Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 869/2014 de punere în aplicare privind noi servicii feroviare pentru călători (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0869

În vigoare de la 12.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în special articolul 10 alineatul (4) şi articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 10 din Directiva 2012/34/UE, statele membre şi-au deschis pieţele pentru serviciile internaţionale de transport feroviar de călători prestate de orice întreprindere feroviară căreia i s-a acordat o licenţă în temeiul directivei menţionate. În cursul derulării unui serviciu internaţional de transport feroviar de călători, întreprinderile feroviare au dreptul să îmbarce călători în orice gară situată pe ruta internaţională respectivă şi să îi debarce în altă gară, inclusiv în gări situate în acelaşi stat membru.

(2) Cu toate acestea, introducerea de noi servicii internaţionale de transport feroviar de călători cu acces deschis şi cu opriri intermediare nu ar trebui folosită pentru a deschide piaţa serviciilor de transport intern de călători, ci ar trebui să se limiteze numai la opririle conexe serviciului internaţional. Scopul principal al noilor servicii ar trebui să fie transportarea călătorilor în cadrul unei călătorii internaţionale. La cererea autorităţilor competente sau a întreprinderilor feroviare interesate, organismul de reglementare menţionat în capitolul IV secţiunea 4 din Directiva 2012/34/UE ar trebui să determine scopul principal al unui nou serviciu propus.

(3) Deschiderea către concurenţă a serviciilor internaţionale de transport feroviar de călători poate avea implicaţii pentru organizarea şi finanţarea serviciilor feroviare pentru călători furnizate în cadrul unui contract de servicii publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului. Conform articolului 11 din Directiva 2012/34/UE, statele membre pot limita dreptul de acces la piaţă în cazul în care dreptul respectiv ar compromite echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective. La cererea autorităţilor competente, a administratorului de infrastructură sau a întreprinderii feroviare care execută contractul de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să determine dacă un nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători propus ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice.

(4) Pentru a evita întreruperea unui nou serviciu de transport feroviar de călători care a început deja să fie prestat şi pentru a oferi securitate juridică acestui nou serviciu în ceea ce priveşte posibilitatea de a fi prestat, perioada în care pot fi depuse cereri de testare a scopului principal sau a echilibrului economic ar trebui să fie limitată şi legată de momentul în care solicitantul şi-a notificat interesul de a exploata un nou serviciu internaţional de transport feroviar de călători. Din acelaşi motiv, şi procedurile organismului de reglementare în legătură cu testele respective ar trebui să fie limitate în timp.

(5) O cerere de testare a scopului principal ar trebui să includă toate informaţiile relevante pentru a justifica faptul că scopul principal al noului serviciu propus este altul decât cel de a transporta călători între gări situate în state membre diferite. Pentru a îndeplini această cerinţă, entităţile care solicită un astfel de test ar trebui să poată utiliza formulare de cerere standardizate, publicate de organismele de reglementare.

(6) Organismul de reglementare ar trebui să realizeze o testare atât calitativă, cât şi cantitativă pentru a identifica direcţia pe care ar lua-o noul serviciu propus pe termen mediu, mai degrabă decât caracteristicile acestuia la un moment dat. Criteriile de evaluare ar trebui determinate în cadrul metodologiei adoptate de organismul de reglementare pentru testarea scopului principal, în legătură cu specificităţile transportului feroviar în statul membru în cauză. Niciun prag cuantificat nu ar trebui aplicat în mod strict sau în mod izolat.

(7) O cerere de testare a echilibrului economic ar trebui să includă toate informaţiile relevante pentru a justifica faptul că echilibrul economic al contractului de servicii publice ar fi compromis de noul serviciu propus. Echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar trebui considerat compromis de noul serviciu propus dacă există o modificare substanţială a valorii contractului de servicii publice care implică faptul că serviciile exploatate în temeiul contractului respectiv pe o piaţă structurată în mod concurenţial nu ar mai fi sustenabile şi capabile să funcţioneze la un nivel rezonabil de profit.

(8) Evaluarea impactului noului serviciu propus asupra echilibrului economic al unui contract de servicii publice ar trebui să se bazeze pe criterii de evaluare obiective şi pe o metodă obiectivă, care urmează să fie determinate în cadrul metodologiei adoptate de organismul de reglementare pentru testarea echilibrului economic, în legătură cu specificităţile transportului feroviar în statul membru în cauză. Analiza economică ar trebui să se axeze pe impactul economic al noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice în ansamblu, inclusiv serviciile care sunt în special afectate, pentru întreaga durată a acestuia. Niciun prag cuantificat predefinit nu ar trebui aplicat în mod strict sau în mod izolat. Pe lângă analiza economică a impactului noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să ţină seama şi de beneficiile pe termen scurt şi mediu pentru clienţi.

(9) Posibilitatea reconsiderării unei decizii luate de organismul de reglementare în urma unui test de echilibru economic ar trebui să fie limitată la cazurile în care există o modificare semnificativă a noului serviciu în raport cu datele analizate de organismul de reglementare sau în care există o diferenţă substanţială între impactul real şi cel estimat asupra serviciilor prestate în temeiul contractului de servicii publice. Pentru ca operatorului noului serviciu să îi fie garantat un minim de securitate juridică, ar trebui prevăzută o anumită perioadă de timp în care să nu se poată solicita reconsiderarea deciziei.

(10) Fără a aduce atingere principiului independenţei organismelor de reglementare în procesul decizional, menţionat la articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, organismele de reglementare ar trebui să facă schimb de informaţii şi, acolo unde este relevant, de la caz la caz, ar trebui să îşi coordoneze principiile şi acţiunile legate de testarea scopului principal şi a echilibrului economic, pentru a evita apariţia unor diferenţe majore între practicile lor, care ar genera incertitudine pe piaţa serviciilor internaţionale de transport feroviar de călători.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...