Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 68/2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0068

În vigoare de la 17.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost modificată în mod substanţial(2). Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) A se vedea anexa V partea A.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, oferă un cadru pentru supravegherea pieţei produselor şi pentru controlul produselor provenite din ţările terţe şi prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislaţii sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor şi reformărilor legislaţiei respective. Prin urmare, Directiva 97/23/CE ar trebui adaptată la decizia respectivă.

(4) Prezenta directivă se referă la echipamentele sub presiune şi ansamblele care sunt noi pe piaţa Uniunii când sunt introduse pe piaţă; şi anume fie echipamente sub presiune sau ansamble noi produse de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente sub presiune sau ansamble noi sau la mâna a doua, importate dintr-o ţară terţă.

(5) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...