Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 89/2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim Număr celex: 32014L0089

În vigoare de la 28.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 100 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) şi articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 17 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 23 iulie 2014.

întrucât:

(1) Cererea mare şi aflată într-o creştere rapidă de spaţiu maritim pentru diverse scopuri, cum ar fi instalaţiile pentru producerea de energie din surse regenerabile, explorarea şi exploatarea ţiţeiului şi a gazelor, navigaţia maritimă şi activităţile de pescuit, conservarea ecosistemelor şi a biodiversităţii, extragerea materiilor prime, turismul, instalaţiile de acvacultură şi patrimoniul cultural subacvatic, precum şi presiunile multiple exercitate asupra resurselor costiere, necesită o abordare integrată a amenajării şi a managementului.

(2) O astfel de abordare a managementului oceanelor şi a guvernanţei maritime a fost elaborată în cadrul politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană (PMI), incluzând, ca pilon de protecţie a mediului al acesteia, Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Obiectivul PMI constă în a sprijini dezvoltarea durabilă a mărilor şi a oceanelor şi în a dezvolta procese decizionale coordonate, coerente şi transparente în ceea ce priveşte politicile sectoriale ale Uniunii care afectează oceanele, mările, insulele, regiunile costiere şi cele ultraperiferice şi sectoarele maritime, inclusiv prin strategii la nivelul bazinelor maritime sau strategii macroregionale, şi în a obţine, totodată, starea ecologică bună în conformitate cu Directiva 2008/56/CE.

(3) PMI identifică amenajarea spaţiului maritim ca fiind un instrument transsectorial de politică care permite autorităţilor publice şi părţilor interesate să utilizeze o abordare coordonată, integrată şi transfrontalieră. Utilizarea unei abordări ecosistemice va contribui la promovarea dezvoltării şi creşterii durabile a economiilor maritime şi costiere şi a utilizării durabile a resurselor marine şi costiere.

(4) Amenajarea spaţiului maritim sprijină şi facilitează implementarea strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (denumită în continuare "strategia Europa 2020"), aprobată de Consiliul European prin concluziile sale din 17 iunie 2010, care urmăreşte să atingă niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială, inclusiv promovarea unei economii mai competitive, mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor şi mai ecologice. Sectoarele costiere şi cele maritime au un potenţial semnificativ de creştere durabilă şi sunt esenţiale pentru implementarea strategiei Europa 2020.

(5) În recenta sa comunicare intitulată "Creşterea albastră: oportunităţi pentru o creştere durabilă în domeniul marin şi maritim", Comisia a identificat o serie de iniţiative în curs ale UE care sunt menite să implementeze strategia Europa 2020, precum şi o serie de activităţi asupra cărora iniţiativele privind "Creşterea albastră" ar putea să se concentreze în viitor şi care ar putea să fie sprijinite în mod corespunzător de o mai mare încredere şi siguranţă pentru investitori furnizată prin intermediul amenajării spaţiului maritim.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...