Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 654/2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea şi respectarea normelor comerţului internaţional şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului Număr celex: 32014R0654

În vigoare de la 17.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 8 mai 2014.

întrucât:

(1) Uniunea a încheiat o serie de acorduri comerciale internaţionale multilaterale, regionale şi bilaterale care creează drepturi şi obligaţii în beneficiul reciproc al părţilor.

(2) Este esenţial ca Uniunea să dispună de instrumente adecvate pentru a asigura exercitarea eficace a drepturilor sale în temeiul acordurilor comerciale internaţionale în vederea protejării intereselor sale economice. Acest lucru este cu precădere necesar în situaţiile în care ţările terţe adoptă măsuri comerciale restrictive care reduc beneficiile ce le revin operatorilor economici ai Uniunii în temeiul acordurilor comerciale internaţionale. Uniunea ar trebui să fie în măsură să reacţioneze rapid şi în mod flexibil în contextul procedurilor şi al termenelor prevăzute de acordurile comerciale internaţionale pe care le-a încheiat. Prin urmare, este nevoie de norme care să prevadă cadrul pentru exercitarea drepturilor Uniunii în anumite situaţii specifice.

(3) Mecanismele de soluţionare a litigiilor stabilite prin acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi prin alte acorduri comerciale internaţionale, inclusiv acorduri regionale sau bilaterale, vizează găsirea unei soluţii pozitive la eventualele litigii apărute între Uniune şi cealaltă parte sau celelalte părţi la acordurile respective. Uniunea ar trebui însă să aibă posibilitatea de a suspenda concesii sau alte obligaţii, în conformitate cu aceste mecanisme de soluţionare a litigiilor, atunci când alte căi de a găsi o soluţie pozitivă nu dau rezultate. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri ar trebui să aibă scopul de a determina ţara terţă în cauză să respecte normele aplicabile ale comerţului internaţional pentru a restabili o situaţie de beneficii reciproce.

(4) În conformitate cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare, un membru al OMC care intenţionează să aplice o măsură de salvgardare sau care urmăreşte prelungirea unei astfel de măsuri trebuie să facă eforturi pentru a menţine un nivel al concesiilor şi al altor obligaţii substanţial echivalent între el şi membrii exportatori care ar fi afectaţi negativ de măsura de salvgardare respectivă. Norme similare sunt prevăzute şi de către alte acorduri comerciale internaţionale, inclusiv regionale sau bilaterale, încheiate de Uniune. Uniunea ar trebui să ia măsuri de reechilibrare prin suspendarea concesiilor sau a altor obligaţii în cazurile în care ţara terţă în cauză nu aplică ajustări adecvate şi proporţionale. Măsurile luate de Uniune în astfel de cazuri ar trebui să aibă scopul de a determina introducerea de către ţările terţe a unor măsuri de stimulare a comerţului, pentru a restabili o situaţie de beneficii reciproce.

(5) Articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (GATT 1994) şi înţelegerea aferentă acestuia reglementează modificarea sau retragerea concesiilor prevăzute în listele tarifare ale membrilor OMC. Membrii OMC afectaţi de o astfel de modificare au dreptul, în anumite condiţii, de a retrage concesii substanţial echivalente. În astfel de situaţii, Uniunea ar trebui să adopte măsuri de reechilibrare, cu excepţia cazului în care sunt convenite ajustări compensatorii. Măsurile luate de Uniune ar trebui să aibă ca scop determinarea ţărilor terţe să pună în aplicare măsuri de stimulare a comerţului.

(6) Uniunea ar trebui să aibă posibilitatea de a asigura respectarea drepturilor sale în domeniul achiziţiilor publice în cazul în care un partener comercial nu reuşeşte să îşi respecte angajamentele asumate în cadrul Acordului OMC privind achiziţiile publice sau în cadrul altor acorduri comerciale internaţionale. Acordul OMC privind achiziţiile publice prevede că eventualele litigii care decurg din acord nu au drept rezultat suspendarea concesiilor sau a altor obligaţii prevăzute în orice alt acord acoperit al OMC. Măsurile Uniunii ar trebui să vizeze asigurarea menţinerii unui nivel substanţial echivalent al concesiilor, astfel cum se prevede în acordurile comerciale internaţionale relevante.

(7) Statele membre ar trebui să asigure aplicarea pe teritoriile lor a măsurilor de politică comercială în domeniul achiziţiilor publice în modul care corespunde cel mai bine structurilor şi practicilor lor administrative, respectând dreptul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...