Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE Număr celex: 32014R0910

În vigoare de la 17.09.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 3 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 23 iulie 2014.

întrucât:

(1) Instaurarea încrederii în mediul online este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială. Lipsa încrederii, datorată în special unei lipse a securităţii juridice percepute de public, determină consumatorii, întreprinderile şi autorităţile publice să ezite în efectuarea de tranzacţii pe cale electronică şi în adoptarea de noi servicii.

(2) Obiectivul prezentului regulament este de a creşte încrederea în tranzacţiile electronice de pe piaţa internă prin furnizarea unei baze comune pentru realizarea de interacţiuni electronice sigure între cetăţeni, întreprinderi şi autorităţile publice, contribuind astfel la creşterea eficienţei serviciilor online din sectorul public şi privat, a activităţilor economice electronice şi a comerţului electronic în Uniune.

(3) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului reglementa semnăturile electronice fără să ofere un cadru transfrontalier şi intersectorial cuprinzător pentru tranzacţii electronice sigure, demne de încredere şi uşor de folosit. Prezentul regulament consolidează şi extinde acquis-ul din respectiva directivă.

(4) Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 intitulată "Agenda digitală pentru Europa" a identificat fragmentarea pieţei digitale, lipsa interoperabilităţii şi creşterea criminalităţii informatice ca obstacole majore în calea cercului virtuos al economiei digitale. În raportul său privind cetăţenia UE în 2010, intitulat "Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetăţenilor Uniunii", Comisia a scos în evidenţă, de asemenea, necesitatea de a soluţiona principalele probleme care îi împiedică pe cetăţenii europeni să beneficieze de avantajele unei pieţe unice digitale şi de serviciile digitale transfrontaliere.

(5) În concluziile sale din 4 februarie 2011 şi 23 octombrie 2011, Consiliul European a invitat Comisia să creeze o piaţă unică digitală până în 2015 pentru a realiza progrese rapide în domenii esenţiale ale economiei digitale şi pentru a promova o piaţă unică digitală integrată în totalitate, prin facilitarea utilizării transfrontaliere a serviciilor online, acordând atenţie în special facilitării identificării şi autentificării electronice sigure.

(6) În concluziile sale din 27 mai 2011, Consiliul a invitat Comisia să contribuie la piaţa unică digitală prin crearea condiţiilor adecvate pentru recunoaşterea reciprocă a elementelor-cheie dincolo de frontiere, cum ar fi identificarea electronică, documentele electronice, semnăturile electronice şi serviciile de distribuţie electronică, precum şi pentru serviciile de e-guvernare interoperabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...