazul în care Parlamentul European şi Consiliul convin cu privire la o politică comunitară dependentă de spectrul de frecvenţe radio, procedurile comitetului trebuie utilizate în vederea adoptării măsurilor tehnice de aplicare aferente. Măsurile tehnice de aplicare trebuie să asigure, în special, armonizarea condiţiilor referitoare la disponibilitatea şi utilizarea eficace a spectrului de frecvenţe radio, precum şi disponibilitatea informaţiilor privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio. Trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităţilor de exercitare a competenţelor de punere în aplicare conferite Comisiei.

(5) Orice nouă iniţiativă politică comunitară dependentă de spectrul de frecvenţe radio trebuie adoptată de Parlamentul European şi Consiliu, în conformitate cu modalităţile aplicabile, pe baza unei propuneri a Comisiei. Fără să aducă atingere dreptului de iniţiativă al Comisiei, propunerea trebuie să includă, inter alia, informaţii cu privire la impactul politicii propuse asupra comunităţilor existente de utilizatori ai spectrului de frecvenţe, precum şi indicaţii referitoare la orice realocare generală a frecvenţelor radio pe care o implică respectiva nouă politică.

(6) Pentru a dezvolta şi a adopta măsurile tehnice de aplicare şi pentru a contribui la formularea, elaborarea şi punerea în aplicare a politicii comunitare în domeniul spectrului de frecvenţe radio, Comisia trebuie să fie asistată de un comitet, denumit Comitetul pentru spectrul de frecvenţe radio, compus din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei. Comitetul trebuie să analizeze propunerile de măsuri tehnice de aplicare privind spectrul de frecvenţe radio. Respectivele propuneri pot fi formulate pe baza unor discuţii desfăşurate în cadrul Comitetului şi, în cazuri speciale, pot necesita desfăşurarea unor activităţi tehnice preparatorii de către autorităţile naţionale responsabile cu gestionarea spectrului de frecvenţe radio. În cazul în care, pentru adoptarea măsurilor tehnice de aplicare, sunt folosite procedurile comitetului, Comitetul trebuie să ţină seama, de asemenea, de opiniile industriei şi ale tuturor utilizatorilor în cauză, cu caracter atât comercial cât şi necomercial, precum şi de cele ale tuturor părţilor interesate, cu privire la evoluţiile tehnice, comerciale şi normative care pot afecta utilizarea spectrului de frecvenţe radio. Utilizatorii spectrului de frecvenţe radio trebuie să aibă libertatea de a furniza toate informaţiile pe care le consideră necesare. Comitetul poate decide să audieze, după caz, reprezentanţii comunităţilor de utilizatori ai spectrului de frecvenţe radio în cadrul reuniunilor sale, pentru a înţelege situaţia dintr-un anumit sector.

(7) În cazul în care, pe lângă măsurile tehnice de aplicare, este necesară adoptarea unor măsuri de armonizare în vederea punerii în aplicare a politicilor comunitare, Comisia poate prezenta Parlamentului European şi Consiliului o propunere în temeiul tratatului.

(8) Politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio nu se poate baza exclusiv pe parametrii tehnici, ci trebuie să ţină seama şi de considerentele economice, politice, culturale, sanitare şi sociale. Mai mult, cererea în permanentă creştere de frecvenţe ale spectrului de frecvenţe radio, disponibile în număr limitat, va provoca presiuni conflictuale pentru a răspunde nevoilor diverselor grupuri de utilizatori ai spectrului de frecvenţe radio în sectoare precum telecomunicaţiile, radiodifuziunea, transporturile, aplicarea legii, forţele armate şi comunitatea ştiinţifică. Prin urmare, politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio trebuie să ţină seama de toate sectoarele şi să răspundă în mod echilibrat nevoilor acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...