Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene Număr celex: 32014R0702

În vigoare de la 01.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) şi (b),

după publicarea unui proiect al prezentului regulament, în conformitate cu articolul 6 şi cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 994/98,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Finanţarea de stat care îndeplineşte criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat constituie ajutor de stat şi necesită notificarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, în temeiul articolului 109 din tratat, Consiliul poate stabili categorii de ajutoare care sunt exceptate de la respectiva obligaţie de notificare. În conformitate cu articolul 108 alineatul (4) din tratat, Comisia poate adopta regulamente privind respectivele categorii de ajutoare. Regulamentul (CE) nr. 994/98 autorizează Comisia să declare, conform articolului 109 din tratat, că anumite categorii de ajutoare pot fi exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pe baza regulamentului menţionat, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei, care se aplică până la 30 iunie 2014.

(2) La 22 iulie 2013, Regulamentul (CE) nr. 994/98 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului pentru a autoriza Comisia să extindă exceptarea pe categorii la noi categorii de ajutoare, pentru care pot fi definite condiţii de compatibilitate clare. Respectivele noi categorii de ajutoare din sectoarele agricol şi forestier ar trebui să includă: ajutoarele pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamităţi naturale şi ajutoarele pentru sectorul forestier care pot, în anumite condiţii, să fie exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(3) Articolul 42 din tratat prevede că normele privind concurenţa se aplică producţiei şi comercializării de produse agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu. Articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prevede că normele privind ajutoarele de stat se aplică ajutoarelor pentru producţia şi comercializarea de produse agricole, sub rezerva anumitor excepţii. Articolul 211 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăţilor efectuate de statele membre pentru măsurile prevăzute în regulamentul menţionat care sunt finanţate integral sau parţial de Uniune şi pentru măsurile incluse la articolele 213-218 din regulamentul menţionat. În plus, normele privind ajutoarele de stat nu se aplică nici plăţilor efectuate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, nici finanţării naţionale suplimentare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat. Plăţile respective, menite să furnizeze o finanţare naţională suplimentară care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, trebuie să respecte criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru a fi aprobate de Comisie în cadrul programului de dezvoltare rurală al unui anumit stat membru. Cu toate acestea, normele privind ajutoarele de stat se aplică atât părţii cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cât şi finanţării naţionale suplimentare pentru măsurile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

(4) Întrucât efectele economice ale ajutoarelor nu variază în funcţie de tipul de finanţare, şi anume, finanţare parţială de către Uniune sau finanţare integrală de către statul membru, ar trebui să se asigure consecvenţa şi coerenţa între politica Comisiei în materie de control al ajutoarelor de stat şi sprijinul care este acordat în cadrul politicii agricole comune şi al politicii de dezvoltare rurală ale Uniunii.

(5) Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui aliniat la cel al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în special în ceea ce priveşte ajutoarele pentru sectorul forestier şi ajutoarele pentru microîntreprinderi şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) care îşi desfăşoară activitatea în zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui să se aplice măsurilor de ajutor pentru sectorul forestier şi pentru IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în zonele rurale ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat numai dacă şi în măsura în care respectivele măsuri sunt incluse în programele de dezvoltare rurală şi sunt cofinanţate de FEADR. Pe de altă parte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor pentru întreprinderi din zonele rurale destinate activităţilor care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat sau ajutoarelor pentru sectorul forestier în cazul în care nu există nicio legătură directă cu programele de dezvoltare rurală şi nicio cofinanţare din FEADR. Cu toate acestea, ar trebui să se poată acorda ajutoare pentru transferul de cunoştinţe şi pentru acţiuni de informare în sectorul forestier şi ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier în afara programelor de dezvoltare rurală finanţate integral de statele membre, cu condiţia ca aceste ajutoare să respecte condiţiile de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(6) Statele membre ar trebui să dispună de o procedură simplificată în cazul în care trebuie să obţină autorizarea ajutoarelor de stat atât pentru partea de cofinanţare, cât şi pentru finanţarea suplimentară a programelor lor naţionale de dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. În această privinţă, ajutoarele respective ar trebui să fie exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, sub rezerva respectării condiţiilor de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(7) Prin comunicarea sa din 8 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată "Modernizarea ajutoarelor de stat în UE" (1), Comisia a lansat un proces mai amplu de revizuire a normelor privind ajutoarele de stat. Principalele obiective ale acestei modernizări sunt: (i) realizarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii pe o piaţă internă competitivă, contribuind în acelaşi timp la eforturile depuse de statele membre în direcţia unei utilizări mai eficiente a finanţelor publice; (ii) concentrarea controlului ex ante efectuat de Comisie asupra cazurilor cu cel mai mare impact asupra pieţei interne, consolidând, în acelaşi timp, cooperarea statelor membre în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat şi (iii) eficientizarea prin simplificare a normelor şi adoptarea mai rapidă a unor decizii mai bine fundamentate şi mai robuste, bazate pe o logică economică clară, pe o abordare comună şi pe obligaţii clare.

(1) COM(2012) 209 final.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...