Back

Tribunalul Funcţiei Publice

Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene Număr celex: 32014Q0714(01)

În vigoare de la 14.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 257 al cincilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (1), în special articolul 62c, precum şi articolul 7 alineatul (1) din anexa I la acesta,

(1) Modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 august 2012.

întrucât:

(1) Se impune să se ţină seama de reformarea Regulamentului de procedură al Curţii, adoptată la 25 septembrie 2012, luând în considerare în acelaşi timp natura specială a contenciosului deferit Tribunalului Funcţiei Publice.

(2) În plus, aplicarea Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice, adoptat la 25 iulie 2007, a evidenţiat necesitatea de a adapta unele dintre dispoziţiile sale.

(3) Mai precis, având în vedere experienţa dobândită, se constată de altfel că este necesar să se completeze sau să se precizeze anumite norme aplicabile, în special în materie de confidenţialitate şi de anonimat.

(4) În vederea prezervării capacităţii instanţei, confruntată cu un contencios în creştere, de a soluţiona cauzele cu care este sesizată într-un termen rezonabil, este de asemenea necesară continuarea eforturilor întreprinse în vederea reducerii duratei procedurilor desfăşurate în faţa sa, în special prin limitarea, atunci când se dovedeşte necesar, a întinderii actelor de procedură, în afară de cazul în care există o derogare justificată de particularitatea cauzelor, şi prin consolidarea mecanismului referitor la rambursarea cheltuielilor efectuate de Tribunal în cazul unei acţiuni vădit abuzive.

(5) În sfârşit, din preocupare pentru o lizibilitate sporită a normelor aplicate de Tribunal, este necesar să se revadă structura Regulamentului de procedură, să se clarifice anumite norme sau aplicabilitatea lor, în special în ceea ce priveşte măsurile de organizare a procedurii, activităţile de cercetare judecătorească, opoziţia şi terţa opoziţie, şi să se înlăture anumite norme desuete sau neaplicate.

Cu acordul Curţii de Justiţie,

Cu aprobarea dată de Consiliu la 14 aprilie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...