Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 655/2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi comercială Număr celex: 32014R0655

În vigoare de la 17.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2) literele (a), (e) şi (f),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. Pentru instituirea treptată a acestui spaţiu, Uniunea urmează să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicaţii transfrontaliere, în special atunci când sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) În conformitate cu articolul 81 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel de măsuri pot include măsuri care urmăresc asigurarea, printre altele, a recunoaşterii reciproce şi a executării hotărârilor judecătoreşti între statele membre, a accesului efectiv la justiţie şi eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, la nevoie prin promovarea compatibilităţii normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre.

(3) La 24 octombrie 2006, prin "Cartea verde privind creşterea eficienţei punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană: poprirea asigurătorie a conturilor bancare", Comisia a lansat o consultare referitoare la necesitatea unei proceduri europene uniforme de indisponibilizare a conturilor bancare şi la caracteristicile posibile ale unei astfel de proceduri.

(4) Prin Programul de la Stockholm din decembrie 2009, care stabileşte priorităţile în materie de libertate, securitate şi justiţie pentru perioada 2010-2014, Consiliul European a invitat Comisia să evalueze necesitatea şi fezabilitatea prevederii anumitor măsuri provizorii şi asigurătorii la nivelul Uniunii, de exemplu pentru a preîntâmpina dispariţia activelor înainte de executarea unei creanţe, şi să prezinte propuneri adecvate pentru îmbunătăţirea eficacităţii executării hotărârilor judecătoreşti în Uniune, în ceea ce priveşte conturile bancare şi activele debitorilor.

(5) Proceduri naţionale pentru obţinerea unor măsuri asigurătorii, cum ar fi ordonanţele de indisponibilizare a conturilor bancare, există în toate statele membre, însă condiţiile în care se dispun astfel de măsuri şi eficacitatea executării acestora variază considerabil. Mai mult, recursul la măsurile asigurătorii naţionale se poate dovedi dificil în cauzele cu implicaţii transfrontaliere, în special atunci când creditorul încearcă că indisponibilizeze mai multe conturi bancare situate în state membre diferite. Prin urmare, pare necesară şi adecvată adoptarea unui instrument juridic al Uniunii cu caracter obligatoriu şi direct aplicabil, care să stabilească o procedură nouă la nivelul Uniunii care să permită indisponibilizarea, în mod eficient şi rapid, a fondurilor existente în conturile bancare, în cauzele transfrontaliere.

(6) Procedura instituită prin prezentul regulament ar trebui să servească ca mijloc suplimentar şi opţional pentru creditor, care este liber să folosească orice altă procedură pentru obţinerea unei măsuri echivalente în temeiul dreptului intern.

(7) Un creditor ar trebui să poată obţine o măsură asigurătorie sub forma unei ordonanţe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare (denumită în continuare "ordonanţă asigurătorie" sau "ordonanţă") care să împiedice transferul sau retragerea fondurilor pe care le deţine debitorul său într-un cont bancar deţinut într-un stat membru, dacă există riscul ca, în lipsa unei astfel de măsuri, executarea ulterioară a creanţei sale împotriva debitorului să fie împiedicată sau îngreunată în mod considerabil. Indisponibilizarea fondurilor deţinute în contul debitorului ar trebui să aibă drept consecinţă împiedicarea utilizării fondurilor atât de către debitor, cât şi de către persoanele împuternicite de acesta să efectueze plăţi prin intermediul contului respectiv, de exemplu printr-un ordin de plată programată sau prin debitare directă sau prin folosirea unei cărţi de credit.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...