Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 15/2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier Număr celex: 32002L0015

În vigoare de la 23.03.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolele 71 şi 137 alineatul (2) ale acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1) şi având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 16 ianuarie 2002,

(1) Avizul Parlamentului European din 14 aprilie 1999, confirmat la 6 mai 1999, Poziţia comună a Consiliului din 23 martie 2001 şi decizia Parlamentului European din 14 iunie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 5 februarie 2002 şi decizia Consiliului din 18 februarie 2002.

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind armonizarea anumitor legislaţii sociale în materie de transport rutier a stabilit reguli comune referitoare la timpul de conducere auto şi la perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; regulamentul respectiv nu prevede alte aspecte ale timpului de lucru în domeniul transportului rutier.

(2) Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru(2) face posibilă adoptarea unor cerinţe mai specifice pentru organizarea timpului de lucru; ţinând seama de caracterul sectorial al acestei directive, dispoziţiile acesteia au prioritate faţă de Directiva 93/104/CE în temeiul articolului 14 din aceasta.

(2) Directivă modificată ultima dată de Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(3) În pofida negocierilor intense între partenerii sociali, nu a fost posibil să se ajungă la un acord în privinţa lucrătorilor mobili din transportul rutier.

(4) Este prin urmare necesar să se adopte o serie de dispoziţii speciale privind timpul de lucru în transportul rutier, menite să asigure siguranţa transportului, precum şi sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate.

(5) Deoarece obiectivele acţiunii avute în vedere nu pot fi realizate în suficientă măsură de statele membre şi, prin urmare pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, datorită dimensiunii şi efectelor acţiunii propuse, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii aşa cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. Potrivit principiului proporţionalităţii, după cum este enunţat în acest articol, prezenta directivă nu se extinde dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...