Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 795/2014 privind cerinţele de monitorizare pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (BCE/2014/28) Număr celex: 32014R0028(01)

În vigoare de la 23.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1, articolul 22 şi articolul 34.1 prima liniuţă,

întrucât:

(1) Articolul 127 alineatul (2) a patra liniuţă din tratat şi articolul 3.1 a patra liniuţă din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") atribuie Eurosistemului misiunea de a promova buna funcţionare a sistemelor de plăţi.

(2) Eurosistemul promovează buna funcţionare a sistemelor de plăţi, printre altele, prin efectuarea monitorizării.

(3) În ianuarie 2001, Eurosistemul a adoptat Principiile fundamentale pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (Core Principles for Systemically Important Payment Systems) elaborate de Comitetul pentru Sisteme de Plăţi şi de Decontare (Committee on Payment and Settlement Systems) (CPSS) al Băncii Reglementelor Internaţionale (BRI) drept cerinţe minime pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică (systemically important payment systems) (SIPS) (1).

(1) Disponibile pe website-ul BRI, la adresa www.bis.org/publ/cpss43.pdf

(4) În aprilie 2012, Principiile fundamentale pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică au fost înlocuite de Principiile pentru infrastructurile pieţelor financiare ale CPSS şi Comitetului tehnic al Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (International Organization of Securities Commission - IOSCO) (denumite în continuare "principiile CPSS-IOSCO") (2), care armonizează şi consolidează standardele internaţionale de monitorizare existente, printre altele, pentru SIPS.

(2) Disponibile pe website-ul BRI, la adresa www.bis.org/publ/cpss101a.pdf

(5) În conformitate cu principiile CPSS-IOSCO, SIPS ar trebui să facă obiectul unei monitorizări eficace, pe baza unor criterii clar definite şi făcute publice, din cauza potenţialului acestora de a declanşa riscuri sistemice în cazul în care sunt insuficient protejate împotriva riscurilor la care sunt expuse. În plus, autorităţile competente ar trebui să aibă competenţe şi resurse suficiente pentru a îşi îndeplini sarcinile respective, inclusiv în ceea ce priveşte luarea de măsuri corective. CPSS-IOSCO recomandă punerea în aplicare a acestor principii în cea mai mare măsură permisă de cadrul legal şi de reglementare naţionale.

(6) Prin urmare, şi pentru a asigura eficienţa şi soliditatea SIPS, Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să pună în aplicare principiile CPSS-IOSCO prin intermediul unui regulament. De asemenea, se aşteaptă ca autorităţile din alte ţări să introducă şi să aplice în mod similar principiile CPSS-IOSCO în cadrul legal şi de reglementare ale acestora, în cea mai mare măsură permisă de aceste cadre.

(7) Prezentul regulament acoperă SIPS, incluzând atât sistemele de plăţi de importanţă sistemică de mare valoare, cât şi cele de mică valoare. Acesta se aplică sistemelor de plăţi operate atât de bănci centrale, cât şi de operatori privaţi. Principiile CPSS-IOSCO recunosc existenţa unor cazuri excepţionale în care acestea se aplică diferit sistemelor de plăţi operate de bănci centrale, din cauza cerinţelor stabilite în legislaţia, reglementările sau politicile relevante. Eurosistemul are obiective de politici publice, responsabilităţi şi o structură instituţională definite în tratat şi în Statutul SEBC, ceea ce înseamnă că SIPS din Eurosistem pot fi exceptate de la anumite cerinţe în temeiul prezentului regulament. În acest context, SIPS din Eurosistem ar trebui exceptate de la cerinţele specifice privind guvernanţa, planurile de lichidare, capitalul propriu şi activele lichide, colateralul şi riscurile de investiţie, care acoperă aceleaşi sfere ca şi cerinţele corespunzătoare adoptate formal de Consiliul guvernatorilor. Aceste excepţii sunt precizate în anumite dispoziţii ale prezentului regulament.

(8) În temeiul Orientării BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2), TARGET2 are o structură descentralizată care conectează o multitudine de sisteme de plăţi. Sistemele componente ale TARGET2 sunt armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite excepţii, în cazul unor constrângeri impuse de dreptul naţional. De asemenea, TARGET2 este caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică. Consiliul guvernatorilor are competenţă finală în privinţa TARGET2 şi salvgardează rolul public al acestuia: acest mecanism de guvernanţă este reflectat în monitorizarea TARGET2.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...