Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 90/2014 privind echipamentele maritime şi de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0090

În vigoare de la 17.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 23 iulie 2014.

întrucât:

(1) Dimensiunea mondială a transportului maritim impune Uniunii să aplice şi să sprijine cadrul de reglementare internaţional al siguranţei maritime. Convenţiile internaţionale în domeniul siguranţei maritime impun statelor de pavilion să se asigure că echipamentele montate la bordul navelor respectă anumite cerinţe de siguranţă în ceea ce priveşte proiectarea, construcţia şi performanţele şi să emită certificatele aferente. În acest scop, Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) şi organismele de standardizare internaţionale şi europene au elaborat standarde de testare şi de performanţă detaliate pentru anumite tipuri de echipamente maritime.

(2) Instrumentele internaţionale lasă administraţiilor de pavilion o marjă de apreciere semnificativă. În absenţa armonizării, această situaţie dă naştere unor variaţii ale nivelului de siguranţă al produselor certificate de autorităţile naţionale competente ca fiind conforme convenţiilor şi standardelor respective; prin urmare, este afectată buna funcţionare a pieţei interne, deoarece devine dificil pentru statele membre să accepte ca echipamentele certificate într-un alt stat membru să fie montate la bordul navelor care navighează sub pavilionul lor, fără o verificare ulterioară.

(3) Armonizarea la nivelul Uniunii soluţionează aceste probleme. Directiva 96/98/CE a Consiliului a stabilit, prin urmare, norme comune pentru eliminarea diferenţelor în ceea ce priveşte punerea în aplicare a standardelor internaţionale, prin identificarea cu claritate a unui set de cerinţe şi a unor proceduri de certificare uniforme.

(4) Există diferite alte instrumente de drept al Uniunii care stabilesc cerinţe şi condiţii, printre altele pentru a asigura libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei interne sau menite să protejeze mediul, pentru anumite produse de natură similară cu echipamentele utilizate la bordul navelor, dar care nu respectă standardele internaţionale. Aceste cerinţe şi condiţii pot să difere substanţial de legislaţia internă a Uniunii şi cunosc o evoluţie constantă. Prin urmare, produsele respective nu pot fi certificate de statele membre în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante în domeniul siguranţei maritime. Echipamentele care urmează să fie montate la bordul navelor UE în conformitate cu standardele de siguranţă internaţionale ar trebui să fie reglementate, prin urmare, exclusiv prin prezenta directivă, care ar trebui în orice caz considerată lex specialis; în plus, ar trebui stabilit un marcaj specific pentru a indica faptul că echipamentul care îl poartă respectă cerinţele stipulate în convenţiile şi instrumentele internaţionale relevante care au intrat în vigoare.

(5) Pe lângă standardele de testare şi de performanţă pe care le prevăd pentru echipamentele maritime, instrumentele internaţionale prevăd uneori măsuri care nu corespund întocmai cerinţelor prescriptive, dar care, în anumite condiţii, sunt potrivite pentru a atinge scopul respectivelor cerinţe. Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) din 1974 prevede posibilităţi de proiectare şi proceduri alternative care ar putea fi aplicate în mod individual de statele membre acţionând pe proprie răspundere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...