Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 641/2014 de punere în aplicare privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a spectrului de frecvenţe radio de către echipamentele audio pe suport radio utilizate pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale în Uniune [notificată cu numărul C(2014) 6011] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0641

În vigoare de la 03.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Echipamentele pentru producţia de programe şi pentru evenimente speciale (PMSE) acoperă o gamă largă de aplicaţii de transmisie video şi audio, care sunt din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea industriei de media şi divertisment din Uniune. Acestea includ radiodifuziunea, spectacolele culturale, muzicale şi teatrale şi evenimentele sociale şi sportive. Echipamentele PMSE sunt utilizate în scopuri profesionale şi neprofesionale, în evenimente care merg de la nivel local, până la nivelul Uniunii. Microfoanele fără fir sunt cel mai comun şi mai răspândit tip de echipament PMSE audio pe suport radio; sistemele asociate includ sistemele "in-ear monitor" şi "talkback" şi legăturile audio.

(2) În comunicarea sa din 26 septembrie 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor(1), Comisia a recunoscut că industriile culturale şi creative reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare economice ale Europei şi constituie un factor stimulator esenţial al diversităţii culturale în Europa. Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în special articolul 8 alineatul (5), subliniază şi mai mult importanţa PMSE şi solicită statelor membre să depună eforturi, în colaborare cu Comisia, pentru a asigura benzile de frecvenţă necesare pentru astfel de echipamente, în conformitate cu obiectivele Uniunii de a îmbunătăţi integrarea pieţei interne şi accesul la cultură. În plus, în temeiul articolului 6 alineatul (6) din decizia respectivă, statele membre trebuie să examineze modalităţile de asigurare a faptului că eliberarea benzii de 800 MHz nu afectează negativ utilizatorii de echipamente PMSE şi, după caz, să ia măsurile tehnice şi de reglementare necesare.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "Promovarea sectoarelor culturale şi creative pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă în UE", COM(2012) 537 final.

(3) Cadrul de reglementare actual nu este pe deplin armonizat în ansamblul statelor membre ale UE în ceea ce priveşte spectrul de frecvenţe utilizat de echipamentele PMSE, din cauza discrepanţelor istorice dintre planurile naţionale privind frecvenţele şi dintre modurile de gestionare a unor cerinţe naţionale şi necesităţi locale diferite. Deşi multe state membre aplică Recomandarea 70-03 a Comitetului European de Radiocomunicaţii (ERC) şi anexa 10 la aceasta (2) şi recomandarea 25-10 a ERC şi anexa 2 la aceasta (3), care oferă orientări privind benzile de frecvenţă şi parametrii tehnici pentru echipamentele PMSE, aceste recomandări nu garantează din punct de vedere juridic armonizarea în întreaga Uniune a spectrului de frecvenţe utilizat de echipamentele PMSE.

(2) Recomandare publicată de Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT); Tromsø 1997, modificări ulterioare 7 februarie 2014; anexa 10 Microfoane fără fir, inclusiv dispozitive auditive ajutătoare.

(3) Ediţia din 11 februarie 2003.

(4) Armonizarea spectrului de frecvenţe utilizat de echipamentele PMSE ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor pieţei interne prin: îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei în materie de utilizare a spectrului; asigurarea în întreaga Uniune a vizibilităţii pe termen lung şi a securităţii juridice a accesului la benzile de frecvenţă relevante; stimularea cercetării şi dezvoltării, de exemplu, în domeniul digitizării echipamentelor PMSE şi al altor aspecte legate de utilizarea eficientă a spectrului; încurajarea investiţiilor în tehnologie ale producătorilor de PMSE; scăderea preţurilor; oferirea posibilităţii de a realiza economii de scară; încurajarea portabilităţii transfrontaliere a echipamentelor şi a interoperabilităţii şi evitarea abandonării spectrului neutilizat.

(5) Deşi necesităţile în materie de spectru ale echipamentelor PMSE audio pe suport radio variază semnificativ între 8 MHz şi 144 MHz (1), în funcţie de nevoile specifice locale şi temporare, utilizatorii profesionişti indică pentru necesităţile lor zilnice în materie de spectru pentru aplicaţii PMSE audio pe suport radio frecvenţa de 96 MHz din banda UHF.

(1) Raportul 32 al CEPT; raportul CEPT către Comisia Europeană, ca răspuns la mandatul privind consideraţiile tehnice referitoare la opţiunile de armonizare a dividendului digital în Uniunea Europeană, Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach; raportul final din 30 octombrie 2009.

(6) Este necesară o porţiune suficientă de spectru armonizat pentru a face faţă cererii aferente echipamentelor PMSE audio pe suport radio, care poate fi asigurată prin stabilirea cel puţin a unei porţiuni minime de spectru aplicabile în întreaga Uniune, care ar genera economii de scară şi ar asigura funcţionarea pieţei interne. Cu toate acestea, spectrul de frecvenţe armonizat în prezent prin Decizia 2006/771/CE a Comisiei, şi anume 2 MHz (863-865 MHz) pentru dispozitivele cu rază mică de acţiune, inclusiv pentru aplicaţiile PMSE audio pe suport radio, nu este suficient pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor, având în vedere că această decizie acoperă numai o fracţiune din aplicaţiile PMSE audio pe suport radio şi că majoritatea cerinţelor de spectru trebuie satisfăcute în afara benzilor care fac obiectul deciziei respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...