Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 478/2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online (Text cu relevanţă pentru SEE) (2014/478/UE) Număr celex: 32014H0478

În vigoare de la 19.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) În 2011, Comisia a organizat o consultare publică cu privire la "Cartea verde privind jocurile de noroc online în piaţa internă". Aceasta a identificat obiectivele comune ale statelor membre în ceea ce priveşte reglementarea serviciilor de jocuri de noroc online şi a contribuit la identificarea principalelor aspecte prioritare în care sunt necesare acţiuni la nivelul Uniunii.

(2) În Comunicarea "Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online" adoptată la 23 octombrie 2012, Comisia a propus o serie de acţiuni care încearcă să răspundă provocărilor sociale, tehnice şi de reglementare în materie de jocuri de noroc online. În special, Comisia a anunţat că va prezenta recomandări privind protecţia consumatorilor în domeniul serviciilor de jocuri de noroc online, inclusiv privind protecţia minorilor, precum şi privind comunicarea comercială responsabilă a serviciilor de jocuri de noroc online. Scopul prezentei recomandări este de a reuni aceste două subiecte, de a îmbunătăţi protecţia consumatorilor şi a jucătorilor şi a împiedica accesul minorilor la jocurile de noroc online. Recomandarea urmăreşte să garanteze că jocurile de noroc rămân o sursă de divertisment, că mediul în materie de jocuri de noroc pus la dispoziţia consumatorilor este unul sigur şi că se instituie măsuri pentru a contracara riscul prejudiciilor financiare sau sociale, precum şi pentru a stabili acţiunile necesare în vederea împiedicării accesului minorilor la jocurile de noroc online.

(3) În rezoluţia din 10 septembrie 2013 privind jocurile de noroc online de pe piaţa internă, Parlamentul European a invitat Comisia să analizeze posibilitatea interoperabilităţii dintre registrele naţionale de autoexcluderi, să sporească nivelul de sensibilizare cu privire la riscurile dependenţei de jocurile de noroc şi să analizeze posibilitatea efectuării unor controale obligatorii de identificare de către terţi. De asemenea, acesta a solicitat ca operatorii de jocuri de noroc online să aibă obligaţia de a publica pe site-urile web de jocuri de noroc informaţii privind autorităţile de reglementare, avertizări pentru minori şi informaţii privind utilizarea autorestricţiilor. În plus, Parlamentul European a solicitat elaborarea de principii comune privind comunicările comerciale responsabile şi a recomandat formularea de avertizări clare în comunicările comerciale privind consecinţele practicării compulsive a jocurilor de noroc şi riscurile dependenţă de jocuri de noroc. Comunicările comerciale nu ar trebui să fie excesive şi nici să apară într-un conţinut care este destinat în mod specific minorilor sau în locurile unde există un risc ridicat ca minorii să fie vizaţi.

(4) Comitetul Economic şi Social European a solicitat, la rândul său, Comisiei să intervină pentru a îmbunătăţi protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte jocurile de noroc online şi pentru a proteja minorii.

(5) În lipsa unei armonizări la nivelul Uniunii, statele membre sunt în principiu libere să stabilească obiectivele politicii lor privind jocurile de noroc şi să definească nivelul de protecţie urmărit în vederea protejării sănătăţii consumatorilor. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a oferit îndrumări cu caracter general privind interpretarea libertăţilor fundamentale ale pieţei interne în domeniul jocurilor de noroc (online), ţinând seama de caracterul specific al jocurilor de noroc. Statele membre pot să restricţioneze sau să limiteze furnizarea transfrontalieră de servicii de jocuri de noroc online pe baza obiectivelor de interes public pe care încearcă să le protejeze, însă trebuie să demonstreze că măsura în cauză este adecvată şi necesară. Statele membre au datoria de a demonstra că obiectivele de interes public sunt urmărite în mod consecvent şi sistematic (1).

(1) Cauzele C-186/11 şi C-209/11, Stanleybet International, C-316/07, Stoss & Others şi jurisprudenţa citată.

(6) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit, de asemenea, reguli de bază pentru comunicările comerciale privind serviciile de jocuri de noroc şi, în special, pentru cele stipulate în condiţii de monopol. Publicitatea efectuată de deţinătorul unui monopol public trebuie să fie măsurată şi limitată strict la ceea ce este necesar pentru canalizarea consumatorilor către reţele controlate de jocuri. Această publicitate nu poate viza încurajarea predilecţiei naturale a consumatorilor pentru jocurile de noroc prin stimularea participării lor active la acestea, de exemplu prin prezentarea jocurilor de noroc ca fiind o activitate banală sau prin creşterea atractivităţii jocurilor de noroc cu ajutorul promovării unor mesaje publicitare care promit câştiguri majore. În special, ar trebui să se facă distincţia între strategiile deţinătorului unui monopol, menite exclusiv să informeze potenţialii clienţi despre existenţa unor produse şi să asigure accesul normal la jocurile de noroc prin canalizarea jucătorilor în circuite controlate, şi strategiile care invită şi încurajează participarea activă la astfel de jocuri (2).

(2) Cauza C-347/09 Dickinger and Omer şi jurisprudenţa citată.

(7) Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii sunt principalele obiective de interes public ale statelor membre în contextul propriilor cadre naţionale în materie de jocuri de noroc care vizează prevenirea dependenţei de jocurile de noroc şi protecţia minorilor.

(8) Normele şi politicile pe care statele membre le-au introdus pentru a urmări obiective de interes public variază considerabil. Acţiunile întreprinse la nivelul Uniunii încurajează statele membre să ofere un nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul Uniunii, în special din perspectiva riscurilor asociate jocurilor de noroc care includ dezvoltarea unor tulburări comportamentale asociate jocurilor de noroc sau alte consecinţe negative de ordin personal şi social.

(9) Scopul prezentei recomandări este protejarea sănătăţii consumatorilor şi a jucătorilor şi, prin urmare, reducerea la minimum a eventualelor prejudicii economice care ar putea rezulta în urma practicării compulsive sau excesive de jocuri de noroc. În acest scop, recomandarea conţine principii pentru un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a jucătorilor şi a minorilor în ceea ce priveşte serviciile de jocuri de noroc online. În pregătirea acestei recomandări, Comisia s-a bazat pe bunele practici din statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...