Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 834/2014 de punere în aplicare de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare şi evaluare a politicii agricole comune Număr celex: 32014R0834

În vigoare de la 08.08.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 110 alineatele (2) şi (4),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede un cadru comun de monitorizare şi evaluare pentru măsurarea performanţelor politicii agricole comune (PAC). Pentru aplicarea acestui cadru, este necesar să se stabilească norme care să asigure o evaluare cuprinzătoare şi regulată a progreselor, a eficienţei şi a eficacităţii PAC în raport cu obiectivele urmărite. Pentru a permite statelor membre şi Comisiei să instituie un cadru de monitorizare şi evaluare coerent, ar trebui să se definească un set de indicatori comuni, astfel cum se menţionează la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2) Aceşti indicatori ar trebui să fie legaţi de structura şi de obiectivele PAC şi să se bazeze pe elemente cuantificabile. Prin urmare, ar trebui să se definească diferite tipuri de indicatori pentru a permite evaluarea PAC la toate nivelurile. Indicatorii de impact ar trebui să reflecte principalele obiective comune ale PAC, astfel cum sunt prevăzute la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Pentru fiecare dintre aceste obiective principale comune pot fi identificate mai multe obiective specifice, pentru care trebuie definiţi indicatori de rezultat. Obiectivele specifice respective includ veniturile exploataţiilor şi variabilitatea acestor venituri, îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, stabilitatea pieţelor, aşteptările consumatorilor, furnizarea de bunuri publice şi protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la aceste schimbări, menţinerea unei agriculturi diversificate, precum şi obiectivele specifice definite pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), şi anume priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. În plus, aplicarea practică a instrumentelor PAC ar trebui să fie monitorizată pe baza unor indicatori de realizare care pot reflecta acest nivel operaţional al PAC.

(3) Este important ca acest cadru de monitorizare şi de evaluare să poată fi utilizat de statele membre şi de Comisie în mod eficient şi în timp util. Prin urmare, ar trebui să se prevadă obligativitatea statelor membre de a transmite Comisiei informaţiile necesare pentru a permite monitorizarea şi evaluarea PAC în termenele stabilite de regulamentele pertinente. Pentru a se evita orice sarcini administrative inutile, Comisia ar trebui, în măsura în care este posibil, să utilizeze informaţiile puse deja la dispoziţia sa.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Indicatori

Indicatorii care permit evaluarea progresului, a eficacităţii şi a eficienţei politicii agricole comune (PAC) pe baza obiectivelor urmărite, menţionate la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, trebuie să fie cuantificabili. Printre respectivii indicatori se numără:

(a) indicatori de impact, astfel cum se specifică în secţiunea 1 din anexa la prezentul regulament, care reflectă domeniile în care este prevăzut ca PAC să aibă o influenţă;

(b) indicatori de rezultat, astfel cum se specifică în secţiunea 2 din anexa la prezentul regulament, care reflectă principalele realizări ale:

(i) Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...