Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 788/2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de inspecţie şi control al navelor în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0788

În vigoare de la 19.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, în special articolul 14 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuternicesc Comisia să impună amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu împotriva organizaţiilor recunoscute, aşa cum se defineşte la articolul 2 din regulamentul respectiv, sau să retragă recunoaşterea acestora, pentru a asigura aplicarea criteriilor şi a obligaţiilor stabilite în regulamentul respectiv, cu scopul clar de a elimina orice posibile ameninţări la adresa siguranţei şi a mediului.

(2) Este în interesul transparenţei de a se stabili, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, normele de procedură pentru luarea deciziilor, precum şi metodologia utilizată pentru calcularea amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu de către Comisie, astfel încât acestea să fie cunoscute dinainte de către organizaţiile în cauză, inclusiv criteriile specifice pe baza cărora Comisia trebuie să evalueze gravitatea situaţiei şi măsura în care au fost compromise siguranţa sau protecţia mediului.

(3) Prin introducerea de amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu, Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care să îi permită să reacţioneze mai nuanţat, mai flexibil şi mai gradat în caz de încălcare a normelor din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 de către o organizaţie recunoscută, în comparaţie cu retragerea recunoaşterii.

(4) Penalităţile cu titlu cominatoriu ar trebui să poată asigura cu eficacitate că orice încălcare a obligaţiilor şi a cerinţelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 este remediată imediat şi în mod corespunzător. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuterniceşte Comisia să aplice penalităţi cu titlu cominatoriu dacă o organizaţie recunoscută nu a reuşit să întreprindă acţiunile de prevenire şi remediere solicitate de Comisie, după o perioadă rezonabilă de timp şi până în momentul în care organizaţia recunoscută în cauză a întreprins acţiunile necesare. Dacă este necesar, în funcţie de circumstanţe, suma zilnică a penalităţilor cu titlu cominatoriu poate fi mărită treptat pentru a reflecta urgenţa acţiunilor solicitate.

(5) Calcularea amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu ca fracţiune din cifra de afaceri a organizaţiei, având în vedere plafonul maxim stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009, este o metodă simplă de a face ca amenzile şi penalităţile cu titlu cominatoriu să aibă un efect de descurajare, rămânând în acelaşi timp direct proporţionale atât cu gravitatea situaţiei, cât şi cu capacitatea economică a organizaţiei în cauză, în ciuda dimensiunilor considerabil diferite ale organizaţiilor recunoscute.

(6) În interesul transparenţei şi al securităţii juridice, plafonul aplicabil pentru valoarea totală maximă a amenzilor şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu ar trebui să fie stabilit în mod clar, având în vedere diferitele circumstanţe. Din aceleaşi motive, trebuie determinat şi modul în care se calculează cifra de afaceri medie totală în cele trei exerciţii financiare precedente pentru activităţile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 în cazul fiecărei organizaţii recunoscute.

(7) Este necesar ca decizia de a retrage recunoaşterea unei organizaţii în conformitate cu condiţiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 să ţină seama de toţi factorii legaţi de obiectivul primordial al monitorizării operaţiunilor organizaţiilor recunoscute şi al performanţei generale, inclusiv eficacitatea oricăror amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu impuse deja pentru încălcări grave şi repetate ale regulamentului respectiv.

(8) Trebuie definită o procedură specifică pentru a permite Comisiei, fie la iniţiativa sa, fie la cererea statului membru (statelor membre), să retragă recunoaşterea unei organizaţii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 şi în conformitate cu competenţele Comisiei de a evalua organizaţiile recunoscute şi de a impune amenzi şi penalităţi cu titlu cominatoriu prin intermediul procedurilor asociate prevăzute în prezentul regulament.

(9) Este important ca o decizie de a aplica amenzi, penalităţi cu titlu cominatoriu, sau de a retrage recunoaşterea în conformitate cu prezentul regulament să fie bazată exclusiv pe motivele pe care organizaţia recunoscută în cauză a fost în măsură să îşi prezinte observaţiile.

(10) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte dreptul la apărare şi principiul confidenţialităţii şi principiul non bis in idem în conformitate cu principiile generale de drept şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...