Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0092

În vigoare de la 28.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 23 iulie 2014.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), piaţa internă urmează să includă o zonă fără frontiere interne în care să fie asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Fragmentarea pieţei interne dăunează competitivităţii, creşterii economice şi creării de locuri de muncă în cadrul Uniunii. Eliminarea obstacolelor directe şi indirecte din calea bunei funcţionări a pieţei interne este esenţială pentru finalizarea acesteia. Acţiunea Uniunii cu referire la piaţa internă în sectorul serviciilor financiare cu amănuntul a contribuit deja în mod substanţial la dezvoltarea activităţii transfrontaliere a prestatorilor de servicii de plată, la multiplicarea opţiunilor consumatorilor şi la sporirea calităţii şi a transparenţei ofertei.

(2) În această privinţă, Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a stabilit o serie de cerinţe de bază privind transparenţa comisioanelor percepute de către prestatorii de servicii de plată pentru serviciile oferite la conturile de plăţi. Acest lucru a facilitat în mod substanţial activitatea prestatorilor de servicii de plată, creând norme uniforme cu privire la furnizarea serviciilor de plată şi a informaţiilor ce trebuie comunicate, a redus sarcina administrativă şi a generat economii de costuri pentru prestatorii de servicii de plată.

(3) Buna funcţionare a pieţei interne şi dezvoltarea unei economii moderne, favorabile incluziunii sociale, depind tot mai mult de furnizarea universală a serviciilor de plată. Orice nouă legislaţie în acest sens trebuie să se înscrie într-o strategie economică inteligentă pentru Uniune, care trebuie să ţină seama în mod efectiv de nevoile consumatorilor mai vulnerabili.

(4) Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi suplimentare în vederea îmbunătăţirii şi a dezvoltării pieţei interne a serviciilor bancare cu amănuntul, astfel cum a arătat Parlamentul European în Rezoluţia sa din 4 iulie 2012 referitoare la recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de bază. În prezent, lipsa transparenţei şi a comparabilităţii comisioanelor, precum şi dificultăţile în materie de schimbare a conturilor de plăţi creează în continuare obstacole în calea dezvoltării unei pieţe pe deplin integrate, contribuind la o concurenţă slabă în sectorul serviciilor bancare cu amănuntul. Respectivele probleme trebuie abordate şi trebuie atinse standarde de înaltă calitate.

(5) Condiţiile actuale de pe piaţa internă ar putea să îi împiedice pe prestatorii de servicii de plată să îşi exercite libertatea de a se stabili în Uniune sau de a furniza servicii în cadrul acesteia, din cauza atragerii cu dificultate a clienţilor la momentul intrării pe o piaţă nouă. Intrarea pe o piaţă nouă presupune adesea efectuarea unor investiţii semnificative. Astfel de investiţii sunt justificate numai dacă prestatorul întrevede existenţa unor oportunităţi suficiente şi o cerere corespunzătoare din partea consumatorilor. Mobilitatea scăzută a consumatorilor în ceea ce priveşte serviciile financiare cu amănuntul este cauzată în mare măsură de lipsa de transparenţă şi de comparabilitate a comisioanelor şi a serviciilor oferite, precum şi de dificultăţile legate de schimbarea conturilor de plăţi. De asemenea, respectivii factori frânează cererea, acest lucru fiind valabil cu precădere în context transfrontalier.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...