Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 533/2014 privind identificarea TARGET2 ca sistem de plăţi de importanţă sistemică în temeiul Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (BCE/2014/35) Număr celex: 32014D0035

În vigoare de la 20.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1, articolul 22 şi articolul 34.1 prima liniuţă,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 795/2014 al Băncii Centrale Europene din 3 iulie 2014 privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (BCE/2014/28), în special articolul 1 alineatele (2) şi (3),

întrucât:

(1) Articolul 127 alineatul (2) a patra liniuţă din Tratat şi articolul 3.1 a patra liniuţă din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") atribuie Eurosistemului misiunea de a promova buna funcţionare a sistemelor de plăţi.

(2) Eurosistemul promovează buna funcţionare a sistemelor de plăţi, printre altele, prin efectuarea monitorizării.

(3) Banca Centrală Europeană (BCE) a implementat, prin Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28), Principiile pentru infrastructurile pieţelor financiare emise de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi decontări (CPSS) al Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI) şi de Comitetul tehnic al Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) (denumite în continuare "principiile CPSS-IOSCO"), care armonizează şi consolidează standardele internaţionale de monitorizare existente, printre altele, pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (SPIS).

(4) Pentru efectuarea exerciţiului de identificare prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) pentru TARGET2, Consiliul guvernatorilor verifică dacă este îndeplinit criteriul menţionat la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28) şi dacă sunt îndeplinite două dintre cele patru criterii menţionate la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28), astfel cum este menţionat în anexa la prezenta decizie. Pentru exerciţiul de verificare pe care se bazează prezenta decizie au fost utilizate datele publice pentru anul calendaristic 2012, combinate cu răspunsurile la sondajul BCE.

(5) În temeiul Orientării BCE/2012/27 TARGET2 are o structură descentralizată care face legătura între o multitudine de sisteme de plăţi. Sistemele componente ale TARGET2 sunt armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite excepţii în cazul unor constrângeri impuse de dreptul naţional. De asemenea, TARGET2 este caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică. Consiliul guvernatorilor are competenţă finală în privinţa TARGET2 şi salvgardează rolul public al acestuia: acest mecanism de guvernanţă se reflectă în monitorizarea sistemelor componente ale TARGET2.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

Termenii utilizaţi în prezenta decizie au sensul stabilit în Regulamentul (UE) nr. 795/2014 (BCE/2014/28).

Articolul 2 Identificarea SIPS ca operator SIPS

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...